Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Kiểm tra thực tế khu vực đề nghị bổ sung vào quy hoạch sân golf trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Ngày 22/8/2015, Đoàn công tác Liên ngành do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng với UBND tỉnh tổ chức kiểm tra thực tế và họp bàn về bổ sung quy hoạch sân golf Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An vào quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020. Đoàn công tác TW có Ông Bùi Tất Thắng - Viện trưởng Viện chiến lược phát triển, cùng các vụ, cục của các Bộ: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ VHTT&DL. Về phía tỉnh Quảng Nam có Ông Huỳnh Khánh Toàn - PCT UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Duy Xuyên, Ban quản lý Khu KTM Chu Lai, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (Đại diện nhà đầu tư) và đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, VHTT&DL.

Copy of WP 20150822 08 42 43 ProSau khi đi kiểm tra thực tế địa điểm và UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện quy hoạch và đề nghị bổ sung quy hoạch các dự án sân golf trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sau đó Đoàn công tác TW đề nghị địa phương làm rõ một số nội dung, trong đó có một số nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai cần phải kiểm tra, rà soát lại, cụ thể như sau: Chỉ tiêu sử dụng đất trong QH, KHSD đất của tỉnh, huyện; diện tích đất liên quan đến Dự án trồng rừng phòng hộ ven biển (vốn đầu tư của Chính phủ Nhật); sự phù hợp với Dự án sắp xếp dân cư ven biển; nhiệm vụ lập quy hoạch ven biển; đây là dự án sử dụng đất có yếu tố vốn nước ngoài (liên quan đến Quốc phòng, an ninh); .v.v.
Sau khi nghe ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn công tác, Ông Bùi Tất Thắng kết luận một số nội dụng:
- Xác định lại tên gọi của Dự án sân golf, tính cấp thiết của Dự án đầu tư;
- Phải điều chỉnh, bổ sung vào QH, KHSD đất của tỉnh, huyện, đồng thời phải phù hợp với Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 về việc phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 và Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 18/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ;
- Đánh giá tác động của Dự án đến kinh tế, xã hội và môi trường trong vùng bị ảnh hưởng của Dự án;
- Năng lực của nhà đầu tư: kinh phí, kinh nghiệm, xác định nhà đầu tư chính và các cổ đông phải có cam kết về khả năng cung cấp vốn;
- Về công tác GPMB&TĐC: Xác định cụ thể bao nhiêu hộ bị ảnh hưởng, loại đất, diện tích, phải có phương án tái định cư và di dời mồ mã;
- Khi cấp phép cho Nhà đầu tư cần lưu ý phải đảm bảo cự ly từ ranh giới Dự án đến bờ biển sao cho giữ được không gian cho bãi biển;
- Đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với UBND tỉnh hoàn chỉnh Dự án, trình Bộ KH&ĐT lấy ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt bổ sung vào quy hoạch ./.

Nguyễn Cao Sang

Họp triển khai thực hiện Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An

Email In PDF.

Ngày 18/8/2015, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp tổ công tác hỗ trợ triển khai thực hiện Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An. Tham gia cuộc họp có chủ tịch UBND tỉnh - Đinh Văn Thu, Chủ trì, PCT UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND huyện Duy Xuyên và Thăng Bình, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (Chủ đầu tư).

Copy of WP 20150818 001Tại cuộc họp đã nghe Lãnh đạo BQL Khu KTM Chu Lai báo cáo tóm tắt tình hình đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An; đại diện các Sở, ban, ngành, địa phương tham gia ý kiến. Chủ tịch UBND tỉnh - Đinh Văn Thu kết luận một số nội dung cần tập trung có liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường:
+ Đối với diện tích 985 ha Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An giao cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai kiểm tra rà soát, phần diện tích đã đo đạc trước đây báo cáo Sở TN&MT chỉ đạo hướng dẫn việc chỉnh lý biến động, không tổ chức đo đạc mới.
+ Việc thu hồi đất gắn kết chuyển tiếp của các dự án trước đây, cho nên thực hiện theo Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.
+ Việc xác định giá đất cụ thể, cơ chế vận hành thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC giao cho Sở TN&MT phối hợp với BQL Khu KTM Chu Lai và các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng cơ chế đặc thù đối với Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.
+ Nhân lực thực hiện công tác bồi thường giao cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai thực hiện. Nếu thiếu nhân lực đề nghị Sở TN&MT chỉ đạo các Trung tâm Phát triển Quỹ đất trực thuộc bố trí nhân lực thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC.
+ Về QH, KHSD đất: Nếu dự án này chưa có trong QH, KHSD đất đến năm 2020 thì đề nghị bổ sung đưa vào QHSD đất, đồng thời đưa vào KHSD đất hàng năm để có cơ sở triển khai thực hiện theo quy định./.

Ngọc Hiếu

Kiểm tra thực địa đất sản xuất trên cốt ngập tại thôn Pà rum B, xã Zuôih, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 14/8/2015, Sở TN&MT tổ chức kiểm tra thực địa đất sản xuất trên cốt ngập tại thôn Pà rum B, xã Zuôih, huyện Nam Giang. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện các Sở: TN&MT, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Ban QLRPH Nam Sông Bung, Ban QLDA thủy điện Sông Bung 4 (Chủ đầu tư), UBND huyện Nam Giang, các phòng, ban của huyện và UBND xã Zuôih.

Copy of WP 20150814 018

Qua kiểm tra thực địa khu vực đất sản xuất trên cốt ngập tại thôn Pà rum B, xã Zuôih, huyện Nam Giang; đại diện các ngành, địa phương tham gia ý kiến và đề xuất như sau:

Copy of WP 20150814 022+ Ban QLDA thủy điện Sông Bung 4: Đề xuất UBND tỉnh xem xét cho tiến hành đo đạc đối với các rẫy dế của nhân dân đã tham gia sản xuất ngoài quy hoạch 03 loại rừng.
+ UBND xã Zuôih: Địa phương đã tham vấn các hộ dân tại thôn Pà rum B, xã Zuôih, hầu hết nhân dân đề xuất đo đạc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ để được hưởng quyền lợi.
+ UBND huyện Nam Giang: Hiện nay các hộ dân thôn Pà rum B, xã Zuôih đã chuyển về khu tái định cư mới, cách khu vực đất sản xuất cũ trên 10 km. UBND huyện Nam Giang đề nghị các Sở tham mưu UBND tỉnh sớm cho chủ trương đo đạc và lập phương án bồi thường hỗ trợ cho nhân dân. Nếu được thống nhất chủ trương UBND huyện sẽ sớm hoàn thành công tác đo đạc, lập phương án bồi thường hỗ trợ cho nhân dân, đồng thời đề nghị UBND xã xác định rõ nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.
+ Sở Tài chính: Đề nghị địa phương xem lại ranh giới giữa vị trí đất đã bồi thường trước đây và khu vực đề nghị xem xét đo đạc. Thống nhất đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương đo đạc, lập phương án bồi thường hỗ trợ.
+ Sở Công thương: Thống nhất đề xuất UBND tỉnh chủ trương cho đo đạc, sau khi thu hồi đất đề nghị địa phương giao đất cho đơn vị có chức năng, nhiệm vụ để trồng rừng.
+ Sở Xây dựng: Thống nhất theo đề xuất của UBND huyện Nam Giang, đề xuất UBND tỉnh cho đo đạc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân đối với diện tích sản xuất trên cốt ngập.
+ Sở Nông nghiệp và PTNT: Thống nhất đề xuất UBND tỉnh chủ trương cho đo đạc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ  nhân dân, sau khi thu hồi đất đề nghị nên giao đất cho đơn vị có thẩm quyền để tiến hành trồng rừng. Khi đo đạc cần xác định rõ mục đích sử dụng của từng loại đất để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ.
+ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung: Xác định loại rừng là đất phục hồi sau nương rẫy, hiện trạng là chuối rừng, lau lách và cây bạc lá. Khi tiến hành đo đạc đề nghị loại bỏ không đo các loại đất có cây rừng. Đề nghị UBND xã xác định rõ nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của nhân dân.
Qua đề xuất của các ngành, địa phương, chủ đầu tư. Sở TN&MT sẽ tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh thống nhất cho phép chủ trương tiến hành đo đạc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân trên cốt ngập tại thôn Pà rum B, xã Zuôih, huyện Nam Giang./.

Ngọc Hiếu

Các tổ chức, doanh nghiệp bị ảnh hưởng đường cao tốc ĐN-QN tiếp tục bàn giao mặt bằng

Email In PDF.

Ngày 07/8/2015 Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam chủ trì phối hợp với BQL đường cao tốc ĐN-QN, UBND xã Tam Nghĩa, đơn vị thi công Tổng Công ty Hoàng An và đại diện chủ sở hữu các tổ chức, doanh nghiệp bị thu hồi đất do ảnh hưởng đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi tại xã Tam Nghĩa đã tổ chức bàn giao mặt bằng cho BQL dự án.

va image001Sau khi kiểm tra vị trí mốc giải phóng mặt bằng trên thực địa tại các tổ chức, doanh nghiệp: Sư đoàn Bộ binh 315 (Khu vực Trường bắn)- diện tích thu hồi: 8.314,7m2, Công ty CP Xây dựng Giao thông 502 – diện tích thu hồi: 4.248,3m2, Công ty CP Xây dựng Giao thông Quảng Nam- diện tích thu hồi: 1.801,4 m2, Công ty Quốc tế đá Thái Bình và Công ty CP Vinaconex 25 đã bàn giao một phần diện tích đã BTHT với diện tích: khoản 7.000m2/diện tích thu hồi: 24.593m2, đại diện các chủ sở hữu đã cùng Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam, UBND xã Tam Nghĩa, các bên liên quan ký Biên bản bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đường cao tốc ĐN-QN và Nhà thầu Công ty Hoàng An.
Nhằm khẩn trương đi vào thi công tránh chậm bàn giao mặt bằng sau khi đã cam kết, Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam, BQL dự án đường cao tốc ĐN-QN, UBND xã Tam Nghĩa đã thống nhất cho Nhà thầu Hoàng An đưa phương tiện thi công áp sát hiện trường để tiến hành bóc tách lớp đất mặt, đồng thời giải quyết rốt ráo những vướng mắc phát sinh (nếu có) từ các hộ dân trồng xen cây cối trong phạm vi đất của doanh nghiệp quản lý.
Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam tiếp tục phối hợp với UBND xã Tam Nghĩa, BQL dự án đường cao tốc ĐN-QN và các bên liên quan đôn đốc, giải quyết nếu các tổ chức, doanh nghiệp chậm trễ việc bàn giao đất cho đơn vị thi công theo cam kết, tránh tình trạng như Công ty TNHH MTV Xây dựng-Vận tải Hùng Vương đã bàn giao: 16.472,9 m2, nhưng vẫn chưa di chuyển dứt điểm tài sản trên đất, trong đó có kho vật liệu nổ, mặc dù Trung tâm đã làm việc 2 lần tại hiện trường sau khi đã cam kết bàn giao, Công ty vẫn tiếp tục hứa hẹn và tìm đủ lý do để trì hoãn.
Vấn đề này, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài nguyên Môi trường ./.

Văn Anh

Nghiệm thu đề tài giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai

Email In PDF.

Ngày 12/8/2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo nghiệm thu cấp tỉnh đề tài giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tham dự hội thảo có ThS. Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng, Chủ trì, Ông Trần Minh Thái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ nhiệm đề tài, Ông Ngô Đình Bảy - PCT Hội đồng, các ủy viên phản biện, ủy viên và nhóm thực hiện đề tài.
Ông Trần Minh Thái báo cáo tóm tắt đề tài giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; ý kiến tham gia góp ý của các ủy viên phản biện, ủy viên.

Copy of WP 20150812 001ThS. Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận một số nội dung chính: Đề tài hoàn thành mục tiêu và nội dung nghiên cứu, hoàn thành đầy đủ các chuyên đề theo thuyết minh đề tài đã được phê duyệt, đưa ra được các phương pháp nghiên cứu, xác định thực trạng, nêu ra những tồn tại, nguyên nhân tồn tại, các phương hướng và các giải pháp đề xuất. Cơ sở dữ liệu thực trạng từ năm 2008-2012 đánh giá đúng theo đề cương được duyệt. Lý luận đánh giá theo Luật Đất đai năm 2003 nhưng hiện nay đã có Luật Đất đai năm 2013, do vậy đề nghị ban chủ nhiệm đề tài cố gắng chỉnh sửa lý luận thực tiễn đặt ra trên cơ sở văn bản mới, viện dẫn các văn bản mới theo Luật Đất đai năm 2013. Nguyên nhân khiếu nại hành chính về đất đai nên phân tích, đánh giá cụ thể và logic hơn để đưa ra các giải pháp thiết thực áp dụng vào thực tiễn. Trong đề tài cần bổ sung và nêu rõ nội dung cần kiến nghị với UBND tỉnh, với các Bộ như về bộ máy tổ chức, phân định rõ trách nhiệm của các ngành tham mưu cho UBND các cấp...
Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh thống nhất thông qua đề tài; đề nghị ban chủ nhiệm đề tài nghiên cứu bổ sung các ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện đề tài để trình Hội đồng khoa học tỉnh, UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt và chuyển giao đề tài để Thanh tra tỉnh đưa vào áp dụng thực tiễn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.

Ngọc Hiếu

Giải quyết vướng mắc tại Công ty Quốc tế đá Thái Bình

Email In PDF.

Thực hiện kết luận số: 319/TB-UBND ngày 31/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu về tình hình thực hiện công tác GPMB và bố trí TĐC dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn các huyện, thị xã: Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành. Ngày 05/8/2015 Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, UBND huyện Núi Thành, UBND xã Tam Nghĩa và đại diện chủ sở hữu Công ty Quốc tế đá Thái Bình đã tổ chức họp thống nhất và hướng dẫn cho Công ty lựa chọn vị trí và lập thủ tục thỏa thuận địa điểm về đất đai để di dời trạm biến áp, dây chuyền nghiền sàng đá và kho vật liệu nổ.

Copy of image001chuahSau khi đi thực địa xem xét các vị trí Công ty xác định xin chọn trên phạm vi đất đã thuê đang còn thời hạn sử dụng để di dời trạm biến áp và dây chuyền nghiền sàng đá còn vị trí kho thuốc nổ nằm ngoài phạm vi thuê đất, các thành viên dự họp đã thống nhất:
- Đối với Công ty Quốc tế đá Thái Bình: Lập thủ tục liên quan về đất đai, trình các cấp có thẩm quyền xin thỏa thuận địa điểm di dời hệ thống thiết bị sản xuất đến vị trí mới;
- Đối với các Sở, ngành
+ Sở Xây dựng: Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra thực địa vị trí Công ty xin thỏa thuận địa điểm, đồng thời báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo;
+ Sở Công Thương hướng dẫn việc xin địa điểm và quy mô về diện tích đối với kho vật nổ đúng Quy chuẩn Nhà nước đồng thời hướng dẫn việc mở moong đá về phía Tây theo chủ trương của UBND tỉnh.
+ Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty lập và trình các cơ quan chức năng thủ tục về việc xin thỏa thuận địa điểm theo quy định, đồng thời tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh, Sở Xây dựng để thống nhất sau khi các thủ tục đã hoàn chỉnh;
+ UBND xã Tam Nghĩa phối hợp, hướng dẫn việc chọn vị trí kho vật liệu nổ đúng quy hoạch tránh chồng lấn, đảm bảo công tác an ninh và đời sống của nhân dân tại đia phương.
- Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện Núi Thành, UBND xã Tam Nghĩa và Công ty Quốc tế đá Thái Bình giải quyết việc thỏa thuận địa điểm mới, sớm tháo dỡ, di dời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư./.

Văn Anh

Họp bàn kết thúc dự án xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai tại huyện Núi Thành

Email In PDF.

Ngày 05/8/2015, Sở TN&MT tổ chức cuộc họp bàn kết thúc dự án xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai tại huyện Núi Thành. Thành phần tham dự có Ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở chủ trì, Ông Trương Văn Trung – PCT UBND huyện Núi Thành, Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ tỉnh, Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh, Trung tâm CNTN TN&MT tỉnh, Phòng TN&MT và Văn phòng ĐKQSD đất huyện Núi Thành, Lãnh đạo UBND và cán bộ Địa chính của 17 xã, thị trấn, huyện Núi Thành, Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ Đo đạc và Bản đồ và đơn vị thi công.

Copy of 65758 WP 20150805 004Tại cuộc họp đã nghe đại diện Chi cục QLĐĐ báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án, một số công việc liên quan kết thúc dự án. Các ý kiến đề xuất kiến nghị của các đại biểu, UBND xã, thị trấn, Phòng TN&MT và UBND huyện Núi Thành. Ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở TN&MT kết luận một số nội dung chính cần phải tập trung:
- Đơn vị thi công phối hợp với UBND xã, thị trấn, Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện Núi Thành tập trung rà soát, thống nhất lại số liệu đã thực hiện dự án, đến ngày 15/8/2015 phải hoàn thành dứt điểm tất cả các số liệu giữa các bên có liên quan (có danh sách cụ thể); rà soát về dữ liệu không gian, thuộc tính để cập nhật, vận hành và bàn giao cho Trung tâm CNTT tỉnh để hướng dẫn cho các địa phương vận hành cập nhật cơ sở dữ liệu theo quy định;
- UBND huyện khẩn trương ký GCNQSD đất (8.086 giấy) để cập nhật đưa vào xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai;
- UBND các xã, thị trấn bố trí ngay con người có chuyên ngành về quản lý đất đai và am hiểu về công nghệ thông tin để vận hành cơ sở dữ liệu;
- Đơn vị tư vấn giám sát khẩn trương phối hợp với đơn vị thi công kiểm tra khối lượng hồ sơ, cơ sở dữ liệu và lập các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu gửi cho Sở TN&MT xem xét để lập thủ tục kiểm tra, nghiệm thu, thanh quyết toán và kết thúc dự án xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai tại huyện Núi Thành theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam./.

Ngọc Hiếu

Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND

Email In PDF.

Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND ngày 07/07/2015 về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Kiểm tra điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp tại thị xã Điện Bàn

Email In PDF.

Ngày 31/7/2015, UBND thị xã Điện Bàn chủ trì mời kiểm tra thực tế để điều chỉnh hồ sơ thành lập 07 CCN trên địa bàn thị xã Điện Bàn gồm đại diện Sở TN&MT, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển CCN thị xã Điện Bàn và các Phòng, Ban có liên quan của thị xã.
- Theo Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 về phê duyệt điều chỉnh mạng lưới CCN trên địa bàn thị xã Điện Bàn đến năm 2015, có 21 CCN với tổng diện tích 446 ha. Trong đó đã phê duyệt quy hoạch chi tiết được 10 cụm với diện tích 298,8 ha; diện tích đã giao hoặc cho thuê cho các doanh nghiệp 105 ha.
- Theo QHSD đất đến năm 2020 của thị xã Điện Bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2015, chỉ tiêu đất CCN của thị xã Điện Bàn đến năm 2020 là 166,36 ha. Như vậy so với QHSD đất thì QH phát triển CCN của thị xã Điện Bàn có diện tích lớn hơn 279,64 ha.
- UBND thị xã Điện Bàn đề nghị thống nhất thành lập 10/21 CCN đã có quyết định phê duyệt QHCT với diện tích 298,78 ha, lớn hơn QHSD đất 132,44 ha. Trong đó có 03 CCN phù hợp với QHSD đất còn lại 07 CCN có diện tích chênh lệch lớn hơn so với QHSD đất 129,16 ha gồm: Trảng Nhật 1 (xã Điện Thắng Trung), Trảng Nhật 2 (Điện Hòa), Thương Tín (Điện Nam Đông), An Lưu (Điện Nam Đông) , Cẩm Sơn (Điện Tiến), Nam Dương (Điện Nam Đông, Điện Dương, Bồ Mưng (Điện Thắng Bắc).
* Qua kiểm tra thực tế đại diện các ngành, địa phương thống nhất điều chỉnh lại hồ sơ thành lập, quy hoạch chi tiết của 07 CCN trên cơ sở:
+ Loại khỏi phần diện tích đất lúa sản xuất ổn định mà trước đây đã đưa vào quy hoạch CCN;
+ Loại khỏi các khu dân cư hiện trạng đảm bảo khoảng cách ly an toàn;
+ Khoanh định các khu nghĩa địa hiện trạng và đưa ra khỏi ranh giới CCN;
+ Ưu tiên quỹ đất cho công trình xử lý nước thải, cây xanh cách ly của từng CCN khi điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết.
+ Nghiên cứu bố trí các ngành nghề sản xuất cho phù hợp với từng CCN để không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Trên cơ sở rà soát, đánh giá, khoanh định, UBND thị xã Điện Bàn lập lại hồ sơ thành lập của 07 CCN phù hợp với thực tế và yêu cầu trên, đồng thời đề xuất điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 của tỉnh Quảng Nam và của thị xã Điện Bàn cho phù hợp để triển khai thực hiện.

Quang Lạnh

Trang 1 trong tổng số 29