Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Tài nguyên nước

ngày 28/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Email In PDF.

Nghị định số 01/VBHN – BTNMT ngày 28/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Nghị định số 114/2018/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 về quản lý oan toàn đập, hồ chứa nước.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định 2047/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định 2047/QĐ-UBND ngày 06/07/2018 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ngày 29/12/2017 Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.

Bấm vào đây để sử dụng toàn văn bản

Trang 1 trong tổng số 16