Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Quyết định số 2028/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2015.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

1/ qđ 3028

2/pl 3028

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định 695/QĐ-TTg

Email In PDF.

Quyết định 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tải về: Quyết định 695/QĐ-TTg

Quyết định số 1610/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 Ban hành Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, bản tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Trang 9 trong tổng số 81