Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Tài nguyên nước

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất và thuê mặt nước.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư số 59/2015/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 59/2015/TT-BTNMT ngày 14/12/2015 Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về tài nguyên nước.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 1537/QĐ-TTg

Email In PDF.

Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 07/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Nghị định số 43/2015/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Trang 1 trong tổng số 14