Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
61 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 09 Tháng 10 2014 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT 1892
62 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 09 Tháng 10 2014 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP 1556
63 Quyết định số 05/2014/QĐ-KTNN ngày 04/9/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết đinh số 07/2012/QĐ-KTNN ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 09 Tháng 10 2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-KTNN 1337
64 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 29/8/2014 hợp nhất Thông tư quy định cụ thế và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 06 Tháng 10 2014 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD 1341
65 Thông tư số 06/2014/TT-BNV ngày 09/08/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của trường trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 06 Tháng 10 2014 Thông tư số 06/2014/TT-BNV 1807
66 Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 ban hành quy định việc đánh giá và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 01 Tháng 10 2014 Quyết định số 2361/QĐ-UBND 3112
67 Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 14/7/2014 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 16 Tháng 9 2014 Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP 3073
68 Thông tư số 46/2014/TT-BTNMT ngày 01/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bấm vào đây để tài toàn văn bản Thứ ba, 09 Tháng 9 2014 Thông tư số 46/2014/TT-BTNMT 1869
69 Thông tư số 45/2014/TT-BTNMT ngày 01/8/2014 quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 09 Tháng 9 2014 Thông tư số 45/2014/TT-BTNMT 2023
70 Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT ngày 01/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 09 Tháng 9 2014 Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT 1974
71 Nghị quyết số 21/2014/NQ-UBND ngày 01/8/2014 Ban hành Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp tại các xã có rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 11 Tháng 8 2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-UBND 1369
72 Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 về Ban hành, quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 16 Tháng 7 2014 Quyết định số 2150/QĐ-UBND 1550
73 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV của Bộ Nội Vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. Bấm vào đây để tải toàn văn bản   Thứ năm, 03 Tháng 7 2014 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV 11867
74 Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 19/3/2014 tăng cường, đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 11 Tháng 6 2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND 2156
75 Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính Phủ qui định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 29 Tháng 5 2014 Thông tư số 01/2014/TT-TTCP 5339
76 Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 29 Tháng 5 2014 Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 9312
77 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 29 Tháng 5 2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 2719
78 Thông tư Liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014 hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự Bấm vào đây để tảu toàn văn bản Thứ năm, 29 Tháng 5 2014 Thông tư số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP 1572
79 Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22/01/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Qui định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 29 Tháng 5 2014 Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT 4495
80 Quyết định số 487/QĐ-BTNMT ngày 27/3/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2013. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 29 Tháng 5 2014 Quyết định số 487/QĐ-BTNMT 1970
 
Trang 4 trong tổng số 20
 
phanmemnhacviec bannerdvc lis giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 
  • Môi trường

  • Khoáng sản

  • Đất đai

  • .

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6549
Số lần xem bài viết : 27091112

Đang Online

 
Hiện có 132 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong