Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin

Email In PDF.

Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Chủ trì hội nghị có Ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Phạm Hồng Quảng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam, tham dự hội nghị: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách CNTT các Sở, Ban, ngành; Lãnh đạo: UBND các huyện, thị xã, thành phố và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

4cc702464932ac6cf523 - Copy
Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, các báo cáo tham luận: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND Thị xã Điện Bàn, huyện Tây Giang... Sở TN&MT đã trình bày tham luận Ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, nhằm đánh giá các khó khăn vướng mắc trong công tác ứng dụng CNTT tại Sở. Đặc biệt thực hiện theo Quyết định 964/QĐ-BTNMT ngày 17/4/2019 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ TN&MT thực hiện NQ 17/NQ-CP của Chính phủ đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục triển khai thực hiện Xây dựng Cơ sở dữ liệu địa chính, kết nối liên thông với dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh trong giai đoạn 2019-2020; Xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu đất đai (Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai, cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ sở dữ liệu giá đất, cơ sở dữ liệu địa chính) cấp tỉnh trong giai đoạn 2021-2025; Xây dựng Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý (GIS), Cổng thông tin địa lý tỉnh Quảng Nam, nhằm cung cấp chia sẽ hạ tầng dữ liệu không gian, dịch vụ dữ liệu (services) nền phục vụ vận hành, phát triển Chính quyền điện tử, đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2019-2020 tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn 2021-2025; Xây dựng Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam thuộc Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường trong giai đoạn 2019-2020, tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn 2021-2025, ....
Kết luận Hội nghị, Ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao các bài tham luận, ý kiến đóng góp của các đại biểu và chỉ đạo một số nội dung sau: Cần nâng cao nhận thức về lĩnh vực CNTT nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững trong tình hình mới; Sớm hoàn chỉnh kế hoạch hành động Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; Tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công hành chính cấp độ 3,4; liên thông văn bản 3 cấp; liên thông văn bản giữa khối Đảng và Nhà nước,....

Thanh Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: