Tăng cường công tác tiếp công dân và đối thoại trong giải quyết khiếu nại

Email In PDF.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, nâng cao chất lượng các buổi đối thoại và hạn chế thấp nhất việc công dân tiếp tục khiếu kiện vụ án hành chính tại Tòa án trong thời gian đến, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 5774/UBND-TD ngày 11/10/2018 chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương phải tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 26/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo quy định, thông báo công khai lịch tiếp công dân định kỳ, đột xuất và thường xuyên tại nơi tiếp công dân của cơ quan, đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng; cử cán bộ lãnh đạo trực tiếp tiếp công dân định kỳ, đột xuất và thường xuyên theo quy định của pháp luật. Phân loại và chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo nội dung, đúng thời gian, trình tự, thủ tục quy định, không để kiến nghị, khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tránh tình trạng chồng chéo, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, chuyển đơn lòng vòng, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Tiến hành rà soát, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; cũng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Khi phát sinh những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân thì người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời theo đúng quy định, không để tạo thành điểm nóng.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức thực hiện tốt nội dung được ủy quyền tại Công văn 3591/UBND-TD ngày 26/9/2012 và Công văn 3604/UBND-TD ngày 27/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời mời thêm đại diện Hội Luật gia tỉnh cùng tham dự buổi đối thoại./.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: