Bạn đang ở: Tin tức

Quản lý đất đai

Kết quả thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Email In PDF.

Ngày 22/6/2017, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp, phát giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn. Tham dự họp có lãnh đạo Sở TN&MT, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở TN&MT, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Bí thư và Chủ tịch UBND của 12 xã, phường nằm trong vùng dự án. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở TN&MT và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận liên quan đến Sở TN&MT như sau: 

Copy of IMG20170622095241

Sở TN&MT chịu trách nhiệm làm việc với các đơn vị lên quan.
- Yêu cầu các đơn vị thi công (Trung tâm Kỹ thuật TN&MT, Văn phòng đăng ký đất đai, Xí nghiệp TN&MT 3, Xí nghiệp Trắc địa và bản đồ 201) tiếp tục tăng cường nhân lực, bố trí đầy đủ lực lượng để thực hiện việc phân loại hồ sơ chưa đủ điều kiện để bàn giao theo quy định; đối với hồ sơ đủ điều kiện đề nghị lập đầy đủ thủ tục và in giấy CNQSD để bàn giao cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để thẩm định trình ký giấy CNQSD đất đối với 12 xã dở dang trước ngày 30/6/2017; đối với 7 xã mới đo đạc khẩn trương chuyển hồ sơ cho HĐTV cấp xã họp xét để trình Chi nhánh Văn phòng Đăng ký, Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình cấp có thẩm quyền ký giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai hoàn thành trước ngày 31/12/2017. Báo cáo tiến độ kết quả tiến độ thực hiện hàng tuần, hàng tháng về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của BTV Tỉnh ủy; Lãnh đạo UBND tỉnh.
- Yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát (Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ; Trung tâm Kiểm định chất lượng đo đạc và bản đồ) Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát hồ sơ, tập trung lực lượng giám sát, thường xuyên bám sát, xuyên suốt quá trình thi công, thực hiện nhiệm vụ vừa giám sát, vừa hướng dẫn kiểm tra, thẩm định khối lượng, chất lượng sản phẩm của từng nội dung, từng bước công việc theo đúng quy định. Chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan và địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm dự án, hoàn thành việc kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đối với 12 xã dở dang. Kết quả giám sát định kỳ hàng tuần, hàng tháng phải báo cáo về UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, chỉ đạo.
- Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh tăng cường cán bộ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tam Kỳ và Thăng Bình để tham gia thẩm định hồ sơ cấp giấy CNQSD đất đối với hồ sơ còn tồn đọng đến ngày 30/6/2017 của 12 xã dở dang và hồ sơ của 7 xã mới đo đạc tại huyện Thăng Bình và Quế Sơn. Đồng thời giao cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn cử cán bộ đứng điểm trực tiếp tham gia họp HĐTV cấp xã để giải quyết các trường hợp vướng mắc, phát sinh (nếu có); khẩn trương bàn giao giấy CNQSD đất cho đã ký cho các địa phương để cấp phát cho nhân dân.
- Báo cáo kết quả thực hiện và kinh phí đã thực hiện dự án cho UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét để UBND tỉnh có văn bản thống nhất cho các đơn vị thi công, tư vấn giám sát tiếp tục tạm ứng kinh phí để thực hiện dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ngọc Hiếu

Công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Email In PDF.

Ngày 15/6/2017, tại Thành ủy Tam Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Văn Lúa chủ trì họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại 04 xã, phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thăng, Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ. Tham dự họp có PCT.TTUBND thành phố Tam Kỳ Bùi Ngọc Ảnh, đại diện lãnh đạo Sở TN&MT, các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT, các phòng ban chuyên môn của thành phố Tam Kỳ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và Cán bộ địa chính của 04 xã, phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thăng, Tam Thanh, thành phố Tam kỳ. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Phòng TN&MT thành phố Tam Kỳ và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Văn Lúa kết luận như sau:

Copy of IMG201706151023041. Đề nghị Đảng ủy, UBND 04 xã, phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thăng và Tam Thanh từ nay đến ngày 30/6/2017 phải tập trung ưu tiên số 1 cho dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, tập trung xử lý các hồ sơ còn tồn đọng và chuyển giao cho đơn vị thi công trước ngày 20/6/2017 để tiến hành viết giấy CNQSD đất.
2. Đối với hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đơn vị thi công tập trung viết giấy CNQSD đất và chuyển cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng TN&MT trước ngày 25/6/2017 để thẩm định, trình ký giấy CNQSD đất, phấn đấu tỷ lệ ký giấy CNQSD đất đạt từ 80 % trở lên.
3. Thống nhất theo hướng dẫn của Sở TN&MT để giải quyết các hồ sơ cấp giấy CNQSD đất theo quy định; đối với các hồ sơ chưa đủ điều kiện, đề nghị phân loại cụ thể từng loại hồ sơ để quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.
4. Đối với kinh phí hỗ trợ cho Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và UBND các xã phường để cấp, phát giấy CNQSD đất cho nhân dân, giao cho Phòng TN&MT thành phố Tam Kỳ lập kinh phí và đề xuất UBND thành phố Tam Kỳ bố trí kinh phí hỗ trợ.
5. Đối với giấy CNQSD đất đã ký đề nghị đơn vị thi công khẩn trương bàn giao cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để tiến hành bàn giao cấp, phát giấy cho nhân dân theo quy định, tối thiểu phải đạt từ 75% trở lên; lập danh sách cấp, phát giấy CNQSD đất, trường hợp nhân dân không nhận giấy đề nghị người dân ký vào sổ và nêu rõ lý do.

Ngọc Hiếu

Triển khai công tác cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy CNQSD đất nông, lâm nghiệp

Email In PDF.

Để triển khai thực hiện công tác cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 03 Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và hoàn thành công tác cắm mốc đất nông, lâm nghiệp trong năm 2017. Ngày 15/6/2017, Sở TN&MT tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện dự án, tham dự Hội nghị gồm có: Ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị; Lãnh đạo UBND, Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai của 08 huyện; Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; Lãnh và công chức địa của 30 xã/08 huyện; Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của 03 công ty nông, lâm nghiệp; Đại diện các đơn vị thi công và tư vấn giám sát. Tại Hội nghị, Sở cùng với các địa phương, đơn vị có liên quan đã bàn bạc, trao đổi và thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác triển khai thi công dự án có hiệu quả trong thời gian đến, Ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị kết luận một số nội dung sau:

Copy of IMG201706150836461/ Đề nghị các đơn vị thi công: - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của huyện tổ chức họp dân, quán triệt chủ trương, mục đích của dự án và tuyên truyền người sử dụng đất có tiếp giáp ranh giới với các Công ty nông lâm nghiệp hưởng ứng, phối hợp trong việc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất; Lập kế hoạch thi công cụ thể đến từng khu đất nông lâm nghiệp, thôn, bản; Ngoài tuân thủ các quy trình, giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong Thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt, đối với các vị trí, ranh giới nếu có tranh chấp, cần phải phối hợp với địa phương giải quyết dứt điểm trước khi chọn mốc.
2/ Đối với đơn vị tư vấn giám sát: Thay mặc chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát chất lượng, khối lượng sản phẩm theo quy định.
3/ Đối với các Công ty nông lâm nghiệp (Chủ sử dụng đất): Thành lập Tổ công tác và cử cán bộ tham gia trực tiếp trong quá trình xác định ranh giới, mốc giới thửa đất, hiện trạng sử dụng đất của từng khu đất do mình quản lý, sử dụng; Cung cấp các hồ sơ, tài liệu pháp lý về đất đai (bản photo) của từng khu đất; Tập trung giải quyết triệt để các tồn tại về sử dụng đất trong ranh giới lâm phận của Công ty; Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ ranh giới, mốc giới sau khi nhận bàn giao.
4/ Đối với UBND các xã: Đề nghị phải có sự tham gia chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền của các xã trong quá trình thực hiện dự án; Tuyên truyền đến người sử dụng đất có tiếp giáp ranh giới với các Công ty nông lâm nghiệp hưởng ứng và cử cán bộ thôn, bản tham gia trong việc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất; Xác nhận vào bản đồ cắm mốc ranh giới, Sơ đồ sơ họa vị trí mốc và tình trạng pháp lý của khu đất của các Công ty nông lâm nghiệp.
5/ Các đơn vị liên quan thuộc Sở: Chịu trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục hoặc những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án hoặc tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết; Tham gia trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm.
6/ UBND các huyện: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia, phối hợp với các đơn vị thi công; giải quyết các trường hợp tranh chấp (nếu có) hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Nguyễn Cao Sang

Dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Ngày 01/6/2017, tại khách sạn Hương Sưa, Sở TN&MT tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Sở. Tham dự Hội nghị có khoảng 100 đại biểu là Lãnh đạo và đại diện các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND 18 huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Lãnh đạo Phòng TN&MT và Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất của 18 huyện, thị xã, thành phố.

Copy of 20170601 080706Sau khi nghe ông Nguyễn Văn Thiện - Chi cục Phó Chi cục Quản lý Đất đai báo cáo các nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo các Quyết định: số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 và số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham gia quý báu với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực và thẳng thắn của các cơ quan, đơn vị, các ngành, các chuyên gia, đặc biệt là những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ BT, GPMB tại các địa phương; các cơ quan nội chính, tư pháp trên địa bàn tỉnh.
Với quan điểm chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung chính sách thật sự vướng mắc, bức xúc khi triển khai tại các địa phương; không sửa đổi toàn diện chính sách. Do đó, ý kiến tham gia của các đại biểu chủ yếu tập trung ở những nội dung quan trọng được sửa đổi, bao gồm: (1) chính sách tái định cư (số lô được bố trí, cơ chế hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất); (2) giá đất cụ thể để bồi thường; (3) giá đất tái định cư.
Kết thúc Hội nghị, Lãnh đạo Sở TN&MT kết luận:
- Chi cục Quản lý Đất đai tiếp thu ý kiến tham gia góp ý từ các đại biểu tại Hội nghị, đồng thời đôn đốc các cơ quan, đơn vị, thành viên Tổ công tác và địa phương gửi văn bản tham gia (theo đề nghị tại Công văn số 672/STNMT-QLĐĐ ngày 19/5/2017 của Sở TN&MT) để khẩn trương hoàn chỉnh Dự thảo, lập thủ tục trình Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.
- Đối với những nội dung dự thảo vượt trội so với quy định hiện hành của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chi cục Quản lý Đất đai có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu văn bản cho Lãnh đạo Sở TN&MT báo cáo UBND tỉnh để trình Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo, thực hiện.
Hội nghị là cơ sở để Sở TN&MT tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo nhằm hướng tới hoàn thiện một số quy định chưa được cụ thể, phù hợp, hướng tới tối đa hoá lợi ích của người có đất bị thu hồi, nhất là vấn đề tái định cư và tăng tính hiệu quả trong việc thực thi nhiệm vụ BT, HT & TĐC để GPMC trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thị Phước

Dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo các Quyết định: số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014, số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Kết quả thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Email In PDF.

Ngày 10/5/2017, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở TN&MT, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn, Bí thư và Chủ tịch UBND của 17 xã, phường nằm trong vùng dự án. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở TN&MT và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận như sau:

Copy of IMG201705101405501. Thống nhất thời gian thực hiện đối với 12 xã thuộc 3 huyện, thành phố là: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên đang thực hiện dở dang đến ngày 30/6/2017; 7 xã đo đạc mới (Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Hương An huyện Quế Sơn) đến ngày 31/12/2017. Giấy chứng nhận QSD đất đã ký đề nghị cấp phát đến nhân dân phải đạt từ 75 % trở lên.
2. UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn có trách nhiệm:
- Chỉ đạo Tổ công tác của huyện, thành phố bám sát kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần của các đơn vị thi công và hướng dẫn của Sở TN&MT để thực hiện trong năm 2017. Phòng TN&MT khẩn trương thẩm định đối với khối lượng hồ sơ cấp mới giấy CNQSD đất.
- Đối với số lượng giấy CNQSD đất do UBND các huyện, thành phố, Sở TN&MT đã ký. UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo các địa phương tiến hành cấp phát cho nhân dân đúng theo quy định, lập danh sách cấp giấy CNQSD đất; trường hợp nhân dân không nhận giấy đề nghị cho ký vào sổ và nêu rõ lý do.
- Đối với 12 xã phường thuộc 3 huyện, thành phố là: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên đang thực hiện dở dang, đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, phân loại, xác nhận vào hồ sơ đăng ký để thực hiện khối lượng hồ sơ còn lại đến ngày 30/6/2017.
- Đối với 07 xã mới triển khai đo đạc lập bản đồ địa chính: UBND các xã tập trung bố trí cán bộ địa chính tham gia thường xuyên trong việc họp xét thông qua HĐTV cấp xã, một tuần ít nhất phải tổ chức họp HĐTV cấp xã từ 1 đến 2 lần, mỗi lần bình quân đạt từ 150 hồ sơ trở lên.
- Đối với các hồ sơ của các hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức đã được UBND xã nhiều lần thông báo nhưng người sử dụng đất không đến kê khai đăng ký, đề nghị lập đầy đủ thủ tục theo quy định và khép lại hồ sơ; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không đăng ký về quyền sử dụng đất xem như từ chối quyền lợi của người sử dụng đất.
3. Sở TN&MT chịu trách nhiệm làm việc với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung như sau:
- Đơn vị thi công: Tiếp tục lập kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần gửi cho UBND các xã, tổ công tác cấp huyện; tăng cường nhân lực, bố trí đầy đủ lực lượng để thực hiện việc đăng ký, bổ sung hồ sơ, cấp giấy CNQSD đất đối với khối lượng hồ sơ còn lại; đối với 7 xã mới đo đạc trong năm 2016 và năm 2017, khẩn trương chuyển hồ sơ cho HĐTV cấp xã họp xét để trình Chi nhánh Văn phòng Đăng ký, Phòng TN&MT thẩm định trình cấp có thẩm quyền ký giấy CNQSD đất.
- Đơn vị tư vấn giám sát: Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát hồ sơ, tập trung lực lượng giám sát, thường xuyên bám sát, xuyên suốt quá trình thi công, thực hiện nhiệm vụ vừa giám sát, vừa hướng dẫn kiểm tra, thẩm định khối lượng, chất lượng sản phẩm của từng nội dung, từng bước công việc theo đúng quy định.
Kết quả giám sát định kỳ hàng tuần, hàng tháng phải báo cáo về UBND huyện, Sở TN&MT để theo dõi, chỉ đạo.
- Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh tăng cường cán bộ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tam Kỳ và Thăng Bình để tham gia thẩm định hồ sơ cấp giấy CNQSD đất. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cử cán bộ đứng điểm trực tiếp tham gia họp HĐTV cấp xã để giải quyết các trường hợp vướng mắc, phát sinh (nếu có); khẩn trương bàn giao giấy CNQSD đất cho đã ký cho các địa phương để cấp phát cho nhân dân theo quy định.
4. Giao Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện dự án.

Ngọc Hiếu

Tình hình cụm công nghiệp và Làng Đại học Đà Nẵng trên địa bàn thị xã Điện Bàn

Email In PDF.

Ngày 25/04/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Xuân Thu đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn, cùng các Sở, ngành về tình hình các cụm công nghiệp và Làng Đại học Đà Nẵng trên địa bàn thị xã. Liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đã có ý kiến chỉ đạo:

IMG 2752- Việc đầu tư Nhà máy xử lý nước thải tại CCN, cần phải xem xét, cân nhắc, tính toán, không phải CCN nào cũng phải có Nhà máy xử lý nước thải;
- Liên quan về môi trường, sớm đề xuất danh mục dự án phải thực hiện thủ tục ĐTM trước khi cấp phép đầu tư;
- Nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện thủ tục, đầu tư CCN thôn Hoa, huyện Nam Giang. Đối với các CCN như Thương Tín, Nam Dương, An Lưu, không thống nhất bổ sung ngành nghề có tiềm ẩn ô nhiễm môi trường (trong đó có ngành nghề sản xuất nhựa);
- Việc kêu gọi dự án đầu tư vào CCN, cần có sự lựa chọn, cân nhắc về ảnh hưởng môi trường trước mắt và lâu dài;
- Về Nhà máy sản xuất áo mưa tại xã Điện Trung, thống nhất theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thị xã Điện Bàn về giảm hạng mục đầu tư;
- Về dự án Làng Đại học Đà Nẵng tại phường Điện Ngọc, UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư theo tinh thần Thông báo số 149/TB-VPCP ngày 21/3/2017 của Văn phòng Chính phủ, với quy mô khoảng 190 ha nhưng có điều chỉnh sau khi rà soát, kiểm tra lại hiện trạng./.

Thiện Phước

Trang 2 trong tổng số 42