Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

09/TB-UBND

Email In PDF.

Thông báo 09/TB-UBND ngày 12/01/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về Kết luận của PCT UBND tỉnh - Đinh Văn Thu về lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy, địa điểm các mỏ đá vôi, mỏ đất sét và công suất đ

27-NQ/BCSĐTNMT

Email In PDF.

Nghị quyết 27-NQ/BCSĐTNMT ngày 02/12/2009 của Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT về đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường

667/QĐ-CNTT

Email In PDF.

Quyết định 667/QĐ-CNTT ngày 28/10/2009 của Cục CNTT - Bộ TN&MT V/v ban hành Mẫu phiếu điều tra, khảo sát hiện trạng ứng dụng CNTT ngành TN&MT

142/2009/QĐ-TTg

Email In PDF.

Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

380/SNgV-PCPNN

Email In PDF.

Công văn 380/SNgV-PCPNN ngày 05/5/2010 của Sở Ngoại Vụ tỉnh Quảng Nam V/v hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ trình phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Trang 80 trong tổng số 80