Bạn đang ở: Tin tức

Quản lý đất đai

Họp điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Sáng 27/6/2016, UBND tỉnh họp thông qua các nội dung chuẩn bị trình HĐND tỉnh Khóa IX, Kỳ họp thứ 2, trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường có hai nội dung là Đề án thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh và Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Nam. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì cuôc họp, tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh.

qcch


Ông Nguyễn Viễn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và giải trình ý kiến có liên quan đến hai nội dung trình HĐND trong kỳ họp này của Sở. Về nội dung Điều chỉnh QH, KHSD đất kỳ cuối của tỉnh Quảng Nam, tập trung điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất của một số loại đất chính như: Đất chuyên trồng lúa nước, đất khu - cụm công nghiệp, đất thương mại – dịch vụ, đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất phát triển hạ tầng... Ngoài ra các loại đất khác cũng có điều chỉnh nhưng thay đổi không nhiều. Về chỉ tiêu chuyển mục đích mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch (2016-2020) từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (chuyển đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng) cao hơn so với chỉ tiêu Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 13/6/2016. Nguyên nhân là trong giai đoạn này có nhiều dự án đầu tư tại vùng Đông, dự án giao thông, du lịch, khu đô thị ảnh hướng đến đất sản xuất nông lâm nghiệp.
Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cần xem lại các chỉ tiêu sử dụng đất cho phù hợp với tình hình phát triển của tỉnh, việc phân bổ KHSD đất cho hài hoài giữa các năm, nhất là năm 2016, 2017. Quán triệt các ngành, địa phương phải quan tâm công tác lập QH, KHSD đất; điều chỉnh QH ngành, QH, KHSD đất cấp huyện cho phù hợp với QH, KHSD đất của tỉnh. Hạn chế tối đa việc điều chỉnh, bổ sung QH, KHSD đất ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện. Ngoài ra Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành khi xây dựng KHSD đất phải gắn với kế hoạch phân bổ vốn để đảm bảo tính khả thi, tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến cuộc họp, hoàn chỉnh tài liệu chuẩn bị trình HĐND tỉnh Khóa IX, Kỳ họp thứ 2.
Ngoài ra Ban Kinh tế và Ngân sách – HĐND tỉnh cũng có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường vào ngày 28/6/2016 về các nội dung trên.


Quang Lạnh

Họp Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Chiều ngày 20/6/2016, tại UBND huyện Thăng Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình, lãnh đạo UBND của 11 xã: Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, Bình Nam, Bình Đào, Bình Dương, Bình Hải, Bình Sa, Bình Minh, huyện Thăng Bình, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận:
1. Giao UBND huyện Thăng Bình các kiến nghị đề xuất tại cuộc họp sớm có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, để Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh giải quyết cụ thể từng vướng mắc, khó khăn. Tập trung giải quyết việc cấp giấy CNQSD đất ngay đối với 6 xã dỡ dang: Bình Nam, Bình Đào, Bình Dương, Bình Hải, Bình Sa, Bình Minh, đối với 5 mới: Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung và phần còn lại xã Bình Nam phải có lộ trình, thời gian thực hiện hàng tuần, hàng tháng. Sớm có văn bản báo cáo quỹ đất 5 % của huyện theo Chỉ đạo của UBND tỉnh.

WP 20160620 001
2. Giao UBND huyện Thăng Bình, UBND các xã: Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, Bình Nam, Bình Đào, Bình Dương, Bình Hải, Bình Sa, Bình Minh, huyện Thăng Bình cùng các Phòng, ban chuyên môn của huyện Thăng Bình triển khai thực hiện Công văn số 382/STNMT-ĐK ngày 05/4/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số nội dung triển khai thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, kê khai đăng ký, cấp GCN theo Dự án xây dựng HSĐC và CSDLĐC tại các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn và thành phố Tam Kỳ; gửi văn bản trên đến các cán bộ chuyên môn của huyện, cán bộ địa chính xã nắm bắt để triển khai thực hiện; kiểm tra chặt chẽ việc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất ngoài thực địa trước khi tiến hành đo vẽ chi tiết. Về nguyên tắc chung: Huyện phải tiến hành và rà soát toàn bộ hồ sơ, đối với hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy CNQSD đất thì khẩn trương cấp ngay; hồ sơ cấp đổi thì chuyển lên Sở Tài nguyên và Môi trường; đối với hồ sơ chưa cấp Giấy CNQSD đất được thì phân loại cụ thể từng nhóm hồ sơ để xử lý.
UBND các xã: Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, Bình Nam, Bình Đào, Bình Dương, Bình Hải, Bình Sa, Bình Minh, huyện Thăng Bình phối hợp với các đơn vị thi công chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể (có ghi rõ tiến độ thời gian) từ nay đến 31/12/2016. Trên cơ sở kế hoạch của xã, huyện có trách nhiệm điều hành và đề nghị Tổ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, tập trung giải quyết tồn tại, vướng mắc.
3. Giao UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo, yêu cầu UBND các xã, các hộ dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, nếu sau ngày 15/7/2016 mà nhân dân không đăng ký về quyền sử dụng đất xem như từ chối quyền lợi của người sử dụng đất. Bố trí cán bộ chuyên môn tham gia tổng hợp số liệu tiến độ thực hiện của huyện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường vào chiều thứ 5 hàng tuần; UBND huyện chỉ đạo UBND các xã họp HĐTV hàng tuần từ 01 đến 02 lần, đối với hồ sơ ổn định thì thông qua danh sách, không cần phải họp, chỉ họp xét đối với những trường hợp phức tạp, có liên quan tiếp giáp với đất công. UBND huyện Thăng Bình khẩn trương ký biên bản cam kết triển khai thực hiện khối lượng các hạng mục công việc giữa: Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, UBND huyện (nội dung dự thảo Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi cho huyện) trong tháng 6 năm 2016. Đồng thời chỉ đạo Tổ công tác cấp huyện bám sát kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần, hàng tháng của các đơn vị thi công, trên cơ sở đó tổ chức theo dõi và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra; tham gia cùng Hội đồng tư vấn đất đai cấp xã giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng hồ sơ tài liệu pháp lý về đất đai.
4. Giao các đơn vị thi công (Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3, Xí nghiệp trắc địa bản đồ 201, Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam) phối hợp với UBND các xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tập trung giải quyết ngay 9.414 hồ sơ đủ điều kiện và in giấy CNQSD đất và trình cơ quan có thẩm quyền ký giấy trong tháng 7/2016 và hoàn thành bổ sung hồ sơ đối các 8.288 hồ sơ chưa đủ điều kiện, tiếp tục kê khai đăng ký bổ sung đối với các trường hợp chưa đăng ký của các hộ gia đình cá nhân 5.906 hồ sơ; triển khai xác định rang giới, mốc gới, tiến hành đo đạc đối với các xã mới, tăng cường nhân lực tại địa phương mỗi xã ít nhất phải từ 04 - 05 cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ và tăng cường trang thiết bị máy móc để thực hiện nhiệm vụ; chủ trì, phối hợp với UBND các xã lập kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần, hàng tháng (có ghi rõ tiến độ thời gian) từ nay đến 31/12/2016, để triển khai thực hiện và gửi cho UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, chỉ đạo thực hiện, giải quyết những vướng mắc phát sinh. Giao đơn vị tư vấn giám sát có kế hoạch giám sát cụ thể đến ngày 31/12/2016, hàng tháng phải có báo cáo giám sát gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thăng Bình để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.
5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lập thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các xã: Bình Nam, Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, huyện Thăng Bình và Hương An, huyện Quế Sơn và đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực cán bộ địa chính phục vụ vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai 3 huyện: Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan giải quyết kinh phí để triển khai Dự án (phần của Trung ương bố trí).
6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế tỉnh sớm có văn bản cụ thể cho các địa phương hướng dẫn nhân dân thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, có văn bản hướng dẫn khi các địa phương có yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ.

Ngọc Hiếu

Họp về thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Email In PDF.

Ngày 15/6/2016, tại UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Sở GTVT, Sở Lao động -TB và XH, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

WP 20160615 003

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Ban dân tộc - Cơ quan thường trực và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận một số nội dung có liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường, đó là:

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện 13 nhiệm vụ có liên quan đến 03 lĩnh vực: Về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội; Cũng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đến nay Sở đã và đang triển khai thực hiện 13 nhiệm vụ được giao.

Để góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến thì Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung một số nhiệm vụ chính như sau:

1. Tăng cường công tác giao đất, giao rừng cho nhân dân, cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh, đặc biệt quan tâm đến các khu vực miền núi của tỉnh.

2. Tập trung cho công tác kê khai đăng ký cấp giấy CNQSD đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến với kết quả tốt nhất.

3.Tập trung cho công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh trong chăn nuôi.

4.Tập trung quan tâm thực hiện kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam, đặc biệt quan tâm khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh.

5. Tập trung tăng cường các biện pháp nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các khu vực của 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam.

Ngọc Hiếu

Họp Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại thành phố Tam Kỳ

Email In PDF.

Chiều ngày 01/6/2016, tại UBND thành phố Tam Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND thành phố Tam Kỳ, lãnh đạo UBND các xã, phường: Tam Phú, Tam Thăng, Tam Thanh và An Phú, Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3 (đơn vị thi công), đơn vị tư vấn giám sát. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND thành phố Tam Kỳ và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận:

 1. Giao Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3 phối hợp với UBND các xã, phường: Tam Phú, Tam Thăng, Tam Thanh và An Phú, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tam Kỳ tập trung giải quyết xong 12.925 hồ sơ đủ điều kiện và in giấy CNQSD đất và trình cơ quan có thẩm quyền ký giấy trong tháng 6/2016 và hoàn thành bổ sung hồ sơ đối với 15.840 hồ sơ chưa đủ điều kiện bổ sung trong tháng 7/2016; tiếp tục kê khai đăng ký bổ sung đối với các trường hợp chưa đăng ký của các hộ gia đình cá nhân 11.008 hồ sơ, đối với hồ sơ phân lô chi tiết 2.120 hồ sơ, đề nghị kiểm tra chủ sử dụng để kê khai đăng ký và hoàn thành trong tháng 9/2016; tăng cường nhân lực tại địa phương mỗi xã, phường ít nhất phải từ 03-04 cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ và tăng cường trang thiết bị máy móc để thực hiện nhiệm vụ; phối hợp với UBND các xã, phường lập kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần, hàng tháng (có ghi rõ tiến độ thời gian) từ nay đến 31/12/2016, để triển khai thực hiện và gửi cho UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, chỉ đạo thực hiện, giải quyết những vướng mắc phát sinh.

WP 20160601 001

 2. Giao UBND thành phố Tam Kỳ có văn bản gửi đến UBND các xã, phường, các tổ chức, các hộ gia đình, cá nhân để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, nếu sau ngày 30/6/2016 các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không đăng ký về quyền sử dụng đất xem như từ chối quyền lợi của người sử dụng đất. Bố trí cán bộ chuyên môn tham gia tổng hợp số liệu tiến độ thực hiện của thành phố để gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường vào thứ 5 hàng tuần. Sớm thực hiện việc ký biên bản cam kết triển khai thực hiện khối lượng các hạng mục công việc theo Thông báo số 227/TB-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh.

3. Giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tam Kỳ sớm kiểm tra khối lượng giấy CNQSD đất do đơn vị thi công chuyển đến, lập thủ tục trình UBND thành phố Tam Kỳ ký giấy đối với các trường hợp cấp mới, Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy đối với các trường hợp cấp đổi; đối với các hồ sơ chưa đủ điều kiện cần bổ sung đề nghị ghi cụ thể nguyên nhân để đơn vị thi công xử lý, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, trung tuần tháng 6/2016 phải ký xong 1.500 giấy CNQSD đất đã in.

 4. Giao UBND các xã, phường: Tam Phú, Tam Thăng, Tam Thanh và An Phú bố trí cán bộ địa chính xã ưu tiên 03 ngày trong tuần tham gia cùng với đơn vị thi công thực hiện công tác kiểm tra phân loại hồ sơ, trình ký hồ sơ đã được thông qua HĐTV, theo đó HĐTV cấp xã bố trí thời gian ít nhất trong tuần từ 01 đến 02 lần để tổ chức họp HĐTV cấp xã. Chủ động tìm kiếm con người có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ công tác kê khai đăng ký, phân loại hồ sơ, cấp giấy CNQSD đất.

5. Kinh phí hỗ trợ cho các địa phương họp HĐTV cấp xã trung tuần tháng 6/2016 UBND tỉnh sẽ bố trí kinh phí thực hiện.

Ngọc Hiếu

Họp Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Chiều ngày 25/5/2016, tại UBND huyện Duy Xuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên, UBND xã Duy Hải và UBND xã Duy Nghĩa. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch TT. UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận:

 1. Giao UBND huyện Duy Xuyên, UBND xã Duy Hải và UBND xã Duy Nghĩa cùng các phòng ban chuyên môn của huyện Duy Xuyên quán triệt lại Công văn số 382/STNMT-ĐK ngày 05/4/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số nội dung triển khai thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, kê khai  đăng ký, cấp GCN theo Dự án xây dựng  HSĐC và CSDLĐC tại các huyệnThăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn, thành phố Tam Kỳ và gửi cho cán bộ chuyên môn của huyện, cán bộ địa chính xã nắm bắt để triển khai thực hiện; kiểm tra kỹ việc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất ngoài thực địa trước khi tiến hành đo vẽ chi tiết.

BCD1

2. Giao UBND huyện Duy Xuyên có văn bản gửi đến UBND các xã, các hộ dân để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, nếu sau ngày 30/6/2016 mà nhân dân không đăng ký về quyền sử dụng đất xem như từ chối quyền lợi của người sử dụng đất. Bố trí cán bộ chuyên môn tham gia tổng hợp số liệu tiến độ thực hiện của huyện để gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường vào thứ 5 hàng tuần.

 3. UBND các huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn và thành phố Tam Kỳ sớm ký biên bản cam kết triển khai thực hiện khối lượng các hạng mục công việc giữa: Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, UBND các huyện, thành phố (nội dung dự thảo Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi cho các huyện, thành phố) trong tháng 5 năm 2016. Đồng thời chỉ đạo Tổ công tác cấp huyện bám sát kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần, hàng tháng của các đơn vị thi công, trên cơ sở đó tổ chức theo dõi và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra; tham gia cùng Hội đồng tư vấn đất đai cấp xã giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng hồ sơ tài liệu pháp lý về đất đai.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường sớm lập thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các xã: Bình Nam, Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, huyện Thăng Bình và Hương An, huyện Quế Sơn và đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực cán bộ địa chính phục vụ vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai 3 huyện: Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; Sớm làm việc cụ thể với Cục thuế tỉnh để có văn bản cụ thể cho các địa phương hướng dẫn nhân dân thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, có văn bản hướng dẫn khi các địa phương có yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ.

5. Xin ý kiến Thường trực UBND tỉnh để thống nhất chủ trương thực hiện đo đạc bổ sung phần diện tích trước đây chưa đưa vào triển khai dự án xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai tại 02 xã Duy Hải và Duy Nghĩa khoảng 611,34 ha, trong đó:  505,22 ha diện tích cần đo chỉnh lý khoảng 30% để cấp GCN; 106,12 ha diện tích cần đo mới 100% để cấp GCN (đối với các khu vực trước đây thuộc đất của các dự án đầu tư nhưng đến nay không còn thực hiện), để tiến hành cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân nhằm quản lý đồng bộ thống nhất trong khu vực và bổ sung kinh phí thực hiện công tác kê khai đăng ký, xây dựng cơ sở dữ liêu quản lý đất đai tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành.

6. Kinh phí của các địa phương đến cuối năm 2016 nếu có khó khăn, UBND tỉnh sẽ bổ sung kinh phí, nhưng chi phí phải đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng.

Ngọc Hiếu

Họp về quy trình thực hiện KHSD đất năm 2016 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 17/5/2016, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp bàn về quy trình thực hiện KHSD đất năm 2016 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thành phần tham dự có đồng chí Huỳnh Khánh Toàn - PCT.TT UBND tỉnh - chủ trì. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND và Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường của 18 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

WP 20160517 003

Tại cuộc họp đã nghe Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tóm tắt quy trình và tiến độ thực hiện KHSD đất năm 2016 của 18 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; ý kiến phát biểu đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và các đại biểu tham dự; PCT.TT UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận một số nội dung chính như sau:

1. Công tác lập KHSD đất năm 2016 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thực hiện đảm bảo, tuy nhiên do điều chỉnh QH, KHSD đất của tỉnh chưa được phê duyệt.

2. Việc phê duyệt KHSD đất là cơ sở pháp lý để thực hiện các thủ tục về giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, do vậy đề nghị các địa phương, quan tâm bố trí nguồn nhân lực để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt KHSD đất hàng năm.

3. Đối với các địa phương có xuất hiện các danh mục, công trình mới sau khi có Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 184/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh năm 2016, có rõ nguồn vốn đầu tư thì báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, cập nhật hoàn chỉnh vào KHSD đất năm 2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện theo quy định.

4. Đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện giải quyết thủ tục đất đai cho các dự án đầu tư năm 2016 trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 587/STNMT- QLĐĐ ngày 12/5/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường đến khi KHSD đất năm 2016 của địa phương được UBND tỉnh phê duyệt.

5. Đề nghị UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong quý III năm 2016 lập KHSD đất năm 2017 gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, thẩm định và trình HĐNĐ tỉnh có Nghị quyết thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trình UBND tỉnh phê duyệt KHSD đất năm 2017 theo quy định./.

Ngọc Hiếu

Họp Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 17/5/2016, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Thành phần tham dự có đồng chí Huỳnh Khánh Toàn - PCT.TT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo - chủ trì. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn và các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT.

WP0160517 004

Tại cuộc họp đã nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện công tác đo đạc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; ý kiến phát biểu đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; PCT. TT UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận:

1. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp và kiểm tra đầy đủ về năng lực thực hiện của các đơn vị thi công, tư vấn giám sát; có kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện; đơn vị thi công phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết hàng tuần, nên tập trung cho công tác đo đạc trong quý II, III/2016, đến quý IV/2016 tập trung cho công tác kiểm tra hồ sơ, cấp giấy CNQSD đất và hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính.

2. Đề nghị các địa phương phối hợp với các đơn vị thi công hàng tuần vào thứ 5 báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường qua email và hàng tháng báo cáo trước ngày 25 bằng văn bản theo biểu mẫu, theo số liệu thực hiện thống kê đã được Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn.

3. Đề nghị UBND các huyện có báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ bổ sung kinh phí cho các địa phương hợp đồng thêm cán bộ có năng lực để đẩy nhanh tiến độ công việc đo đạc, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính hoàn thành trong năm 2016.

4. Đối với quỹ đất 5%, đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5 năm 2016.

5. Đối với kinh phí hỗ trợ cho các địa phương họp thông qua Hội đồng tư vấn đất đai cấp xã, đang thực hiện dở dang công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của 13 xã, phường, UBND tỉnh sẽ làm việc với Sở Tài chính và dự kiến đến đầu tuần sau sẽ có kết quả./.

Ngọc Hiếu

Trang 7 trong tổng số 43