UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh

Email In PDF.

Ngày 25/9/2018, đ/c Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư Quảng Nam để nghe báo cáo về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và một số vấn đề liên quan. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo tại buổi làm việc, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục 1.336 TTHC đưa vào tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, trong đó có 1.258 TTHC của các Sở ngành và 78 TTHC của 3 cơ quan TW là Công an tỉnh, Cục Thuế và BHXH tỉnh. Đối với các Sở ngành thuộc tỉnh đạt tỷ lệ 95% TTHC thuộc thẩm quyền đã được đưa vào giải quyết tại Trung tâm; 64 TTHC do điều kiện đặc thù nên UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục TTHC không đưa vào tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm. 100% các TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm được xây dựng quy trình giải quyết đảm bảo rõ trách nhiệm, thẩm quyền, rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết và được kịp thời cập nhật, niêm yết, công khai, minh bạch tại Trung tâm và trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

HCC 25.9.2018 - CopyĐồng thời tại buổi làm việc, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư trình bày dự thảo Đề án tổ chức lại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư Quảng Nam theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và theo thực tế hoạt động trong thời gian 02 năm qua với 04 phương án để các Sở, ngành góp ý tại cuộc họp: Phương án thứ nhất (giữ nguyên mô hình hiện nay, điều chỉnh sắp xếp lại một số đơn vị bên trong theo hướng giảm đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ); Phương án thứ hai (thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Nam trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, các nhiệm vụ khác chuyển giao cho các ngành thực hiện); Phương án thứ ba (thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Nam trên cơ sở đổi tên, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam); Phương án thứ tư (thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Nam trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh và thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh).
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các Sở, ngành trong thời gian tới tiếp tục đôn đốc giải quyết hồ sơ sắp đến hạn và hồ sơ trễ hạn; đề nghị Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư hoàn chỉnh lại Đề án tổ chức lại Trung tâm theo 3 phương án (phương án 1; phương án 2; phương án 3) để báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định./.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: