Đào tạo, bồi dưỡng về cải cách hành chính

Email In PDF.

Triển khai Quyết định 4647/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; trong tháng 9/2018, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính cho 410 người là cán bộ trực tiếp thực hiện về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

hinh - Copytam
Khóa đào tạo, bồi dưỡng đã trang bị các kiến thức như: nội dung chủ yếu của cải cách hành chính nhà nước; thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phối hợp công tác cải cách hành chính; triển khai các nội dung về khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS); giới thiệu các bộ chỉ số về cải cách hành chính cấp tỉnh (PARINDEX), Chỉ số hiệu quả và quản trị công cấp tỉnh. Khóa đào tạo, bồi dưỡng đã tiếp tục cũng cố và cập nhật kiến thức cho cán bộ thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm triển khai thực hiện tốt các chủ trương về cải cách hành chính phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội./.

Tào Qúy Tâm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: