Bạn đang ở: Tin tức

Quản lý đất đai

Thẩm định điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 02/03/2017, Hội đồng thẩm định QH, KHSD đất quốc gia tổ chức thẩm định Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam. Chủ trì hội nghị do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường – Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nguyễn Thị Phương Hoa, tham gia hội nghị có đại diện 15 Bộ, ngành Trung ương; về phía tỉnh Quảng Nam có: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn; ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Phạm Bê – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai.

Copy of image001qlChỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016. Theo Báo cáo thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì tỉnh Quảng Nam có 05 chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp, 11 chỉ tiêu cao hơn và 02 chỉ tiêu thấp hơn chỉ tiêu quy hoạch cấp quốc gia phân bổ. Các chỉ tiêu sử dụng đất tỉnh xác định chênh lệch so với chỉ tiêu phân bổ chủ yếu là đất nông nghiệp, đất lúa nước, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất nuôi trồng thủy sản và một số loại đất phi nông nghiệp. Đa số các chỉ tiêu chênh lệch là do số liệu thống kê, kiểm kê đất đai đã xác định cao hơn chỉ tiêu chính phủ phân bổ, do điều chỉnh lại quy hoạch 03 loại rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt và nâng hạng Điện Bàn lên thị xã nên chỉ tiêu đất đô thị và đất ở đô thị tăng lên.
Đại diện UBND tỉnh Quảng Nam Ông Huỳnh Khánh Toàn và ông Nguyễn Viễn giải trình các chỉ tiêu sử dụng đất có chênh lệch so với chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ và tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương.
Kết luận hội nghị bà Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh, sớm trình Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) theo Báo cáo thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương. Về nguyên tắc các chỉ tiêu sử dụng đất phải thực hiện đảm bảo theo chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ, trường hợp bất khả kháng phải báo cáo, giải trình cụ thể mới trình Chính phủ phê duyệt.

Quang Lạnh

Họp Ban chỉ đạo dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 14/02/2017, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại vùng Đông các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên và Núi Thành. Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận:

Copy of IMG20170214073652
1. Đánh giá chung năm 2016 đã hoàn thành tiến độ thực hiện công tác kê khai, đăng ký cấp giấy CNQSD đất theo Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
2.Thống nhất gia hạn đối với 12 xã, phường (Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng, An Phú, thành phố Tam Kỳ; Bình Dương, Bình Đào, Bình Hải, Bình Sa, Bình Minh và Bình Nam, huyện Thăng Bình; Duy Hải, Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) tiếp tục thực hiện khối lượng kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất còn lại đến ngày 30/6/2017;
3.Thống nhất gia hạn đối với 07 xã đo đạc mới trong năm 2016 (Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều,Bình Tú, Bình Trung và một phần xã Bình Nam, huyện Thăng Bình; xã Hương An, huyện Quế Sơn) tiếp tục thực hiện công tác đo đạc, kê khai đăng ký và cấp giấy CNQSD đất đến ngày 31/12/2017 theo Thiết kết kỹ thuật đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 16/5/2016;
4. Đối với xã Tam Quang, huyện Núi Thành nếu được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép triển khai thực hiện thì sẽ tách ra thành một dự án riêng để thực hiện;

5. Đề nghị UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn của huyện, thành phố, UBND các xã, phường tiến hành bàn giao giấy CNQSD đất đã ký cho nhân dân; trường hợp người dân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, thì hướng dẫn nhân dân kê khai nghĩa vụ tài chính, ghi nợ tiền sử dụng đất để cấp phát giấy CNQSD đất cho nhân dân;
6. Đề nghị UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn đối với khối lượng hồ sơ còn tồn tại, vướng mắc khó khăn, đề nghị UBND các huyện, thành phố căn cứ vào Công văn số 382/STNMT- ĐK ngày 05/4/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện; ngoài ra có những vướng mắc phát sinh thì có văn bản gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn thực hiện;
7. Đề nghị UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn cũng cố lại Tổ công tác cấp huyện, cấp xã để tiếp tục tuyên truyền nhân dân nắm bắt thực hiện việc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất ngoài thực địa, kê khai đăng ký cấp giấy CNQSD đất theo quy định; đồng thời có văn bản phản ánh về Ban chỉ đạo cấp tỉnh đối với các đơn vị thiếu sự phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đối với nhân dân đã có nhiều lần thông báo về việc kê khai đăng ký mà không thực hiện thì phải khép lại hồ sơ, thực hiện đầy đủ thủ tục và chặt chẽ; đối với nhân dân được địa phương bàn giao giấy CNQSD đất mà không chịu nhận thì lập biên bản theo quy định;
8. Đối với các trường hợp giấy CNQSD đất (cũ) của nhân dân đang thuế chấp tại các Ngân hàng; đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lập danh sách các hộ dân đang thuế chấp, tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản đến Ngân hàng Nhà nước để thực hiện việc đổi giấy CNQSD đất cho nhân dân với Ngân hàng thuận lợi;
9. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện dự án; đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với các đơn vị thi công, đồng thời có văn bản gửi đến UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường về mức kinh phí của các đơn vị thi công hỗ trợ cho các địa phương về ngày công dẫn đạc, việc kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất;
10. Đối với giấy CNQSD đất cấp phát cho nhân dân, giấy CNQSD đất đối với Nông nghiệp thuận lợi thì tiến hành phát trước; giấy CNQSD đất đối với đất ở có liên quan đến nghĩa vụ tài chính, tiền sử dụng đất khó khăn, phức tạp thì phát sau;
11. Đề nghị UBND các huyện, thành phố chủ động nhân lực, cơ sở vật chất để vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các địa phương được thông suốt, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các địa phương.

Ngọc Hiếu

Hội nghị viên chức và người lao động văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam

Email In PDF.

Căn cứ Điều 5, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2017 của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam được tổ chức ngày 12/12/2016, tại Hội trường Văn phòng Đăng ký.
Hội nghị có mặt 38/38 cán bộ, viên chức và người lao động, về phía Lãnh đạo sở có Đồng chí Trần Thanh Hà - Chủ tịch Công đoàn Sở, Phó Giám Sở; Đồng chí Trần Văn Anh – Chánh Văn phòng Sở.

Copy of image001vt

Hội nghị thống nhất cao các nội dung 06 Báo cáo đã được nêu, đồng thời tiến hành đánh giá, phân tích những kết quả đã đạt được trong năm 2016 và thảo luận, bàn biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2017.
Hội nghị còn thống nhất biểu quyết các nội dung thực hiện trong năm 2017 như sau:
1. 100% viên chức và người lao động quán triệt và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước;
2. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2017;
3. 100% viên chức và người lao động tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh";
4. 100% nữ công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt tinh thần Nghị Quyết số 11/NQ-TW; Phong trào thi đua "lao động giỏi, lao động sáng tạo"; phong trào "2 giỏi - giỏi việc nước, đảm việc nhà";
5. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; sử dụng có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để giải quyết thủ tục hành chính về đất đai;
6. 100% viên chức và người lao động thực hiện đúng Luật Viên chức, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
7. Nghiêm túc triển khai chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí;
8. Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh về mọi mặt; Cơ quan đạt danh hiệu vững mạnh Xuất sắc; Tổ Công đoàn vững mạnh xuất sắc;
9. 100% Viên chức và người lao động thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện, công tác nuôi mẹ Việt Nam Anh hùng, công tác kết nghĩa và các công tác xã hội khác;
10. Hưởng ứng tích cực và tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào do cấp trên phát động;
11. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan;
12. Xây dựng cơ quan đạt chuẩn "Cơ quan có đời sống văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có hiệu quả và chất lượng" theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị; Xây dựng cơ quan văn hóa, thực hiện tốt trách nhiệm công vụ.
Với tinh thần đoàn kết thống nhất, vượt khó, phát huy tính năng động sáng tạo của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2017.

Văn Thương

Hội nghị Công chức Chi cục Quản lý đất đai năm 2017

Email In PDF.

Ngày 09/12/2016, tại Chi cục Quản lý đất đai, Ông Phạm Bê chủ trì Hội nghị Công chức Chi cục Quản lý đất đai năm 2017. Tham dự Hội nghị có Ông Trần Văn Anh - Chánh Văn phòng Sở TN &MT cùng toàn thể công chức, người lao động Chi cục Quản lý đất đai. Tại Hội nghị đã nghe đại diện Lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai báo cáo Kết quả thực hiện công tác chuyên môn 01 năm của Chi cục QLĐĐ, báo cáo góp ý quy chế dân chủ của Sở TN&MT, quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục QLĐĐ và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017, nêu ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục và ý kiến tham luận của các thành viên dự họp, ý kiến phát biểu của đồng chí Trần Văn Anh - Chánh Văn phòng Sở; Ông Phạm Bê Chi cục Trưởng Chi cục QLĐĐ kết luận một số nội dung chính như sau:

Copy of IMG20161209081252
1. Đề nghị Công chức, người lao động Chi cục Quản lý đất đai nâng cao và phát huy tinh thần trách nhiệm, giải quyết dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng trong năm 2016 như dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tại các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn; Tập trung cho công tác điều chỉnh QHSD đất tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, kế hoạch 5 năm kỳ cuối (2016-2020); KHSD đất cấp huyện năm 2017, trên cơ sở kết quả Họp của HĐND tỉnh thông qua các danh mục, công trình, dự án, sớm có văn bản gửi đến các địa phương để bổ sung, hoàn thành để tổ chức họp thông qua Hội đồng QH, KHSD đất tỉnh; tập trung cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các phương án xác định giá đất cụ thể, công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, công tác đo đạc và bản đồ.
2. Đề tài khoa học, đề nghị hàng tháng tổ chức họp Ban Chủ nhiệm đề tài để họp bàn công tác chuyên môn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện đáp ứng theo yêu cầu đề ra và hoàn thành trong năm 2017.
3. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị, tập trung cho công tác thanh quyết toán năm 2016, đề nghị Phòng Tổng hợp nghiên cứu về việc thực hiện hợp đồng phần mềm dữ liệu hồ sơ tại cơ quan.
4.Thực hiện tốt Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng, thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị.

Ngọc Hiếu

Danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2017

Email In PDF.

Ngày 21/11/2016, tại HĐND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang chủ trì họp báo cáo danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2017. Tham dự họp có lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa xã hội, Ban Dân tộc, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang kết luận:

Copy of IMG201611211439561. Việc chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước chỉ ưu tiên cho mục đích công trình công cộng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; hạn chế tối đa đất chuyên trồng lúa nước sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khai thác quỹ đất.
2. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định tại Khoản 3, Điều 2, Nghị quyết số 184/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh, không dùng đất chuyên trồng lúa nước, năng suất cao, sản xuất hiệu quả để đăng ký danh mục khai thác quỹ đất, bố trí sản xuất kinh doanh, dịch vụ khi chưa có quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Đề nghị HĐND cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc đăng ký danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và công tác lập, phê duyệt, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính công khai, minh bạch và khả thi.
4. Để công tác đăng ký danh mục hàng năm đi vào nề nếp, khắc phục tình trạng đề nghị bổ sung nhiều lần như thời gian qua, HĐND tỉnh thống nhất cho bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình Thường trực HĐND tỉnh đối với những dự án thật cần thiết cho mục đích công cộng, cấp bách, trọng điểm của tỉnh và chỉ thực hiện 01 lần vào tháng 6 của năm kế hoạch, sau đó UBND tổng hợp báo cáo lại HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
5. Đối với các dự án đầu tư khai thác quỹ đất, khu dân cư, khu phố chợ, đất sản xuất kinh doanh, sử dụng đất trồng lúa nước phải có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tránh việc sử dụng đất trồng lúa nước nhiều, ảnh hưởng đến an ninh lương thực.
6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát tách những công trình đã thực hiện dang dở năm 2016 nay chuyển tiếp sang năm 2017; Lập danh mục công trình đã đăng ký năm 2016 nay chưa thực hiện; Lập danh mục các công trình khai thác quỹ đất, khu phố chợ, khu dân cư riêng; Lập danh mục các công trình mới đề nghị thực hiện năm 2017. Tiếp tục rà soát những dự án chưa xác định rõ chủ trương đầu tư, nguồn vốn đầu tư loại khỏi danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình HĐND tỉnh Khóa IX, Kỳ họp thứ 3.

Ngọc Hiếu

Sơ kết 01 năm hoạt động Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp

Email In PDF.

Ngày 14/10/2016, tại Hội trường UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp và Triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Tham dự Hội nghị có PCT.TT UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư và Chủ tịch UBND, Trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất của 18 huyện, thị xã, thành phố, Lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;
Tại Hội nghị đã nghe đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Kết quả hoạt động 01 năm của Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất và kết quả thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện, những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục và ý kiến tham luận của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kết luận:

Copy of IMG201610140739501. Công tác hoạt động của Tổ chức Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp và Kết quả thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện là hết sức quan trọng, do đó cần phải tập trung giải quyết, kiện toàn tổ chức bộ máy tại các cơ sở. Đề nghị các đồng chí Cấp ủy Sở Tài nguyên và Môi trường và Cấp ủy tại các địa phương quan tâm về công tác tổ chức cán bộ.
2. Thống nhất chủ trương tăng cường công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh.
3. Việc bổ nhiệm cán bộ Lãnh đạo phải đúng với tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12.8.2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Nếu có vấn đề vướng mắc thì báo cáo với Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận từng trường hợp cá biệt.
4. Về chế độ chính sách cho cán bộ của Tổ chức Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp, đề nghị Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí để giải quyết đúng cơ chế, chính sách.
5. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị của các Chi nhánh thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đề nghị các địa phương tăng cường giải quyết đảm bảo có chỗ làm việc, kho lưu trữ ổn định.
6. Thống nhất chủ trương tăng cường công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính.
7. Đề nghị các Chi nhánh thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh rà soát lại, báo cáo định biên của các đơn vị để UBND tỉnh có hướng giải quyết, trường hợp đảm bảo theo quy định, có định biên thì sắp xếp xét tuyển viên chức.
8. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tham mưu tổ chức họp bàn thêm về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị làm công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư.
9. Về Kế hoạch sử dụng đất tại các địa phương nên tập trung thực hiện đảm bảo tiến độ theo quy định, trường hợp có phát sinh thì trong một năm tại các huyện nên bổ sung từ 1 đến 2 lần.
10. Việc chỉnh lý biến động đất đai thường xuyên tại các địa phương là rất cần thiết, đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện tăng cường tập trung cho công tác này để giảm bớt tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai.
11. Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại vùng đông của tỉnh Quảng Nam đến ngày 31/12/2016 phải thực hiện xong khoảng 70%, phấn đấu đến ngày 30/6/2017 phải hoàn thành./.

Ngọc Hiếu

Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại thành phố Tam Kỳ

Email In PDF.

Ngày 06/10/2016, tại UBND thành phố Tam Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND thành phố Tam Kỳ, lãnh đạo UBND của 04 xã, phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thăng và xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, đơn vị thi công, tư vấn giám sát. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND thành phố Tam Kỳ và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận:

Copy of IMG20161006073400
1. Yêu cầu UBND thành phố Tam Kỳ chỉ đạo Tổ công tác của thành phố bám sát kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần, hàng tháng của đơn vị thi công và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện. Tăng cường Chỉ đạo UBND các xã, phường khẩn trương họp xét thông qua HĐTV đất đai cấp xã đối với khối lượng hồ sơ đã được đơn vị thi công bàn giao 6.805 hồ sơ, phối hợp với đơn vị thi công lập các thủ tục của UBND xã, phường để trình Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tam Kỳ thẩm định hồ sơ, trình ký giấy CNQSD đất.
2. Đối với khối lượng hồ sơ mà nhân dân chưa kê khai đăng ký vẫn còn 10.425 hồ sơ, đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục tuyên truyền và có thông báo gửi đến đài truyền thanh của xã, phường, đến từng khối phố, từng thôn, tổ, từng hộ dân thực hiện việc kê khai đăng ký, nếu sau ngày 15/10/2016 mà nhân dân không kê khai đăng ký về quyền sử dụng đất, xem như từ chối quyền lợi của người sử dụng đất và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đất đai; chốt lại khối lượng hồ sơ, không tổ chức kê khai đăng ký theo dự án.
3. Đối với số lượng giấy CNQSD đất UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký, yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các địa phương khẩn trương thông báo và tiến hành cấp phát cho nhân dân đúng theo quy định.
4. Yêu cầu đơn vị thi công và UBND các xã, phường tăng cường trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp Giấy CNQSD đất; việc bàn giao hồ sơ của đơn vị thi công với UBND xã, phường phải lập đầy đủ biên bản giao, nhận giữa các bên để xác định trách nhiệm; trường hợp vướng mắc thì báo cáo Tổ công tác thành phố để giải quyết.
5. Đối với số lượng giấy CNQSD đất đã viết chưa trình ký 5.206 giấy, đề nghị đơn vị thi công chủ trì, phối hợp với UBND xã, phường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tam Kỳ khẩn trương trình ký giấy CNQSD đất.
6. Đối với tất cả các dự án nằm trên địa bàn 04 xã, phường đã có Quyết định thu hồi đất (đang thực hiện việc bồi thường hỗ trợ, tái định cư), đề nghị UBND 04 xã, phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thăng, Tam Thanh chủ trì phối hợp với đơn vị thi công kiểm tra rà soát, có văn bản báo cáo UBND thành phố Tam Kỳ, Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét loại bỏ ra khỏi dự án, đồng thời chốt lại số lượng hồ sơ cần thực hiện trong năm 2016 đảm bảo theo yêu cầu của UBND tỉnh.
7. UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho UBND xã Tam Thanh tiến hành đo đạc, quản lý hiện trạng sử dụng đất tại khu vực Tỉnh Thủy đến khu vực Hà Thanh 2, với quy mô khoảng 200 ha, kinh phí thực hiện do UBND thành phố Tam Kỳ bố trí, trường hợp có vướng mắc thì có văn bản báo cáo UBND tỉnh; yêu cầu UBND thành phố Tam Kỳ và UBND xã Tam Thanh phải có cam kết thực hiện không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại xã Tam Thanh.
8. Việc triển khai thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất tại 04 xã, phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thăng, Tam Thanh đến nay, chưa đảm bảo theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Thông báo số 237/TB-UBND ngày 06/6/2016 về Kết luận của Phó chủ tịch Thường trực Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
9. UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho UBND thành phố Tam Kỳ hợp đồng thời vụ thêm cán bộ địa chính tại 04 xã, phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thăng và Tam Thanh để tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (kinh phí tỉnh sẽ hỗ trợ), trước mắt UBND thành phốp tạm ứng kinh phí bố trí cho các xã.

Ngọc Hiếu

Trang 5 trong tổng số 44