Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Hội nghị Công chức Chi cục Quản lý đất đai năm 2017

Email In PDF.

Ngày 09/12/2016, tại Chi cục Quản lý đất đai, Ông Phạm Bê chủ trì Hội nghị Công chức Chi cục Quản lý đất đai năm 2017. Tham dự Hội nghị có Ông Trần Văn Anh - Chánh Văn phòng Sở TN &MT cùng toàn thể công chức, người lao động Chi cục Quản lý đất đai. Tại Hội nghị đã nghe đại diện Lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai báo cáo Kết quả thực hiện công tác chuyên môn 01 năm của Chi cục QLĐĐ, báo cáo góp ý quy chế dân chủ của Sở TN&MT, quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục QLĐĐ và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017, nêu ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục và ý kiến tham luận của các thành viên dự họp, ý kiến phát biểu của đồng chí Trần Văn Anh - Chánh Văn phòng Sở; Ông Phạm Bê Chi cục Trưởng Chi cục QLĐĐ kết luận một số nội dung chính như sau:

Copy of IMG20161209081252
1. Đề nghị Công chức, người lao động Chi cục Quản lý đất đai nâng cao và phát huy tinh thần trách nhiệm, giải quyết dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng trong năm 2016 như dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tại các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn; Tập trung cho công tác điều chỉnh QHSD đất tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, kế hoạch 5 năm kỳ cuối (2016-2020); KHSD đất cấp huyện năm 2017, trên cơ sở kết quả Họp của HĐND tỉnh thông qua các danh mục, công trình, dự án, sớm có văn bản gửi đến các địa phương để bổ sung, hoàn thành để tổ chức họp thông qua Hội đồng QH, KHSD đất tỉnh; tập trung cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các phương án xác định giá đất cụ thể, công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, công tác đo đạc và bản đồ.
2. Đề tài khoa học, đề nghị hàng tháng tổ chức họp Ban Chủ nhiệm đề tài để họp bàn công tác chuyên môn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện đáp ứng theo yêu cầu đề ra và hoàn thành trong năm 2017.
3. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị, tập trung cho công tác thanh quyết toán năm 2016, đề nghị Phòng Tổng hợp nghiên cứu về việc thực hiện hợp đồng phần mềm dữ liệu hồ sơ tại cơ quan.
4.Thực hiện tốt Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng, thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị.

Ngọc Hiếu

Danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2017

Email In PDF.

Ngày 21/11/2016, tại HĐND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang chủ trì họp báo cáo danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2017. Tham dự họp có lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa xã hội, Ban Dân tộc, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang kết luận:

Copy of IMG201611211439561. Việc chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước chỉ ưu tiên cho mục đích công trình công cộng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; hạn chế tối đa đất chuyên trồng lúa nước sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khai thác quỹ đất.
2. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định tại Khoản 3, Điều 2, Nghị quyết số 184/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh, không dùng đất chuyên trồng lúa nước, năng suất cao, sản xuất hiệu quả để đăng ký danh mục khai thác quỹ đất, bố trí sản xuất kinh doanh, dịch vụ khi chưa có quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Đề nghị HĐND cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc đăng ký danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và công tác lập, phê duyệt, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính công khai, minh bạch và khả thi.
4. Để công tác đăng ký danh mục hàng năm đi vào nề nếp, khắc phục tình trạng đề nghị bổ sung nhiều lần như thời gian qua, HĐND tỉnh thống nhất cho bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình Thường trực HĐND tỉnh đối với những dự án thật cần thiết cho mục đích công cộng, cấp bách, trọng điểm của tỉnh và chỉ thực hiện 01 lần vào tháng 6 của năm kế hoạch, sau đó UBND tổng hợp báo cáo lại HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
5. Đối với các dự án đầu tư khai thác quỹ đất, khu dân cư, khu phố chợ, đất sản xuất kinh doanh, sử dụng đất trồng lúa nước phải có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tránh việc sử dụng đất trồng lúa nước nhiều, ảnh hưởng đến an ninh lương thực.
6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát tách những công trình đã thực hiện dang dở năm 2016 nay chuyển tiếp sang năm 2017; Lập danh mục công trình đã đăng ký năm 2016 nay chưa thực hiện; Lập danh mục các công trình khai thác quỹ đất, khu phố chợ, khu dân cư riêng; Lập danh mục các công trình mới đề nghị thực hiện năm 2017. Tiếp tục rà soát những dự án chưa xác định rõ chủ trương đầu tư, nguồn vốn đầu tư loại khỏi danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình HĐND tỉnh Khóa IX, Kỳ họp thứ 3.

Ngọc Hiếu

Sơ kết 01 năm hoạt động Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp

Email In PDF.

Ngày 14/10/2016, tại Hội trường UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp và Triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Tham dự Hội nghị có PCT.TT UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư và Chủ tịch UBND, Trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất của 18 huyện, thị xã, thành phố, Lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;
Tại Hội nghị đã nghe đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Kết quả hoạt động 01 năm của Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất và kết quả thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện, những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục và ý kiến tham luận của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kết luận:

Copy of IMG201610140739501. Công tác hoạt động của Tổ chức Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp và Kết quả thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện là hết sức quan trọng, do đó cần phải tập trung giải quyết, kiện toàn tổ chức bộ máy tại các cơ sở. Đề nghị các đồng chí Cấp ủy Sở Tài nguyên và Môi trường và Cấp ủy tại các địa phương quan tâm về công tác tổ chức cán bộ.
2. Thống nhất chủ trương tăng cường công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh.
3. Việc bổ nhiệm cán bộ Lãnh đạo phải đúng với tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12.8.2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Nếu có vấn đề vướng mắc thì báo cáo với Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận từng trường hợp cá biệt.
4. Về chế độ chính sách cho cán bộ của Tổ chức Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp, đề nghị Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí để giải quyết đúng cơ chế, chính sách.
5. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị của các Chi nhánh thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đề nghị các địa phương tăng cường giải quyết đảm bảo có chỗ làm việc, kho lưu trữ ổn định.
6. Thống nhất chủ trương tăng cường công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính.
7. Đề nghị các Chi nhánh thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh rà soát lại, báo cáo định biên của các đơn vị để UBND tỉnh có hướng giải quyết, trường hợp đảm bảo theo quy định, có định biên thì sắp xếp xét tuyển viên chức.
8. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tham mưu tổ chức họp bàn thêm về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị làm công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư.
9. Về Kế hoạch sử dụng đất tại các địa phương nên tập trung thực hiện đảm bảo tiến độ theo quy định, trường hợp có phát sinh thì trong một năm tại các huyện nên bổ sung từ 1 đến 2 lần.
10. Việc chỉnh lý biến động đất đai thường xuyên tại các địa phương là rất cần thiết, đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện tăng cường tập trung cho công tác này để giảm bớt tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai.
11. Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại vùng đông của tỉnh Quảng Nam đến ngày 31/12/2016 phải thực hiện xong khoảng 70%, phấn đấu đến ngày 30/6/2017 phải hoàn thành./.

Ngọc Hiếu

Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại thành phố Tam Kỳ

Email In PDF.

Ngày 06/10/2016, tại UBND thành phố Tam Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND thành phố Tam Kỳ, lãnh đạo UBND của 04 xã, phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thăng và xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, đơn vị thi công, tư vấn giám sát. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND thành phố Tam Kỳ và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận:

Copy of IMG20161006073400
1. Yêu cầu UBND thành phố Tam Kỳ chỉ đạo Tổ công tác của thành phố bám sát kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần, hàng tháng của đơn vị thi công và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện. Tăng cường Chỉ đạo UBND các xã, phường khẩn trương họp xét thông qua HĐTV đất đai cấp xã đối với khối lượng hồ sơ đã được đơn vị thi công bàn giao 6.805 hồ sơ, phối hợp với đơn vị thi công lập các thủ tục của UBND xã, phường để trình Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tam Kỳ thẩm định hồ sơ, trình ký giấy CNQSD đất.
2. Đối với khối lượng hồ sơ mà nhân dân chưa kê khai đăng ký vẫn còn 10.425 hồ sơ, đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục tuyên truyền và có thông báo gửi đến đài truyền thanh của xã, phường, đến từng khối phố, từng thôn, tổ, từng hộ dân thực hiện việc kê khai đăng ký, nếu sau ngày 15/10/2016 mà nhân dân không kê khai đăng ký về quyền sử dụng đất, xem như từ chối quyền lợi của người sử dụng đất và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đất đai; chốt lại khối lượng hồ sơ, không tổ chức kê khai đăng ký theo dự án.
3. Đối với số lượng giấy CNQSD đất UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký, yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các địa phương khẩn trương thông báo và tiến hành cấp phát cho nhân dân đúng theo quy định.
4. Yêu cầu đơn vị thi công và UBND các xã, phường tăng cường trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp Giấy CNQSD đất; việc bàn giao hồ sơ của đơn vị thi công với UBND xã, phường phải lập đầy đủ biên bản giao, nhận giữa các bên để xác định trách nhiệm; trường hợp vướng mắc thì báo cáo Tổ công tác thành phố để giải quyết.
5. Đối với số lượng giấy CNQSD đất đã viết chưa trình ký 5.206 giấy, đề nghị đơn vị thi công chủ trì, phối hợp với UBND xã, phường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tam Kỳ khẩn trương trình ký giấy CNQSD đất.
6. Đối với tất cả các dự án nằm trên địa bàn 04 xã, phường đã có Quyết định thu hồi đất (đang thực hiện việc bồi thường hỗ trợ, tái định cư), đề nghị UBND 04 xã, phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thăng, Tam Thanh chủ trì phối hợp với đơn vị thi công kiểm tra rà soát, có văn bản báo cáo UBND thành phố Tam Kỳ, Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét loại bỏ ra khỏi dự án, đồng thời chốt lại số lượng hồ sơ cần thực hiện trong năm 2016 đảm bảo theo yêu cầu của UBND tỉnh.
7. UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho UBND xã Tam Thanh tiến hành đo đạc, quản lý hiện trạng sử dụng đất tại khu vực Tỉnh Thủy đến khu vực Hà Thanh 2, với quy mô khoảng 200 ha, kinh phí thực hiện do UBND thành phố Tam Kỳ bố trí, trường hợp có vướng mắc thì có văn bản báo cáo UBND tỉnh; yêu cầu UBND thành phố Tam Kỳ và UBND xã Tam Thanh phải có cam kết thực hiện không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại xã Tam Thanh.
8. Việc triển khai thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất tại 04 xã, phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thăng, Tam Thanh đến nay, chưa đảm bảo theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Thông báo số 237/TB-UBND ngày 06/6/2016 về Kết luận của Phó chủ tịch Thường trực Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
9. UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho UBND thành phố Tam Kỳ hợp đồng thời vụ thêm cán bộ địa chính tại 04 xã, phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thăng và Tam Thanh để tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (kinh phí tỉnh sẽ hỗ trợ), trước mắt UBND thành phốp tạm ứng kinh phí bố trí cho các xã.

Ngọc Hiếu

Quy hoạch phát triển hệ thống đô thị Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 01/10/2016, tại thành phố Tam Kỳ. Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo Khoa học Quy hoạch phát triển hệ thống đô thị Quảng Nam trong quá trình đô thị hóa và hội nhập quốc tế. Tham dự hội thảo về phía Trung ương có bà Phan Thị Mỹ Linh -Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Đại diện Lãnh đạo các Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Việt Nam, Viện Nghiên cứu du lịch, Hội di sản Văn hóa Việt Nam, Chương trình định cư con người của Liên hiệp quốc tại Việt Nam, cùng các chuyên gia nghiên cứu về quy hoạch phát triển đô thị; Về phía tỉnh Quảng Nam có ông Huỳnh Khánh Toàn - PCT.TT UBND tỉnh, ông Nguyễn Phú - Giám đốc Sở Xây dựng, Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành ở tỉnh và Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại Hội thảo đã được các chuyên gia trình bày 09 tham luận về quy hoạch phát triển hệ thống đô thị Quảng Nam, cụ thể là:

Copy of IMG20161001084205(1) Những nội dung cơ bản trong quy hoạch xây dựng vùng Quảng Nam, vấn đề đô thị hóa thời gian qua; (2) Thời cơ và thách thức của Quảng Nam với khu kinh tế trọng điểm Miền trung trong thời kỳ toàn cầu hóa; (3) Quy hoạch thành phố Tam Kỳ với vai trò đô thị trung tâm của tỉnh và liên kết vùng trong quá trình hội nhập; (4) Đô thị xanh - thông minh, những vấn đề cần đưa ra nghiên cứu cho tỉnh Quảng Nam từ kinh nghiệm của nước ngoài; (5) Quảng Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và hội nhập quốc tế; (6) Mối quan hệ giữa sinh thái - văn hóa và kinh tế trong quy hoạch phát triển chuỗi đô thị ở Quảng Nam; (7) Di sản thế giới và tiềm năng du lịch Quảng Nam trong quá trình hội nhập, những đề xuất cho quy hoạch xây dựng vùng đến 2030 và tầm nhìn đến 2050; (8) Một số bài học kinh nghiệm nhằm chống chịu với biến đổi khí hậu và giảm thiều rủi ro thiên tai cho các tỉnh Miền Trung Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng; (9) Những vấn đề cần quan tâm trong quá trình phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu ở Quảng Nam và Miền Trung Việt Nam.
Qua các nội dung tham luận và các ý kiến thảo luận tại Hội thảo, Ông Trần Ngọc Chính - Thay mặt đoàn Chủ tịch Hội thảo kết luận: Thống nhất đánh giá về những lợi thế và các thách thức của tỉnh Quảng Nam; Tập trung quy hoạch hệ thống phát triển đô thị Quảng Nam đối với quá trình đô thị hóa và quy hoạch đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kịch bản biến đổi khí hậu tại Quảng Nam đối với quá trình đô thị hóa; Xây dựng thể chế đối với đô thị Quảng Nam trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế./.

Ngọc Hiếu

Kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống ngành Quản lý Địa chất – khoáng sản và ngành Quản lý Đất đai Việt Nam

Email In PDF.

Ngày 28/9 Sở TN&MT long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Quản lý Địa chất – khoáng sản và ngành Quản lý Đất đai Việt Nam (02&03/10/1945 – 02&03/10/2016). Đến dự buổi lễ có ông Trần Thanh Hà - Phó bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành quản lý đất đai của Sở.
Tại buổi lễ, Ông Bùi Văn Ba- Trưởng phòng khoáng sản đọc diễn văn ôn lại 71 năm ngày truyền thống ngành khoáng sản Việt Nam, 13 năm quá trình hoạt động khoáng sản của tỉnh Quảng Nam; Ông Phạm Bê - Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai, đọc diễn văn nhằm ôn lại truyền thống vẽ vang của ngành trong chặng đường dài 71 năm qua; báo cáo tóm tắt những thành tựu đạt được của ngành Quản lý đất đai tỉnh nhà qua gần 20 năm.

IMG 0640Phát biểu tại lễ kỹ niệm, ông Trần Thanh Hà - Phó bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở chúc mừng và đánh giá cao, ghi nhận những đóng góp to lớn và nỗ lực phấn đấu không ngừng của cán bộ, công chức, viên chức ngành địa chất khoáng sản và ngành Quản lý đất đai tỉnh và chỉ đạo một số nội dung trong thời gian đến: Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò quản lý của ngành địa chất - khoáng sản và ngành Quản lý đất đai, góp phần hướng tới khai thác, sử dụng có hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên của tỉnh đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian đến; Chúng ta cần phải tiếp tục rèn luyện, học tập và nghiên cứu góp phần xây dựng ngành địa chất - khoáng sản và ngành Quản lý đất đai tỉnh nhà ngày càng chính quy, hiện đại để đáp ứng ngày càng nhiều hơn, càng rộng hơn, càng sâu hơn nữa, những nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyễn Cao Sang

Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Thăng Bình

Email In PDF.

