Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Tài nguyên nước

Quyết định số 3574/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 3264/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của Ủy ban nhân dân Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Nghị định số 33/2017/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định số 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/04/2017 đã ban hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản thay thế Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất và thuê mặt nước.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư số 59/2015/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 59/2015/TT-BTNMT ngày 14/12/2015 Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Trang 1 trong tổng số 15