Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Email In PDF.

Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/09/2015 hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư số 04/2015/TT-BNV

Email In PDF.

Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/08/2015 về sửa đổi, bổ sung điều 6 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 2223/QĐ-BTNMT

Email In PDF.

Quyết định số 2223/QĐ-BTNMT ngày 01/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 Ban hành Quy định về chế độ, định mức chi, nguyên tắc sử dụng kinh phí và ngân sách hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng và kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày truyền thống, ngày thành lập.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

 

Quyết định số 2028/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2015.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

1/ qđ 3028

2/pl 3028

Trang 10 trong tổng số 83