Ban điều phối Quốc gia về Quản lý Tổng hợp Vùng bờ

Email In PDF.

Ngày 31/7, Bộ TN&MT đã tổ chức Họp Ban điều phối thực hiện "Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030". Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Qúy Kiên, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, các Bộ: Giao thông Vận tải, Văn hóa – TT& DL, Kế hoạch Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng đại diện lãnh đạo 28 tỉnh, thành phố có biển là các thành viên của Ban điều phối.
Trong cuộc họp, đại diện Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã trình bày các nội dung trong nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ trên cơ sở các ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển.
Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ có mối quan hệ chặt chẽ với Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, là cơ sở, công cụ hỗ trợ triển khai hiệu quả Chiến lược thông qua việc lập và triển khai thực hiện các chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển.

IMG-4384 - Copy

Tại cuộc họp Ban điều phối lần này, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên mong muốn nhận được các ý kiến góp ý sâu sắc và có trách nhiệm để triển khai thực hiện việc lập Quy hoạch khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ một cách có hiệu quả. Phối hợp trong việc thực hiện phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ; xác định nguyên tắc và cách thức tích hợp các nội dung quy hoạch vào quy hoạch; xác định các nội dung quy hoạch chồng chéo, mâu thuẫn, các đề xuất không hợp lý và thiếu khả thi trong thời kỳ quy hoạch;
Cùng nhau xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên vùng; xác định các khu vực ưu tiên, khuyến khích và hạn chế phát triển về kinh tế, xã hội, hạ tầng, đô thị hóa; xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ quy hoạch, luận chứng xây dựng danh mục các dự án quan trọng và thứ tự ưu tiên thực hiện.
Tại cuộc họp cũng nghe đại diện Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch trình bày các hoạt động quản lý tổng hợp vùng bờ đối với từng ngành, từng lĩnh vực phụ trách và cơ chế hợp tác liên ngành.
Đại diện 3 tỉnh có biển là Kiên Giang, Quảng Nam, Hải Phòng trình bày thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ của tỉnh mình và đề xuất cơ chế hợp tác liên tỉnh, liên vùng.
Trên cơ sở đề xuất, góp ý của các đại biểu tham dự cuộc họp, Tổng cục Biển và Hải đảo sẽ tiếp thu và hoàn thiện quy hoạch kkhai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, đồng thời nhanh chóng hoàn thiện quy chế hoạt động của Ban điều phối để ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu./.

Hoàng Yến


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: