Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

Quyết định số 1662/QĐ-UBND

Quyết định số 1662/QĐ-UBND tỉnh ngày 19/06/2020 phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn tính Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản