Luật số 52/2019/QH14

Email In PDF.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản.


Tin cũ hơn: