Nghị quyết 26/NQ-CP

Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản