Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Triển khai công tác cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy CNQSD đất nông, lâm nghiệp

Email In PDF.

Để triển khai thực hiện công tác cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 03 Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và hoàn thành công tác cắm mốc đất nông, lâm nghiệp trong năm 2017. Ngày 15/6/2017, Sở TN&MT tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện dự án, tham dự Hội nghị gồm có: Ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị; Lãnh đạo UBND, Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai của 08 huyện; Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; Lãnh và công chức địa của 30 xã/08 huyện; Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của 03 công ty nông, lâm nghiệp; Đại diện các đơn vị thi công và tư vấn giám sát. Tại Hội nghị, Sở cùng với các địa phương, đơn vị có liên quan đã bàn bạc, trao đổi và thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác triển khai thi công dự án có hiệu quả trong thời gian đến, Ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị kết luận một số nội dung sau:

Copy of IMG201706150836461/ Đề nghị các đơn vị thi công: - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của huyện tổ chức họp dân, quán triệt chủ trương, mục đích của dự án và tuyên truyền người sử dụng đất có tiếp giáp ranh giới với các Công ty nông lâm nghiệp hưởng ứng, phối hợp trong việc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất; Lập kế hoạch thi công cụ thể đến từng khu đất nông lâm nghiệp, thôn, bản; Ngoài tuân thủ các quy trình, giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong Thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt, đối với các vị trí, ranh giới nếu có tranh chấp, cần phải phối hợp với địa phương giải quyết dứt điểm trước khi chọn mốc.
2/ Đối với đơn vị tư vấn giám sát: Thay mặc chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát chất lượng, khối lượng sản phẩm theo quy định.
3/ Đối với các Công ty nông lâm nghiệp (Chủ sử dụng đất): Thành lập Tổ công tác và cử cán bộ tham gia trực tiếp trong quá trình xác định ranh giới, mốc giới thửa đất, hiện trạng sử dụng đất của từng khu đất do mình quản lý, sử dụng; Cung cấp các hồ sơ, tài liệu pháp lý về đất đai (bản photo) của từng khu đất; Tập trung giải quyết triệt để các tồn tại về sử dụng đất trong ranh giới lâm phận của Công ty; Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ ranh giới, mốc giới sau khi nhận bàn giao.
4/ Đối với UBND các xã: Đề nghị phải có sự tham gia chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền của các xã trong quá trình thực hiện dự án; Tuyên truyền đến người sử dụng đất có tiếp giáp ranh giới với các Công ty nông lâm nghiệp hưởng ứng và cử cán bộ thôn, bản tham gia trong việc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất; Xác nhận vào bản đồ cắm mốc ranh giới, Sơ đồ sơ họa vị trí mốc và tình trạng pháp lý của khu đất của các Công ty nông lâm nghiệp.
5/ Các đơn vị liên quan thuộc Sở: Chịu trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục hoặc những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án hoặc tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết; Tham gia trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm.
6/ UBND các huyện: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia, phối hợp với các đơn vị thi công; giải quyết các trường hợp tranh chấp (nếu có) hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Nguyễn Cao Sang

Dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Ngày 01/6/2017, tại khách sạn Hương Sưa, Sở TN&MT tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Sở. Tham dự Hội nghị có khoảng 100 đại biểu là Lãnh đạo và đại diện các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND 18 huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Lãnh đạo Phòng TN&MT và Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất của 18 huyện, thị xã, thành phố.

Copy of 20170601 080706Sau khi nghe ông Nguyễn Văn Thiện - Chi cục Phó Chi cục Quản lý Đất đai báo cáo các nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo các Quyết định: số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 và số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham gia quý báu với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực và thẳng thắn của các cơ quan, đơn vị, các ngành, các chuyên gia, đặc biệt là những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ BT, GPMB tại các địa phương; các cơ quan nội chính, tư pháp trên địa bàn tỉnh.
Với quan điểm chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung chính sách thật sự vướng mắc, bức xúc khi triển khai tại các địa phương; không sửa đổi toàn diện chính sách. Do đó, ý kiến tham gia của các đại biểu chủ yếu tập trung ở những nội dung quan trọng được sửa đổi, bao gồm: (1) chính sách tái định cư (số lô được bố trí, cơ chế hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất); (2) giá đất cụ thể để bồi thường; (3) giá đất tái định cư.
Kết thúc Hội nghị, Lãnh đạo Sở TN&MT kết luận:
- Chi cục Quản lý Đất đai tiếp thu ý kiến tham gia góp ý từ các đại biểu tại Hội nghị, đồng thời đôn đốc các cơ quan, đơn vị, thành viên Tổ công tác và địa phương gửi văn bản tham gia (theo đề nghị tại Công văn số 672/STNMT-QLĐĐ ngày 19/5/2017 của Sở TN&MT) để khẩn trương hoàn chỉnh Dự thảo, lập thủ tục trình Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.
- Đối với những nội dung dự thảo vượt trội so với quy định hiện hành của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chi cục Quản lý Đất đai có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu văn bản cho Lãnh đạo Sở TN&MT báo cáo UBND tỉnh để trình Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo, thực hiện.
Hội nghị là cơ sở để Sở TN&MT tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo nhằm hướng tới hoàn thiện một số quy định chưa được cụ thể, phù hợp, hướng tới tối đa hoá lợi ích của người có đất bị thu hồi, nhất là vấn đề tái định cư và tăng tính hiệu quả trong việc thực thi nhiệm vụ BT, HT & TĐC để GPMC trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thị Phước

Dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo các Quyết định: số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014, số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Kết quả thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Email In PDF.

Ngày 10/5/2017, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở TN&MT, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn, Bí thư và Chủ tịch UBND của 17 xã, phường nằm trong vùng dự án. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở TN&MT và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận như sau:

Copy of IMG201705101405501. Thống nhất thời gian thực hiện đối với 12 xã thuộc 3 huyện, thành phố là: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên đang thực hiện dở dang đến ngày 30/6/2017; 7 xã đo đạc mới (Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Hương An huyện Quế Sơn) đến ngày 31/12/2017. Giấy chứng nhận QSD đất đã ký đề nghị cấp phát đến nhân dân phải đạt từ 75 % trở lên.
2. UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn có trách nhiệm:
- Chỉ đạo Tổ công tác của huyện, thành phố bám sát kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần của các đơn vị thi công và hướng dẫn của Sở TN&MT để thực hiện trong năm 2017. Phòng TN&MT khẩn trương thẩm định đối với khối lượng hồ sơ cấp mới giấy CNQSD đất.
- Đối với số lượng giấy CNQSD đất do UBND các huyện, thành phố, Sở TN&MT đã ký. UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo các địa phương tiến hành cấp phát cho nhân dân đúng theo quy định, lập danh sách cấp giấy CNQSD đất; trường hợp nhân dân không nhận giấy đề nghị cho ký vào sổ và nêu rõ lý do.
- Đối với 12 xã phường thuộc 3 huyện, thành phố là: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên đang thực hiện dở dang, đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, phân loại, xác nhận vào hồ sơ đăng ký để thực hiện khối lượng hồ sơ còn lại đến ngày 30/6/2017.
- Đối với 07 xã mới triển khai đo đạc lập bản đồ địa chính: UBND các xã tập trung bố trí cán bộ địa chính tham gia thường xuyên trong việc họp xét thông qua HĐTV cấp xã, một tuần ít nhất phải tổ chức họp HĐTV cấp xã từ 1 đến 2 lần, mỗi lần bình quân đạt từ 150 hồ sơ trở lên.
- Đối với các hồ sơ của các hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức đã được UBND xã nhiều lần thông báo nhưng người sử dụng đất không đến kê khai đăng ký, đề nghị lập đầy đủ thủ tục theo quy định và khép lại hồ sơ; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không đăng ký về quyền sử dụng đất xem như từ chối quyền lợi của người sử dụng đất.
3. Sở TN&MT chịu trách nhiệm làm việc với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung như sau:
- Đơn vị thi công: Tiếp tục lập kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần gửi cho UBND các xã, tổ công tác cấp huyện; tăng cường nhân lực, bố trí đầy đủ lực lượng để thực hiện việc đăng ký, bổ sung hồ sơ, cấp giấy CNQSD đất đối với khối lượng hồ sơ còn lại; đối với 7 xã mới đo đạc trong năm 2016 và năm 2017, khẩn trương chuyển hồ sơ cho HĐTV cấp xã họp xét để trình Chi nhánh Văn phòng Đăng ký, Phòng TN&MT thẩm định trình cấp có thẩm quyền ký giấy CNQSD đất.
- Đơn vị tư vấn giám sát: Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát hồ sơ, tập trung lực lượng giám sát, thường xuyên bám sát, xuyên suốt quá trình thi công, thực hiện nhiệm vụ vừa giám sát, vừa hướng dẫn kiểm tra, thẩm định khối lượng, chất lượng sản phẩm của từng nội dung, từng bước công việc theo đúng quy định.
Kết quả giám sát định kỳ hàng tuần, hàng tháng phải báo cáo về UBND huyện, Sở TN&MT để theo dõi, chỉ đạo.
- Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh tăng cường cán bộ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tam Kỳ và Thăng Bình để tham gia thẩm định hồ sơ cấp giấy CNQSD đất. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cử cán bộ đứng điểm trực tiếp tham gia họp HĐTV cấp xã để giải quyết các trường hợp vướng mắc, phát sinh (nếu có); khẩn trương bàn giao giấy CNQSD đất cho đã ký cho các địa phương để cấp phát cho nhân dân theo quy định.
4. Giao Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện dự án.

Ngọc Hiếu

Tình hình cụm công nghiệp và Làng Đại học Đà Nẵng trên địa bàn thị xã Điện Bàn

Email In PDF.

Ngày 25/04/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Xuân Thu đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn, cùng các Sở, ngành về tình hình các cụm công nghiệp và Làng Đại học Đà Nẵng trên địa bàn thị xã. Liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đã có ý kiến chỉ đạo:

IMG 2752- Việc đầu tư Nhà máy xử lý nước thải tại CCN, cần phải xem xét, cân nhắc, tính toán, không phải CCN nào cũng phải có Nhà máy xử lý nước thải;
- Liên quan về môi trường, sớm đề xuất danh mục dự án phải thực hiện thủ tục ĐTM trước khi cấp phép đầu tư;
- Nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện thủ tục, đầu tư CCN thôn Hoa, huyện Nam Giang. Đối với các CCN như Thương Tín, Nam Dương, An Lưu, không thống nhất bổ sung ngành nghề có tiềm ẩn ô nhiễm môi trường (trong đó có ngành nghề sản xuất nhựa);
- Việc kêu gọi dự án đầu tư vào CCN, cần có sự lựa chọn, cân nhắc về ảnh hưởng môi trường trước mắt và lâu dài;
- Về Nhà máy sản xuất áo mưa tại xã Điện Trung, thống nhất theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thị xã Điện Bàn về giảm hạng mục đầu tư;
- Về dự án Làng Đại học Đà Nẵng tại phường Điện Ngọc, UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư theo tinh thần Thông báo số 149/TB-VPCP ngày 21/3/2017 của Văn phòng Chính phủ, với quy mô khoảng 190 ha nhưng có điều chỉnh sau khi rà soát, kiểm tra lại hiện trạng./.

Thiện Phước

Hội thảo quốc tế về giới và tái định cư: Bằng chứng và Hàm ý chính sách tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Email In PDF.

Nhằm cung cấp thông tin về xây dựng và thực hiện tái định cư có trách nhiệm giới cho các nhà hoạch định chính sách, các đối tác phát triển; chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong các vấn đề liên quan và đề xuất, kiến nghị chính sách đối với Việt Nam. Trong 2 ngày 13-14/5 tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền phụ nữ tại Việt Nam tổ chức "Hội thảo quốc tế về giới và tái định cư: Bằng chứng và Hàm ý chính sách".

Copy of image001htTham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm; ông Michel Welmond, Điều phối Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực, Giới và Việc làm, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; bà Shoko Ishikawa, Trưởng đại diện cơ quan LHQ về Bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ tại Việt Nam; cùng đại diện các Bộ ngành, địa phương; các chuyên gia trong nước và quốc tế.
Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm đề nghị trên cơ sở trao đổi của với các chuyên gia trong nước, quốc tế, các quý vị đại biểu và bằng kinh nghiệm thực tiễn của các địa phương tham gia sáng kiến, hội thảo sẽ thảo luận và đưa ra những đề xuất, gợi ý chính sách giúp các Bộ ngành, địa phương thực hiện tốt hơn công tác tái định cư và đảm bảo bình đẳng giới.
Ông Michel Welmond, Điều phối Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực, Giới và Việc làm, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh mục tiêu của Ngân hàng về chính sách phát triển và giới là hỗ trợ các nước thành viên giảm đói nghèo, phát triển kinh tế, xã hội hiệu quả bằng cách giải quyết sự khác biệt và bất bình đẳng về giới, những rào cản đối với sự phát triển và bằng cách hỗ trợ các nước thành viên xây dựng và thực hiện các mục tiêu về giới và phát triển.
Bà Shoko Ishikawa, Trưởng đại diện cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ Việt Nam cho biết, trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam đã có nhiều tiến bộ về đảm bảo bình đẳng giới, tuy nhiên bất cập lớn nhất hiện nay là quyền sử dụng đất, tiếp cận các nguồn tài chính hoặc cơ hội đào tạo không giống như nam giới. Phụ nữ Việt Nam luôn mang gánh nặng không cân xứng về việc chăm sóc và làm việc gia đình, tham gia ít hơn vào quá trình tham vấn cộng đồng và ra quyết định về các chính sách phát triển. Đặc biệt, do dễ bị tổn thương nên phụ nữ khi ở vào hoàn cảnh phải tái định cư dễ bị tác động tiêu cực nhiều hơn nam giới.
Hội thảo cũng chỉ rõ nguyên nhân ngoài chiến tranh và mâu thuẫn, các dự án phát triển như xây đập thủy điện, giao thông, đô thị, công nghiệp... luôn là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng tái định cư.Trong bối cảnh đó, phụ nữ là nhóm dễ bị tổn thương do họ có thể không được tham gia và họ thường có nguy cơ bị bần cùng hóa cao hơn. Việc lồng ghép giới vào quá trình tái định cư sẽ tạo ra sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong các quá trình đưa ra quyết định, không chỉ ở cấp hộ gia đình mà còn ở cấp thể chế.
Những tham luận của các giáo sư, các nhà khoa học tại Hội thảo là những cơ hội, thông tin và kinh nghiệm quý báu để gợi ý giúp các bộ ngành, địa phương thực hiện tốt hơn công tác tái định cư và đảm bảo bình đẳng giới. Bên cạnh đó, các khuyến nghị của Hội thảo về cải cách chính sách và nghiên cứu trong tương lai nhằm lồng ghép vấn đề giới trong các quy trình di dời, tái định cư ở Việt Nam sẽ được tóm tắt và giới thiệu cho các tổ chức và bộ ngành liên quan./.

Lê Văn Việt

Quản lý Trung tâm Phát triển quỹ đất và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Email In PDF.

Sáng ngày 13/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã chủ trì làm việc với Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên. Tham dự buổi làm việc còn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn.

IMG 2732Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu ghi nhận nổ lực của Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ngành liên quan trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành, phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm, các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất tại các địa phương và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, với khối lượng giải phóng mặt bằng 770 ha để phục vụ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 và quý I/2017 là kết quả còn khiêm tốn so với tiềm lực của Trung tâm Phát triển quỹ đất, công tác tạo lập, phát triển và khai thác quỹ đất chưa được phát huy.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu nhấn mạnh, yêu cầu các địa phương, các ngành trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình tập trung nghiên cứu cơ chế, chính sách để phát triển hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, với mục tiêu giải quyết tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để phục vụ thực hiện các dự án đầu tư nhằm tạo tiềm lực, điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; yêu cầu các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức đoàn thể tích cực tham gia để giải quyết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; Sở Nội vụ rà soát, tham mưu tăng cường biên chế viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất; UBND các địa phương đảm bảo cơ sở vật chất, văn phòng làm việc cho Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất; tạo điều kiện để Trung tâm, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất tại địa phương thực hiện tạo lập, khai thác quỹ đất; các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý hiện trạng, có giải pháp cụ thể ngăn chặn tình trạng xây dựng nhà, công trình trái phép trong khu đất quy hoạch, nhất là tại vùng Đông của tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 15 xã tại vùng Đông huyện Duy Xuyên, Thăng Bình đến 30/6/2017; chủ trì cùng các địa phương rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách để tạo thuận lợi trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó tập trung giải quyết vướng mắc về cơ chế, chính sách tái định cư khi thu hồi đất.

Quốc Việt

Hiệp Đức: Trao giấy CNQSD đất, QSD nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhân dân

Email In PDF.

Sáng ngày 04/4/2017, tại hội trường UBND xã Sông Trà, UBND huyện Hiệp Đức tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhân dân 3 xã vùng cao: Phước Gia, Phước Trà và Sông Trà.
Ông Nguyễn Như Công - PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và trực tiếp trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho một số hộ dân của 3 xã vùng cao, cùng dự có lãnh đạo các ngành ở huyện Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Văn phòng HĐND&UBND huyện; đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường 3 xã Phước Gia, Phước Trà và Sông Trà.

Copy of image001dap
Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND huyện, đánh giá cao công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện và khẳng định quyết tâm rất lớn của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các cơ quan chuyên môn đối với chủ trương nêu trên. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban chuyên môn tăng cường phối hợp với UBND các xã trong công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện, không để kéo dài và hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu cho 612 hộ dân/52,1 ha còn lại tại 3 xã vùng cao chậm nhất trong tháng 4/2017. Rà soát, kiểm tra cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhân dân trên địa bàn huyện đúng quy định pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, nắm được trình tự, thủ tục kê khai để hạn chế sai sót, đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật.
Nhìn chung, các hộ dân rất phấn khởi, vui mừng khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên mảnh đất mình đang sinh sống. Đặc biệt, họ rất đồng tình, hưởng ứng với chủ trương của Đảng, Nhà nước về các chính sách đất đai hiện nay./.

Nguyễn Văn Đại Phước

Đối thoại với 02 hộ gia đình tại Phú Ninh để giải quyết khiếu nại

Email In PDF.

Thực hiện Luật Khiếu nại năm 2011, ngày 31/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ủy quyền cho ông Phan Tấn Nghị – Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đối thoại với hộ ông Nguỳnh Trì và ông Võ Quốc Bổn trú tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh trước khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại.

Copy of 103155 20170331 092622- Ông Huỳnh Trì (ông Huỳnh Đức Thắng - đại diện theo ủy quyền) khiếu nại yêu cầu được nhận 02 suất tái định cư, mỗi suất 300m2; đề nghị huyện Phú Ninh giao 205,5m2 còn lại để gia đình ông sử dụng, đồng thời yêu cầu hỗ trợ bổ sung do chậm chi trả bồi thường đối với diện tích đất 190,7m2.
- Ông Võ Quốc Bổn khiếu nại yêu cầu bố trí thêm cho hộ ông 01 lô tái định cư (lô thứ 3) vì ông cho rằng huyện hỗ trợ cho hộ ông bằng giá trị suất đầu tư hạ tầng của 02 lô tái định cư với diện tích 270m2 là không đúng.
Qua báo cáo xác minh của Thanh tra tỉnh, ý kiến của 02 hộ dân, ý kiến của đại diện các cơ quan dự họp đã tập trung giải thích các quy định của pháp luật đất đai để gia đình ông Huỳnh Trì, ông Võ Quốc Bổn hiểu rõ. Kết thúc buổi đối thoại ông Phan Tấn Nghị – Phó Chánh Thanh tra tỉnh kết luận nội dung đơn khiếu nại của ông Huỳnh Trì, ông Võ Quốc Bổn là không có cơ sở pháp lý để giải quyết chấp nhận. Việc đề nghị hỗ trợ bồi thường chậm của ông Huỳnh Trì Thanh tra tỉnh sẽ có báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại của tỉnh, trường hợp 02 hộ gia đình không thống nhất thì thực hiện quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

T.Tra

Trang 5 trong tổng số 40