Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Thanh tra công tác quy hoạch và quản lý sử dụng đất trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh

Email In PDF.

ttraNgày 26/5/2011, Thanh tra tỉnh tổ chức cuộc họp công bố Quyết định 1559/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thanh tra công tác quy hoạch và công tác quản lý, sử dụng đất đai đối với các Khu đô thị, các dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh. Tham dự có ông Phan Việt Cường - Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây Dựng, Tài Chính; UBND huyện Phú Ninh; UBND thành phố Tam Kỳ và 08 thành viên Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Nội dung thanh tra: Thanh tra công tác quy hoạch và quản lý, sử dụng đất đai đối với các Khu đô thị, các dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh, trong đó: Thanh tra công tác quy hoạch đối với 12 dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh; Thanh tra quản lý và sử dụng đất đai đối với 23 dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ;

Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Được biết trong thời gian này Thanh tra tỉnh cũng có Đoàn thanh tra chuyên đề công tác quản lý và sử dụng đất tại Thành phố Hội An và huyện Điện Bàn.

Quang Lạnh

Triệt để cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai

Email In PDF.

DSC08862Ngày 23/5/2011 UBND tỉnh đã thông qua quy định về trình tự, thủ tục hành chính thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh, nhằm thay thế quy định tại Quyết định 12 ngày 9/3/2006 của UBND tỉnh cho phù hợp với những văn bản quy phạm pháp luật mới đã được ban hành.

Quy định mới này được xây dựng trên quan điểm thống nhất các quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và hệ thống các Nghị định, Thông tư, Quyết định đã được ban hành; phạm vi điều chỉnh các mối quan hệ về thủ tục đất đai và tài sản trên đất, không yêu cầu người sử dụng đất phải nộp thêm bất cứ loại giấy tờ gì và rút ngắn tối thiểu thời gian thực hiện. Quy định có 4 chương, 9 mục, 68 điều gồm những quy định chung và quy định cụ thể như cấp GCNQSD đất, xử lý các trường hợp có thay đổi về quyền sử dụng đất, trường hợp có hay không ra quyết định thu hồi đất, thẩm định nhu cầu sử dụng đất…

Đây là một văn bản quy phạm pháp luật với nhiều nội dung phức tạp, nhạy cảm (liên quan đến 4 Luật, 12 Nghị định, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 10 Thông tư của Bộ Tài Chính và Bộ TN&MT). Song, văn bản đã thể hiện tinh thần cải cách hành chính một cách triệt để. Với 25 bộ thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đã cắt giảm 174 ngày/552 ngày, đạt 31,52%, 25 bộ thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND huyện đã cắt giảm 200 ngày/668 ngày, đạt 29,94%. Có thủ tục được uỷ quyền cho UBND huyện như Thông báo chủ trương thu hồi đất, được thực hiện ngay sau khi địa điểm và chủ trương đầu tư được chấp thuận hoặc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt (điều 22).

Sau khi hoàn chỉnh và được UBND tỉnh ký ban hành, Sở TN&MT sẽ tiếp tục các bước rà soát, bổ sung thủ tục hoặc điều chỉnh thành phần hồ sơ trong Bộ thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định 1067/QĐ-UBND ngày 30/3/2010 của UBND tỉnh, đồng thời sơ đồ hoá toàn bộ các quy trình để in ấn, phát hành, niêm yết công khai tại trụ sở các cơ quan nhà nước và đăng tải trên trang web của Sở theo quy định.

UBND tỉnh tổ chức khảo sát và làm việc với khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang

Email In PDF.

Ngày 05/5/2011, ông Đinh Văn Thu - PCT UBND tỉnh chủ trì tổ chức Khảo sát thực tế và làm việc tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Nam Giang.1a

Tại buổi làm việc, BQL Khu Kinh tế Cửa khẩu Nam Giang báo cáo tình hình triển khai xây dựng hạ tầng và hoạt động thương mại Khu Kinh tế Cửa khẩu Nam Giang và đã được nghe các ý kiến tham gia của các ngành, đơn vị, ông Đinh Văn Thu kết luận:

- Quy hoạch khu Kinh tế cửa khẩu Nam Giang theo hướng vừa triển khai vừa hoàn chỉnh; trước mắt tập trung triển khai quy hoạch chi tiết tiểu khu 1; Tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch chung, các đơn vị tư vấn cùng BQL Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang tổ chức công bố quy hoạch đúng theo qui định (phải thường xuyên cập nhật và điều chỉnh); Xác định nguồn vốn đầu tư, danh mục đầu tư, hoàn chỉnh các dự án hạ tầng giao thông ở tiểu khu 1, cấp nước, quốc môn..., làm việc với Bộ KH - ĐT tìm nguồn đầu tư các công trình hạ tầng đối ngoại;

- Sở Giao thông - vận tải chủ trì làm việc với một số BQL thủy điện có liên quan để trùng tu bảo trì tuyến ĐT 14D;

- Sở Ngoại vụ, Bộ đội Biên phòng làm việc với nước bạn Lào một số nội dung có liên quan đến cấp nước, giao thông,...;

- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ định đơn vị đo đạc giải thửa, quy chủ diện tích 420ha của tiểu khu 2, kinh phí đo đạc được ứng từ nguồn kinh phí ngân sách của năm 2011, sau đó được trừ vào tiền bố trí ngân sách đo giải thửa toàn tỉnh của năm 2012, đồng thời lập các thủ tục đất đai theo đúng qui định;

- Khi quy hoạch chi tiết được duyệt thì tiến hành lập phương án tận thu gỗ;

- Hằng năm BQL Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang có dự toán gởi Sở Tài chính phân bổ vốn để xây dựng cây xanh, vỉa hè;

-UBND huyện Nam Giang cần phối hợp chặt chẽ với BQL Khu Kinh tế Cửa khẩu Nam Giang để tăng cường công tác quản lý hiện trạng sử dụng đất;

- Sở Tài chính giải quyết vốn để BQL thanh toán với đơn vị lập quy hoạch Khu kinh tế.

Bùi Văn Ba

Khảo sát thực địa và giải quyết chống lấn nhà máy xi măng Thạnh Mỹ với quy hoạch Làng thanh niên lập nghiệp tại huyện Nam Giang

Email In PDF.

Ngày 06/5/2011 UBND tỉnh tổ chức khảo sát thực địa và nghe báo cáo tiến độ thi công Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ và chống lấn quy hoạch xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp tại thị trấn Thạnh Mỹ do ông Đinh Văn Thu - PCT UBND tỉnh chủ trì. Sau khi nghe cơ quan Tỉnh đoàn và Công ty cổ phần Xuân Thành Group báo cáo, ý kiến trao đổi thảo luận của các ngành, đơn vị, ông Đinh Văn Thu kết luận:

1ca

1/ Đối với Nhà máy xi măng Thành Mỹ: Thành lập tổ công tác của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xi măng Thạnh Mỹ (Tổ công tác 01 tháng giao ban 01 lần); Chủ đầu tư (Công ty Xuân Thành Group) phải thành lập các bộ phận chuyên trách để đẩy nhanh tiến độ; Hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500, cấp phép xây dựng, cấp phép đầu tư; Đăng ký công suất 1,192 triệu tấn/năm để thuận lợi trong việc thẩm định ĐTM (1,2 triệu tấn/năm thuộc thẩm quyền của Bộ TN-MT); Sở TNMT hướng dẫn, thực hiện những công việc cấp bách để phục vụ thi công đảm bảo tiến độ, sau đó tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ cấp phép các nguồn nguyên liệu phục vụ nhà máy, cần có chiến lược nguyên liệu ổn định lâu dài. Sớm trả lời cho huyện các trường hợp vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Đề nghị UBND huyện Nam Giang chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn, thực hiện thủ tục thu hồi đất, BT-HT & TĐC, tăng cường quản lý hiện trạng.

2/ Đối với Làng thanh niên lập nghiệp: Đây là chống lấn vùng nguyên liệu dự trữ của nhà máy xi măng Thạnh Mỹ với Làng thanh niên lập nghiệp; Tư vấn quy hoạch Làng thanh niên lập nghiệp kiểm soát lại dự án này tất cả các quy hoạch, giao Sở xây dựng trình UBND tỉnh quyết định; Xử lý cụ thể: Giao Sở Công thương điều chỉnh quy hoạch nhà máy xi măng Thạnh Mỹ.

Bùi Văn Ba

Tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011

Email In PDF.

Ngày 28/4/2011, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR)năm 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác QLBVR năm 2010; ý kiến phát biểu tham luận của các địa phương: Đông Giang, Đại Lộc, Phước Sơn và Bắc Trà My;

Tại Hội nghị ông Nguyễn Viễn - PGĐ Sở TN&MT báo cáo tham luận với chủ đề “Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang các mục đích khác”, trong đó đề cập đến 04 nội dung: Hiện trạng quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang các mục đích khác (200-2010); Một số đánh giá chung; Kiến nghị, đề xuất:

Kết luận Hội nghị ông Nguyễn Ngọc Quang - PCTTTUBND tỉnh, chủ trì Hội nghị đánh giá cao công tác QLBVR. Tuy nhiên tình hình xâm hại rừng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp (chủ yếu ban đêm); việc quản lý phương tiện vận chuyển còn lỏng lẻo; trách nhiệm quản lý của các BQL rừng chưa cao; phối hợp lực lượng giữa các ngành và địa phương chưa được hiệu quả; người dân chưa đóng vai trò tích cực trong công tác QLBVR.

Để công tác QLBVR đạt hiệu quả, ông Nguyễn Ngọc Quang đã chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:

- UBND các huyện, thành phố (đặc biệt là các địa phương có rừng) và các Sở, Ngành có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh uỷ về công tác QLBVR; đưa công tác QLBVR vào chỉ tiêu đánh giá của từng ngành, từng địa phương, từng chi bộ.

- Nâng cao trách nhiệm của lực lượng Kiểm lâm; chủ động thực hiện việc luân chuyển cán bộ có thời hạn trong lực lượng Kiểm lâm.

- Giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các địa phương: Rà soát lại các chốt cố định và các đội liên ngành đề xuất UBND xem xét, chỉ đạo; Rà soát và nâng cao trách nhiệm đối với các chủ rừng (các BQL và các tổ chức kinh tế kinh doanh về rừng). Thực hiện phương án cắm mốc xác định ranh giới của từng chủ rừng, có biển báo để phân biệt từng loại rừng; Khẩn trương thực hiện thí điểm phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ tại xã Macooh, huyện Đông Giang để rút kinh nghiệm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Giao cho UBND các huyện, thành phố: Thực hiện việc giao đất gắn với giao rừng theo Thông tư Liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 29/01/2011 của Liên Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT; Tổ chức lực lượng truy quét đối với các điểm nóng về rừng và khoáng sản; thống nhất chủ trương xử lý các phương tiện khai thác trái phép theo hình thức “Phá là chính, tịch là phụ”; Tập trung chỉ đạo làm điểm ở Nam Giang để giảm tình trạng trâu kéo gỗ.

- Giao cho Công an và BCH quân sự xây dựng phương án phối hợp truy quét và biện pháp xử lý các vụ vi phạm trong công tác QLBVR.

- Tiếp tục củng cố các Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Tập trung rà soát lại quy hoạch 3 loại rừng, đặc biệt là rừng sản xuất để các nhà đầu tư và nhân dân có điều kiện tham gia phát triển kinh tế góp phần QLBVR.

Nguyễn Văn Thiện

Giải quyết những kiến nghị của các hộ dân xã Trà Dơn về bồi thường, hỗ trợ Dự án Thủy điện Sông Tranh 2

Email In PDF.

Ngày 25/4/2011, UBND tỉnh tổ chức họp giải quyết kiến nghị của các hộ dân (25 hộ: 18 hộ Kinh và 07 hộ đồng bào thiểu số) thôn 6, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Sông Tranh 2.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có Lãnh đạo các đơn vị: Sở Công thương, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Huyện uỷ, HĐND, UBMTTQVN, Thanh tra và Ban bồi thường GPMB huyện Nam Trà My; Ban quản lý Dự án thuỷ điện 3.

Sau khi nghe UBND huyện Nam Trà My và Ban quản lý Dự án thuỷ điện 3 báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của các hộ dân, những vướng mắc, đề xuất và ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan; Đồng chí Đinh Văn Thu - PCT UBND tỉnh kết luận một số nội dung:

* Giao trách nhiệm cho UBND huyện Nam Trà My:

- Từ nay đến 10/5/2011 thông báo cho nhân dân trong vùng dự án được biết kết luận của Thanh tra huyện, những nội dung vượt thẩm quyền của địa phương trình Sở Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn hoặc báo cáo UBND tỉnh giải quyết.

- Không ban hành Quyết định thu hồi đất riêng lẻ cho từng hộ gia đình, cá nhân trong vùng dự án mà tổ chức xin lỗi với nhân dân về sự thiếu sót này.

- Tổng hợp và ban hành thông báo kết quả bồi thường, hỗ trợ cho từng hộ gia đình, cá nhân; tổ chức giải thích cho nhân dân trong vùng dự án được biết những chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giá đất tính bồi thường qua từng thời kỳ.

- Chỉ đạo rà soát để bổ sung giải quyết nhưng thiếu sót khi kiểm kê, trong đó tập trung ưu tiên giải quyết những kiến nghị của 07 hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số.

* Kết quả rà soát của UBND huyện Nam Trà My lập đầy đủ thủ tục gởi Sở Tài nguyên & Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung.

Nguyễn Văn Thiện

Thông tư 09/2011/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư 09/2011/TT-BTNMT ngày 31/3/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về đo đạc đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

Bấm vào đây để download toàn bộ văn bản

          Phu_luc_1.doc

          Phu_luc_2.doc

          Phu_luc_3.doc

          Phu_luc_4.doc

Xác định giá đất trường đa cấp học Trường Sa

Email In PDF.

Ngày 05/4/2011 Sở Tài chính chủ trì cùng với đại diện các sở, ban, ngành: Xây dựng, TNMT, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, BQL đô thị mới ĐN-ĐN và đại diện Phòng TNMT, Phòng Tài chính Điện Bàn kiểm tra địa điểm, xác định giá đất đối với trường phổ thông đa cấp học Trường Sa tại Khu đô thị mới ĐN-ĐN. Qua thảo luận các thành viên tham dự cuộc hợp thống nhất giao Sở Tài chính lập Báo cáo với 02 nội dung chính như sau:

- Về giá đất: Căn cứ giá đất ở do UBND tỉnh ban hành năm 2011, khảo sát giá tự chuyển nhượng trong nhân dân khu vực lân cận và vị trí khu đất, cuộc họp thống nhất xác định giá đất ở khu vực dự án là 400.000 đồng/m2, giá đất SXKD khu vực dự án được tính 70% giá đất ở (280.000 đồng).

- Về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất: Căn cứ theo quy định tại khoản 4, Điều 12, Nghị định 198/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ, đây là dự án về giáo dục thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư nên được miễn tiền sử dụng đất. Tuy nhiên dự án nằm trong khu QH Phát triển đô thị nên căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chỉnh phủ giao cho UBND tỉnh căn cứ thực tế địa phương quy định mức miễn giảm cho phù hợp (hiện nay tỉnh chưa có quy định). Qua nghiên cứu các thành viên thống nhất đề xuất mức thu tiền sử dụng đất của dự án bằng 50% giá đất SXKD (giảm 50%). Phần chi phí GPMB do nhà nước chi trả 100%.    

 Quang Lạnh

Thẩm định Quy hoạch sử dụng đất của 02 huyện: Thăng Bình và Nông Sơn giai đoạn 2011 - 2020

Email In PDF.

tham_dinh_QHNgày 01/4/2011, ông Nguyễn Viễn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam đã chủ trì tổ chức thẩm định Qui hoạch sử dụng đất của 02 huyện Thăng Bình và Nông Sơn giai đoạn 2011-2020.

Tham dự cuộc họp thẩm định có các thành viên đến từ các Sở: Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Kế hoạch & Đầu tư, Công thương, Giao thông Vận tải cùng lãnh đạo UBND, Phòng Tài nguyên & Môi trường của 02 huyện: Thăng Bình và Nông Sơn.

Hội nghị đã tham gia góp ý xây dựng phương án một cách thẳng thắn, khách quan với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung ở các nội dung: Đánh giá tiềm năng đất đai; quan điểm, định hướng dài hạn sử dụng đất; kế hoạch khai thác, phân bổ cơ cấu sử dụng đất cho các mục đích 10 năm (2011 - 2020); sự phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất đã được tỉnh phân bổ và các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch để đảm bảo quản lý, khai thác tài nguyên đất đai hiệu quả, bền vững. Sau nội dung góp ý, UBND huyện cùng đơn vị tư vấn là Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường tỉnh đã giải trình cụ thể những nhận xét, phản biện nội dung từ sự góp ý của các thành viên Hội đồng.

Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Viễn kết luận các nội dung trọng tâm và đề nghị UBND 02 huyện: Thăng Bình và Nông Sơn tiếp thu những thông tin, nội dung góp ý của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ và gửi về Sở TN&MT trình UBND tỉnh xét duyệt theo đúng qui định của pháp luật đất đai.

Nguyễn Thị Phước

Trang 33 trong tổng số 39