Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Tài nguyên nước

Quyết định 645/QĐ-BTC

Email In PDF.

Quyết định 645/QĐ-BTC ngày 21/3/2011 của Bộ Tài chính V/v công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện măm 2011

Quyết định 1989/QĐ-TTg

Email In PDF.

Quyết định 1989/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành Danh mục lưu vực sông liên tỉnh 

Thông tư 10/2010/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước

126/TNMT-N

Email In PDF.

Công văn 126/TNMT-N ngày 08/3/2010 của Sở TN&MT tỉnh QNam V/v thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

466/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định 466/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt phân bổ nguồn thu thuế tài nguyên nước phát sinh nộp ngân sách tỉnh năm 2009 của Nhà máy Thủy điện A Vương cho UBND các huyện: ĐGia

Trang 10 trong tổng số 17