Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Nước

Thông tư số 34/2018/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 34/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản