Triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Email In PDF.

Ngày 25/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, gồm các nội dung chính như sau:
UBND tỉnh yêu cầu tổ chức phổ biến các nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cho các ngành, các cấp, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân.

Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 15.5.2018, các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ triển khai xây dựng các quy hoạch xây dựng đô thị - nông thôn; quy hoạch các ngành có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành của tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, các Sở, ban ngành và địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của ngành và địa phương để triển khai thực hiện.
Xây dựng danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư nhằm đảm bảo đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong từng giai đoạn, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa - xã hội, kết cấu hạ tầng và khai thác hiệu quả nguồn nhân lực của tỉnh. Căn cứ các chương trình, dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư theo quy hoạch được duyệt; khả năng nguồn lực, tiến hành lựa chọn nghiên cứu và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công cho phù hợp với từng thời kỳ và hàng năm, đảm bảo tính khả thi và phát huy hiệu quả đầu tư.
Xây dựng các phương án và cơ chế huy động các nguồn vốn đầu tư trong thời kỳ và hàng năm để cân đối đầu tư phát triển cho nhiệm vụ thực hiện các dự án theo quy hoạch bao gồm: các nguồn vốn từ ngân, nguồn vốn huy động theo các hình thức PPP... để tập trung cho đầu tư kết cấu hạ tầng; huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển các dự án sản xuất kinh doanh;..../.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: