Bạn đang ở: Tin tức

Quản lý đất đai

Thông qua Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020, lập KHSD đất kỳ cuối (2016-2020)

Email In PDF.

Chiều ngày 21/12/2015, Sở TN&MT tổ chức cuộc họp Thông qua Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020, lập KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Nam. Tham dự cuộc họp, có Ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và đơn vị tư vấn (Trung tâm Kỹ thuật TN &MT Quảng Nam).

Copy of WP 20151221 002Tại cuộc họp đã nghe đại diện đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt nội dung Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020, lập KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Nam; các ý kiến đóng góp của Lãnh đạo, các đại biểu tham dự, ý kiến giải trình đơn vị tư vấn. Ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở kết luận một số nội dung chính sau:
+ Đề nghị đơn vị tư vấn đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, các chỉ tiêu sử dụng đất đến nay đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm so với phương án quy hoạch được phê duyệt;
+ Đánh giá hiện trạng năm 2011, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch qua các năm, đánh giá số liệu kiểm kê đất đai năm 2014, đánh giá tình hình sử dụng đất còn lại của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020);
+ Đánh giá tình hình thực hiện về tài chính đất đai của tỉnh Quảng Nam;
+ Phân tích rõ các chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp, đất trồng lúa, đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng... để so sánh chỉ tiêu được phê duyệt theo Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ với chỉ tiêu điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 tỉnh Quảng Nam;
+ Tất cả các công trình ven biển, các công trình có liên quan đến mực nước biển dâng, biến đổi khí hậu nên lồng ghép đưa vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Nam;
+ Quan tâm đến các giải pháp tổ chức thực hiện, đặc biệt là nguồn lực tài chính, định hướng chi tiết các danh mục công trình dự án thực hiện kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Nam;
Đề nghị đơn vị tư vấn tập trung bổ sung, điều chỉnh theo các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, để tổ chức cuộc họp lần thứ hai thông qua các Sở, ban ngành của tỉnh, UBND tỉnh./.

Ngọc Hiếu

Danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 13/11/2015 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Sở TN&MT về kết quả thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 và danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng năm 2016 trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh VIII. Tham dự có Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và đại diện các Ban của HĐND tỉnh.

imageql001- Qua tổng hợp kết quả thực hiện do các địa phương báo cáo so với danh mục đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 nhận thấy tỷ lệ thực hiện đa số ở các địa phương đạt thấp, một số địa phương đạt dưới 50% (Đại Lộc, Điện Bàn, Hiệp Đức, Phú Ninh, Quế Sơn, Nam Giang, Đông Giang). Nguyên nhân chính là do địa phương chưa lường trước được khả năng thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong thời gian ngắn (dưới 01 năm), chưa xác định rõ nguồn vốn đầu tư nhưng đưa vào kế hoạch sử dụng đất, đăng ký danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ quá nhiều nên tỷ lệ đạt thấp.
- Về đăng ký danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng năm 2016: nhìn chung đa số các địa phương quan tâm triển khai thực hiện, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương triển khai chưa đồng bộ, thiếu hướng dẫn cụ thể cho cấp xã nên lúng túng trong việc đăng ký, danh mục chưa xác định đủ thông tin theo yêu cầu. Bên cạnh đó vẫn còn quan điểm cứ đăng ký rồi sau đó mới kêu gọi đầu tư, nên một số địa phương đăng ký danh mục quá nhiều, chưa xác định được chủ trương đầu tư, nguồn vốn đầu tư theo quy định, có danh mục nằm ngoài quy hoạch sử dụng đất được duyệt. Do đó ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân bổ đất lúa, tính khả thi không cao và sẽ không được HĐND chấp thuận.
Những địa phương đăng ký danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa quá nhiều, chưa phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất tại Quyết định 1963/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND như: Thị xã Điện Bàn (157 danh mục, chuyển đất lúa 112,34 ha gần bằng chỉ tiêu UBND tỉnh phân bổ cho thị xã 10 năm 122ha; huyện Quế Sơn 438 danh mục thu hồi, chuyển đất lúa 70,90 ha; huyện Đại Lộc chuyển đất lúa 95,75 ha...).
Phát biểu kết luận buổi làm việc ông Nguyễn Đức – Trưởng ban kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, các thành viên dự họp để hướng dẫn, bổ sung hoàn chỉnh danh mục trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa VIII, trong đó lưu ý các nội dung:
- Hạn chế thu hồi, chuyển mục đất chuyên trồng lúa nước đến mức thấp nhất, loại bỏ những danh mục khai thác quỹ đất từ đất chuyên trồng lúa nước;
- Các danh mục, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng phải xác định rõ nguồn vốn đầu tư trong năm 2016, có văn bản chủ trương đầu tư, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Những danh mục không đầy đủ thông tin thì xem xét loại khỏi danh mục trình HĐND tỉnh.

Quang Lạnh 

Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2015, triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2016

Email In PDF.

Ngày 04 /11/2015, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2015 và triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2016, trước mắt là vụ sản xuất Đông Xuân 2015 – 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Dưới sự chủ trì của đ/c Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thành phần tham dự: Đại diện Thường trực tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên CSHCM tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành ở tỉnh, đ/c Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) các huyện, thị xã, thành phố.
Qua báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện: Sản xuất nông, lâm ,thủy, hải sản năm 2015 với tổng giá trị sản xuất (GTSX) ước đạt 11.794 tỷ đồng (theo giá trị cố định năm 2010), tăng 4,5% so với năm 2014, đạt 101,67% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt cả năm 2015 ước đạt 520.838 tấn, đạt 100,4% kế hoạch. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 97.800 tấn, đạt 108,7% kế hoạch. Diện tích rừng trồng tập trung ước đạt 12.549 ha. Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: đến nay có 204/204 xã đã phê duyết Đồ án xã quy hoạch nông thôn mới, đạt 100%, đến cuối tháng 10/2015 các tiêu chí nông thôn mới ở các xã bình quân đạt 11,38 tiêu chí/xã, tăng 2,7 tiêu chí/xã so với cuối năm 2014...
*Một số chỉ tiêu năm 2016:
- Phấn đấu đạt giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 12.290 tỷ đồng (theo giá cố định năm 2010), đảm bảo tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên 4,2%;
- Tăng độ che phủ rừng đạt trên 50,6%;
- Phấn đấu đạt trên 85,5% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh;
- Phấn đấu đạt 30% số xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới (62 xã/204 xã);
- Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm: 154.00 ha;
- Sản lượng lương thực cây có hạt: 516.655 tấn;
- Sản lượng khai thác thuỷ sản: 77.500 tấn;
* Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016;
- Tập trung chỉ đạo điều hành nhiệm vụ sản xuất nông, lâm, thủy sản theo mục tiêu kế hoạch đề ra năm 2016;
-Tập trung triển khai nhiệm vụ kế hoạch hành động tái cơ cấu, ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiêp trên 4,2%;
- Nâng cao hiệu quả đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn theo hướng có trọng tâm, trọng điểm;
-Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thủy sản, tháo gỡ vướng mắc khó khăn để thực hiện chính sách về thủy sản có hiệu quả (theo nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ);
- Thực hiện mục tiêu tăng cường và bảo vệ vốn rừng, tăng độ che phủ trên 50,60% vào năm 2016;
-Triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông thôn;
-Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về khai thác lâm sản trái phép, phá rừng tự nhiên để sản xuất;
Qua đó đề nghị các địa phương, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ cần có biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện đạt kết quả năm 2016 tốt nhất ./.

Phạm Bê

Bắc Trà My: Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân xã Trà Đốc

Email In PDF.

Sáng ngày 03/11/2015 tại Hội trường UBND xã Trà Đốc, phòng TN&MT huyện tổ chức Lễ trao GCNQSD đất cho nhân dân xã Trà Đốc (phần diện tích đất nhận bàn giao của Ban quản lý Dự án Thủy điện 3). Tham dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Trà My và Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành liên quan xã Trà Đốc cùng với sự tham dự của thôn trưởng: thôn 2, thôn 3 và 20 hộ dân đại diện cho 88 hộ được cấp GCNQSD đất.

Copy of image001gvvCông trình đo đạc, xây dựng hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân của xã Trà Đốc được UBND huyện phê duyệt Dự toán với tổng giá trị công trình 135.261.000 đồng. Qua thời gian thực hiện đến nay đã hoàn thành. Kết quả thực hiện đã có 88 hộ/97 giấy/63,69 ha được cấp, trong đó đất ở 09 giấy/0,36 ha, đất sản xuất 88 giấy/63,33 ha.
Phát biểu tại buổi Lễ, đ/c Phạm Minh Tài – Phó phòng TN&MT đánh giá cao nổ lực của chính quyền xã và cảm ơn sự phối hợp của người dân đã tạo điều kiện để công tác cấp giấy được hoàn thành nhanh chóng, đúng tiến độ.

Hoàng Vy Tin

Hội thảo xây dựng khung chiến lược phát triển thành phố Tam Kỳ

Email In PDF.

Từ ngày 03-04/11/2015, UBND thành phố Tam Kỳ phối hợp với Văn phòng UN-Habitat Việt Nam và Cities Alliance tổ chức Hội thảo xây dựng khung chiến lược phát triển thành phố Tam Kỳ. Tham dự hội thảo có đại diện các Sở, ban ngành: TN&MT, KH&ĐT, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, GTVT, VHTT&DL, LĐTB&XH, BQL Khu KTM Chu Lai, Trường Đại Học Quảng Nam, Viện nghiên cứu tại Quảng Nam, Lãnh đạo UN-Habitat, Cities Alliance, Lãnh đạo UBND thành phố Tam Kỳ, các phòng, ban chuyên môn và UBND của 13 xã, phường, thành phố Tam Kỳ.

 

Copy of WP 20151103 004

Tại hội thảo đã báo cáo và thảo luận 06 chuyên đề, đó là:
1. Phát triển không gian, sử dụng đất ở, nhà ở; chương trình phát triển đô thị Tam Kỳ.
2. Phát triển kinh tế địa phương, sinh kế và giảm nghèo.
3. Phát triển và nâng cấp cơ sở hạ tầng; tài chính và quản trị đô thị.
4. Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa cho sự phát triển bền vững của thành phố Tam Kỳ; những thách thức và nỗ lực của thành phố đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.
5. Bền vững môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu và hiệu quả sử dụng năng lượng.
6. Phân tích SWOT, xây dựng tầm nhìn, chiến lược và kế hoạch hành động.

Qua đợt hội thảo này, giúp cho các nhà Lãnh đạo, quản lý quy hoạch phát triển không gian, đô thị, sử dụng đất, nhà ở của thành phố theo chiến lược phát triển hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam nói chung và thành phố Tam Kỳ nói riêng./.

Ngọc Hiếu

Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 và triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015

Email In PDF.

Sáng ngày 23/10/2015, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh (2010-2015) và triên khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/25015 của Chính phủ Về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp - nông thôn.

Thành phần dự họp, gồm: TT UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Liên minh HTX tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Ban thi đua khen thưởng, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, Chi nhánh Ngân hàng TMCP trên địa bàn tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh, Văn phòng đất đai tỉnh và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố.

IMG 7455Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh (2010-2015) và triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ Về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp-nông thôn.

Qua ý kiến trao đổi, tham gia của các ngành, kết luận cuộc họp đ/c Trần Đình Tùng - PCT Chủ tịch UBND tỉnh - Kết luận một số nội dung như sau:
- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cơ chế chính sách, các quy trình nghiệp vụ để người dân hiểu rõ về cơ chế tín dụng để vay vốn kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ.
- Theo quy định cơ chế bảo đảm tiền vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 thì cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, HTX, liên hiệp HTX và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản đảm bảo (Khách hàng chỉ được sử dụng giấy xác nhận chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp để vay vốn nếu chưa được cấp Giấy chứng nhận), mức vay có cao hơn mức vay cũ theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này. Tuy nhiên về lãi suất cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn chưa có cơ chế đặc thù thì người dân khó tiếp cận nguồn vốn vay. Ngoài ra các hộ gia đình, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng không phải nộp các lệ phí chứng thực hợp đồng, lệ phí giao dịch bảo đảm.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xác nhận các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp để người dân được sớm tiếp cận với nguồn vốn này.
- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố việc đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không thu lệ phí giao dịch bảo đảm.

Trần Bốn

Hội nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016

Email In PDF.

Sáng ngày 21/10/2015, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bắc Trà My. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai tỉnh, Thường trực Thường vụ Huyện ủy, TT HĐND, UBND, các ngành liên quan, lãnh đạo UBND và cán bộ Địa chính – xây dựng của 13 xã, thị trấn và đại diện lãnh đạo Công ty TNHH tư vấn quy hoạch Quảng Tín (đơn vị trúng thầu).

Copy of IMG 3150Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Công ty TNHH tư vấn quy hoạch Quảng Tín báo cáo Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bắc Trà My, cùng ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu. Đồng chí Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện – Chủ trì Hội nghị kết luận một số nội dung chính cần tập trung:
- Công ty TNHH tư vấn quy hoạch Quảng Tín: Tiếp tục cập nhật, rà soát các ý kiến đề nghị, định hướng của lãnh đạo, các ngành và địa phương; rà soát lại địa chỉ đã có, yêu cầu đảm bảo tính chính xác về diện tích, loại đất, địa danh, vị trí; tiếp tục đánh giá bổ sung hiệu quả sử dụng đất trong kỳ kế hoạch 2015; dựa vào định hướng phát triển của huyện: Nghị quyết của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, các Nghị quyết chuyên đề gắn liền với sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới,... trên cơ sở đó để có sự làm việc thống nhất với đơn vị được giao chủ đầu tư tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- UBND các xã, thị trấn: Ngoài những góp ý tại Hội nghị này, tiếp tục đóng góp ý kiến gửi phòng TN&MT huyện tổng hợp (chậm nhất đến hết ngày 22/10/15).
- Các đơn vị có liên quan: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch: Hỗ trợ cung cấp thông tin về giao thông, đầu tư vốn trung hạn.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, cùng với các ngành có liên quan và đơn vị tư vấn tổng hợp các ý kiến đóng góp bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch; tham mưu danh mục đầu tư 2016 để tham mưu trình kế hoạch sử dụng đất gửi tỉnh trước ngày 30/10/2015; xác định phân kỳ lại lộ trình, yêu cầu trong định hướng phát triển để đưa vào quy hoạch đảm bảo tính phát triển và hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 theo đúng quy định tại Thông tư 29; tổ chức công bố quy hoạch, tổ chức thực hiện, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bắc Trà My.

Hoàng Vân Lĩnh

Trang 10 trong tổng số 43