Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Nghị định 16/2015/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 01/QĐ-TTg

Email In PDF.

Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Nghị định số 120/2014/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định số 120/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư số 19/2014/TT-BNV

Email In PDF.

Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 quy định về hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

Bầm vào đây để tải toàn văn bản

Trang 10 trong tổng số 80