Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Khoáng sản

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
61 Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 20/2005/TT-BTC 15962
62 Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT ngày 19/9/2003 của Bộ trưởng Bộ TNMT Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 06/2003/QĐ-BTNMT 16848
63 Chỉ thị số 43/2007/CT-UBND ngày 26/11/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản và vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 43/2007/CT-UBND 13680
64 Quyết định số 02/2006/QĐ-BTNMT ngày 27/01/2006 của Bộ TNMT Ban hành Quy định về tài liệu và thủ tục công nhận chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản rắn Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 02/2006/QĐ-BTNMT 14654
65 Quyết định số 08/2004/QĐ-BTNMT ngày 26/5/2004 của Bộ Trưởng Bộ TNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 08/2004/QĐ-BTNMT 14375
66 Quyết định số 116/2007/QĐ-TTg ngày 23/7/2007 của Thủ tường Chính Phủ Phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên Khoáng sản đến năm 2015, định hướng 2020 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 116/2007/QĐ-TTg 10775
67 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 Sửa đổi, bổ sung luật khoáng sản số 46/2005/QH11 8685
68 Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tường Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007-2015, có xét đến 2025 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 167/2007/QĐ-TTg 9735
69 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 160/2005/NĐ-CP 11710
70 Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ TNMT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoç Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 01/2006/TT-BTNMT 9738
71 Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BCN-BTNMT ngày 29/10/2003 của Bộ Công nghiệp và Bộ TNMT Hướng dẫn chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản từ Sở Công nghiệp về Sở TNMT Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 01/2003/TTLT-BCN-BTNMT 6653
72 Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT của Bộ TN&MT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2006/NĐ-CP (tiếp theo) - Mẫu bản đồ kèm theo Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 01/2006/TT-BTNMT 7275
73  Quyết định số 06/2006/QĐ-BTNMT ngày 07/6/2006 của Bộ trưởng Bộ TNMT Ban hành Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 06/2006/QĐ-BTNMT 12402
74 Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ TNMT Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 14/2006/QĐ-BTNMT 9120
75 Quyết định số 124/2006/QĐ-TTg ngày 30/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 124/2006/QĐ-TTg 6999
76 Quyết định số 176/2006/QĐ-TTg ngày 01/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê quyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì, kèm giai đoạn 2006-2015, có xét đến năm 2020 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 176/2006/QĐ-TTg 6937
77 Công văn số 927/VPCP-CN ngày 14/02/2008 của Văn phòng Chính phủ V/v Khai thác, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu khoáng sản Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 927/VPCP-CN 5726
78 Thông tư liên tịch số 37/2007/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 11/4/2007 của Bộ Tài chính và Bộ TN&MT Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động điều tra cơ Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 37/2007/TTLT-BTC-BTN&MT 6365
79 Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 63/2008/NĐ-CP 11048
80 Quyết định 11/2008/QĐ-BCT. Ngày 05/6/2008 của Bộ Công thương Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 11/2008/QĐ-BCT 7471
 
Trang 4 trong tổng số 7
 
 
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6295
Số lần xem bài viết : 24554034

Đang Online

 
Hiện có 152 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong