Bạn đang ở: Tin tức

Đo đạc - bản đồ

Hội nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất

Email In PDF.

Ngày 14/3/2012, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn thị trấn Trà My. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Huyện ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện cùng các ban, ngành, có liên quan và UBND thị trấn Trà My.

HNqhsddtraMy

Thông qua nội dung dự thảo quy hoạch sử dụng đất, đơn vị thực hiện Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã trình bày các nội dung cơ bản đánh giá thực trạng về phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng, về định hướng sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn thị trấn Trà My.

Cơ bản Hội nghị đã thống nhất theo nội dung dự thảo tuy nhiên cần bổ sung đầy đủ các số liệu điều tra cho đúng với thực tế, đồng thời xem xét lại các chỉ tiêu sử dụng đất sao cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị trấn nói riêng và toàn huyện nói chung, đặc biệt lưu ý đến việc bố trí các công trình công cộng, trụ sở cơ quan, hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển đổi đất lúa nước để sử dụng vào các mục đích khác.

Kết luận Hội nghị, UBND huyện Bắc Trà My yêu cầu Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến đóng góp và tiếp tục điều tra lại các số liệu cần thiết để bổ sung và hoàn chỉnh trình Hội đồng thẩm định của tỉnh xem xét phê duyệt trong thời gian sớm nhất.    

                                                                                               Minh Tài

Khảo sát và xác định mốc địa giới hành chính trên thực địa tại sông Cổ Cò

Email In PDF.

Ngày 21/2/2012, tại UBND xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tổ chức đi khảo sát và xác định mốc ĐGHC trên thực địa Sông Cổ Cò. Tham dự cuộc họp gồm có: đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ và UBND hai địa phương có liên quan.

Sau khi đi khảo sát thực địa và xác định mốc ĐGHC tại khu vực sông Cổ Cò, các ngành của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã thống nhất một số nội dung sau:

- Thống nhất cắm 13 mốc giới tạm bằng bê tông ký hiệu ĐGHC, số,..., sơn màu đỏ (kích thước 10cm x 10cm x 80cm)

- Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm:

+ Đúc 04 mốc giới theo quy định tại khu vực đường ven biển Đà Nẵng - Hội An  (phía Đông cột mốc 2T5-2H1) và giao cho UBND xã Điện Ngọc chủ trì phối hợp với UBND phường Hòa Hải thực hiện cắm mốc có sự chứng kiến của phòng Nội vụ quận Ngũ Hành Sơn và huyện Điện Bàn. Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2012.

+ Đúc giúp 09 mốc ĐGHC theo quy chuẩn tại khu vực sông Cổ Cò chậm nhất đến hết tháng 6 năm 2012. Kinh phí thực hiện do hai địa phương chịu trách nhiệm. Việc cắm mốc giao cho UBND phường Hòa Hải chủ trì phối hợp với UBND xã Điện Ngọc, có sự chứng kiến của phòng Nội vụ quận Ngũ Hành Sơn và phòng Nội vụ huyện Điện Bàn.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam hoàn thành quy hoạch chi tiết đoạn 600m Sông Cổ Cò theo tinh thần cuộc họp ngày 08/02/2012 tại UBND quận Ngũ Hành Sơn.

Nguyễn Văn Ba

Triển khai cắm mốc, đo đạc đất nông lâm trường quốc doanh

Email In PDF.

Ngày 20/2/2012, ông Nguyễn Viễn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì triệu tập cuộc họp với Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh, Phòng Đất đai và Trung tâm Kỹ thuật TN&MT để bàn biện pháp triển khai công tác cắm mốc, đo đạc đất nông lâm, trường quốc doanh.

Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1019/TTg-ĐMDN ngày 24/6/2011, Thông báo số 30/TB-VPCP ngày 01/02/2012 và hướng dẫn số 4043/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 01/11/2011 của Bộ Tài nguyên & Môi trường thì việc rà soát, đo đạc, cắm mốc ranh giới, lập bản diện tích đất nông lâm trường quốc doanh phải hoàn thành trong năm 2012, trong đó đối tượng thực hiện bao gồm các nông, lâm trường quốc doanh, các Công ty, Tổng Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng, Tổng đội thanh niên xung phong, các đơn vị an ninh, quốc phòng và các tổ chức khác sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp có nguồn gốc từ đất của nông, lâm trường. Phương pháp thực hiện chủ yếu dựa trên cơ sở tài liệu hiện có kết hợp với rà soát trên thực địa.

Qua nghiên cứu nội dung hướng  dẫn của Bộ Tài nguyên & Môi trường, cuộc họp đi đến thống nhất một số nội dung:

          - Rà soát sơ bộ, nhận thấy hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 15 tổ chức đang sử dụng đất có nguồn ngốc đất nông, lâm trường quốc doanh với diện tích 188.824,6 ha gồm:

          + Kinh tế Quốc phòng: BCH Quân sự tỉnh Quảng Nam, BCH Biên phòng Quảng Nam.

          + Các Ban Quản lý: Rừng phòng hộ ĐắkMy; khu bảo tồn Sông Thanh; rừng phòng hộ: A Vương, Sông Vàng, Sông Tranh.

          + Các Công ty: Lâm nghiệp Trà My, Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam, Giống Quảng Nam.

          + Các nông, lâm trường: Đông Giang, Phước Sơn, Phước Hiệp, Cà Dy, Quyết Thắng.

Trong đó có 04 đơn vị đã được cấp giấy CNQSD đất với tổng diện tích: 1.722ha gồm: BCH Quân sự tỉnh Quảng Nam, BCH Biên phòng Quảng Nam, Công ty Lâm nghiệp Trà My, Công ty Cổ phần Giống Quảng Nam.

- Giao cho phòng Đất đai tham mưu Lãnh đạo Sở có văn bản gởi Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các cơ quan chủ quản có liên quan tiếp tục rà soát và cung cấp số liệu, tài liệu chi tiết về hiện trạng việc quản lý sử dụng của từng đơn vị sử dụng đất có nguồn gốc từ đất nông lâm trường để có cơ sở tổng hợp, lập thiết kế kinh tế - kỹ thuật báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

          - Giao Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường chủ trì phối hợp với Văn phòng Đăng ký QSD đất khảo sát, lập đề cương dự án, thiết kế Kỹ thuật - Dự toán xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo đạc ranh giới, mốc ranh giới nông, lâm trường quốc doanh theo hướng dẫn số 4043/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 01/11/2011 của Bộ Tài nguyên & Môi trường (trong đó phân tích chi tiết giải pháp kỹ thuật và dự toán kinh phí của từng nông, lâm trường) gởi phòng Đất đai, Văn phòng Sở tham gia hoàn chỉnh nội dung trình Lãnh đạo Sở theo dõi, chỉ đạo.

          - Văn phòng Đăng ký QSD có trách nhiệm phối hợp với phòng Đất đai và Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Đồng thời trong quá trình theo dõi lập thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các tổ chức là doanh nghiệp đang sử dụng đất có nguồn gốc từ đất của nông, lâm trường thì Văn phòng có trách nhiệm hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện việc cắm mốc ranh giới, đo đạc mốc giới trước khi lập thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất cho đơn vị mình, nhằm chia sẽ một phần nội dung công việc và giảm bớt áp lực về kinh phí ngân sách tỉnh cho công tác này theo chủ trương chung của Chính phủ./.

Nguyễn Văn Thiện

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2012 CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG NAM

Email In PDF.

Ngày 28/12/2011, tại Sở TN&MT, Trung tâm Kỹ thuật TN&MT Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và đề ra phương hướng kế hoạch năm 2012. Thành phần tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở TN&MT, phòng Đất đai, Văn phòng Đăng ký QSD đất Quảng Nam; Lãnh đạo, viên chức và công nhân của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Nam.

DSC01201

          1/ Khái quát kết quả thực hiện công tác năm 2011 của Trung tâm Kỹ thuật TN&MT Quảng Nam, bao gồm:

          * Công tác đo đạc bản đồ: Xây dựng 434 điểm khống chế địa chính; cắm 2174 mốc ranh giới lòng hồ thủy điện A Vương và Sông tranh 2; đo đạc lập bản đồ địa chính các loại tỷ lệ 12.219 ha và hoàn thiện hồ sơ, bàn giao kết quả đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10000, cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp cho huyện Nam Giang và Đại Lộc.

          Ngoài ra còn tổ chức thẩm định 68 công trình sản phẩm trích đo bản đồ địa chính theo đề nghị của các đơn vị tư vấn trên địa bàn tỉnh với khối lượng 179 điểm địa chính và 3.426 ha bản đồ các loại tỷ lệ.

          * Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Hoàn chỉnh phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020; triển khai và hoàn thành khoảng 85%  phương án quy hoạch sử dụng đất của 10 huyện, thành phố; hoàn thành 05 phương án quy hoạch sử dụng đất cấp xã thuộc huyện Đại Lộc, Điện Bàn và Thăng Bình.

          * Công tác thi đua, khen thưởng: Ban chấp hành Công đoàn Sở tặng giấy khen cho 02 đoàn viên và tập thể tổ công đoàn số 3; Giám đốc Sở công nhận và tặng giấy khen cho 21 viên chức và tập thể Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường; Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường tặng giấy khen cho 24 viên chức và 07 tập thể phòng, đội, tổ sản xuất của đơn vị.

tong_ket_co_quan_084

          2/ Hội nghị thảo luận sôi nổi trên tinh thần phát huy quyền làm chủ của  tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của toàn đơn vị đã nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong năm 2012, trong đó tập trung một số nội dung:

          - Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của đơn vị theo hướng mở rộng và phân cấp quyền tự chủ cho các tổ, đội sản xuất nhằm bảo đảm triển khai thực hiện nhiệm vụ kịp thời và có hiệu quả.

Xác định công tác phối hợp với các địa phương là đặc biệt quan trọng. Do đó, khi triển khai thi công các công trình dự án, các đội cần phải có kế hoạch chi tiết các hạng mục công việc gởi đến chủ đầu tư, các phòng ban chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, phường và khối, thôn, tổ để có sự phối hợp kịp thời.

          - Ưu tiên lực lượng bám sát địa bàn, phát hiện và phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình quy hoạch kế hoạch sử dụng đất dở dang; dự án đo đạc lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu vùng Đông sông Trường Giang thuộc huyện Duy Xuyên, Thăng Bình; đo đạc lập bản đồ địa chính xã Đại Hiệp (Đại Lộc) và xã Cẩm Hà (Hội An).

          - Tạo điều kiện để cán bộ, viên chức và người lao động tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua do hội, đoàn thể phát động.

          - Thường xuyên chú trọng công tác tập huấn và giao lưu học tập các đơn vị có liên quan nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và công nghệ cho tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của toàn đơn vị.

          - Quan tâm công tác lập thủ tục hồ sơ và quản lý lưu trữ sản phẩm các phương ám quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các công trình đo đạc lập bản đồ địa chính theo đúng quy định.

          - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình đo đạc bản đồ do Trung tâm và các đơn vị tư vấn khác thực hiện, kịp thời phát hiện và uốn nén những thiếu sót theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đo đạc bản đồ.

          - Chủ động liên hệ với các địa phương theo cơ chế tự chủ nhằm tìm cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho người lao động ./.

          Văn Thiện

Hội nghị công bố cơ sở dữ liệu GIS, bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 và 02 khu đo Hội An, Chu Lai tỷ lệ 1/2.000

Email In PDF.

Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 06/12/2011, Sở TN&MT tổ chức Hội nghị công bố cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, bản đồ địa hình với diện tích đo vẽ toàn tỉnh tỷ lệ 1/10.000 và 02 khu đo Hội An, Chu Lai tỷ lệ 1/2.000 do ông Nguyễn Viễn - Bí thư Đảng bộ - PGĐ Sở TN&MT chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện của các cơ quan, đơn vị: Tổng Công ty CP thông tin địa lý EKGIS; Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở TN&MT; Các Sở, ban ngành liên quan cùng phòng TN&MT các huyện, TP trên địa bàn tỉnh; Báo Quảng Nam và Đài Phát thanh truyền tỉnh Quảng Nam cũng về tham dự và đưa tin Hội nghị.

cbcsdl

Đây là sản phẩm của 2 dự án “Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước” và “Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/2000, 1/5.000, các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm do Cục Đo đạc và Bản đồ (Bộ Tài nguyên và Môi trường) làm chủ đầu tư thực hiện theo quyết định 1867/QĐ-TTg ngày 28/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ cơ sở nền thể hiện đầy đủ thông tin ở 7 lĩnh vực như: cơ sở; khống chế trắc địa; địa giới hành chính, địa hình, thủy hệ, giao thông, hạ tầng dân cư, kinh tế - xã hội, thực vật. Bộ cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý gồm: 492 tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 dạng số và giấy, 256 tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 dạng số và giấy và 29 tờ mô hình số độ cao DEM.

Tại Hội nghị các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, thống nhất đề nghị các giải pháp để phát huy hết tác dụng của cơ sở dữ liệu trên như: Đề xuất bàn giao cho một đơn vị làm đầu mối để thường xuyên cập nhật và quản lý, đảm bảo bộ cơ sở dữ liệu luôn mới; Đề xuất UBND ban hành cơ chế quản lý, chia sẻ, khai thác... và quan tâm đầu tư trang thiết bị và nguồn nhân lực để phục vụ khai thác hiệu quả.

T.T

Thông tư 37/2011/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư 37/2011/TT-BTNMT ngày 14/10/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000. 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh

Hội nghị bàn giao cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý và bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, 1/5000, 1/10.000, cho các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.

Email In PDF.

Ngày 9/9/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức bàn giao cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý và bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, 1/5000, 1/10.000 cho các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng.

Thứ trưởng Thường trực Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức chủ trì Hội nghị, tham gia dự Hội nghị còn có ông Nguyễn Tuấn Hùng, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quân Chính; Tổng Giám đốc Tổng Công ty TN&MT Việt Nam Lê Đình Ái; lãnh đạo Sở TN&MT các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.

DSC01160

Bộ bản đồ này là sản phẩm thuộc dự án Chính phủ "Thành lập cơ sở sữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước" do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam triển khai thực hiện từ năm 2008. Đối với tỉnh Quảng Nam dự án đã hoàn thành cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý và bản đồ địa hình ở dạng số, trong đó có 258 mảnh tỷ lệ 1/10.000 và 492 mảnh bản đồ tỷ lệ 1/2000 ( thuộc 2 khu đo Hội An và Khu kinh tế mở Chu Lai). Mỗi mảnh bản đồ dạng số đều có 7 lớp thông tin dữ liệu về cơ sở số học, dân cư, giao thông, địa hình, thủy hệ, ranh giới và thực vật. Đối với tỉnh Quảng Nam việc có được bộ sản phẩm cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý là tín hiệu đáng mừng trong công tác quản lý, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, để sản phẩm phát huy hiệu quả, Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức chỉ đạo, UBND các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và TP.Đà Nẵng cần quan tâm đầu tư nguồn nhân lực và trang thiết bị để khai thác có hiệu quả phục vụ 7 lĩnh vực của ngành TN&MT và các ngành khác.

          Để cơ sở dữ liệu trên bản đồ số được cập nhật thường xuyên, trong thời gian tới Cục Đo đạc và Bản đồ - Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng quy trình cập nhật cụ thể và hướng dẫn tới từng địa phương.

DSC01165

 Xuân Nguyễn

 

 

 

 

 

Trang 4 trong tổng số 7