Ngày 22/9/2016, tại UBND huyện Thăng Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình, lãnh đạo UBND của 11 xã: Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, Bình Nam, Bình Đào, Bình Dương, Bình Hải, Bình Sa, Bình Minh, huyện Thăng Bình, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận:

Copy of IMG20160922073356
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành văn bản giải quyết 14 trường hợp vướng mắc, khó khăn đã được các đơn vị trực thuộc Sở TN &MT và Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thăng Bình họp thống nhất giải quyết.
2. Giao UBND huyện Thăng Bình vận dụng Công văn số 1352/STNMT-ĐK ngày 21/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường để áp dụng cho huyện Thăng Bình giải quyết các trường hợp tương tự về vướng mắc trong việc cấp GCNQSD đất; tăng cường công tác Chỉ đạo các Phòng, ban của huyện, UBND các xã, tập trung kiểm tra, thực hiện chặt chẽ hồ sơ đầu vào; UBND huyện có những vấn đề gì vướng mắc đề nghị báo cáo ngay về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để tăng cường giải quyết.
3. Đối với Số lượng giấy CNQSD đất UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký, hiện nay các xã đã nhận giấy chứng về địa phương nhưng chưa cấp phát cho nhân dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các địa phương khẩn trương thông báo và tiến hành cấp phát cho nhân dân đúng theo quy định.
4. Đề nghị các đơn vị thi công và UBND các xã xác định rõ trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện công tác đo đạc, cấp GCNQSD đất, việc bàn giao hồ sơ của đơn vị thi công với UBND xã phải lập đầy đủ biên bản giao nhận, trường hợp UBND các xã, đơn vị thi công có vướng mắc thì báo cáo ngay với Tổ công tác cấp huyện để giải quyết.
5. Đối với 06 xã thực hiện dở dang, khối lượng hồ sơ mà nhân dân chưa kê khai đăng ký vẫn còn 3.509 hồ sơ, đề nghị UBND các xã tuyên truyền và có thông báo gửi đến từng hộ dân thực hiện việc kê khai đăng ký, nếu sau ngày 30/9/2016 mà nhân dân không kê khai đăng ký về quyền sử dụng đất, xem như từ chối quyền lợi của người sử dụng đất và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đất đai.
6. Đối với 06 xã mới triển khai đo đạc lập bản đồ địa chính (Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, Bình Nam, huyện Thăng Bình): Yêu cầu UBND xã chỉ đạo các cơ quan đoàn thể của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chủ hộ gia đình trực tiếp tham gia xác định ranh giới, mốc giới thửa đất ngoài thực địa tránh tình trạng chồng lấn, tranh chấp đất đai, đến ngày 30/10/2016 phải thực hiện xong công đoạn đo đạc và tăng cường việc kê khai đăng ký cấp giấy CNQSD đất theo quy định.
7. Đề nghị Chi cục Quản lý đất đai tiếp tục cập nhật số liệu báo cáo hàng tuần cho Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND huyện.
8. UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho UBND huyện Thăng Bình hợp đồng thời vụ thêm cán bộ địa chính tại các xã để giải quyết đẩy nhanh tiến độ đo đạc, cấp GCNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, kinh phí tỉnh sẽ hỗ trợ cho huyện, trước mắt UBND huyện bố trí tạm ứng kinh phí cho UBND các xã.

Ngọc Hiếu

Quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hôi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 12/9/2016 UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3219/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Quyết định gồm 03 Chương, 21 Điều với 17 Bước thủ tục từ Thủ tục đầu tiên là "Kế hoạch thu hồi đất - Điều 4" đến Thủ tục cuối cùng trong chuỗi quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng là "Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất - Điều 20". Theo đó, từng thủ tục được quy định cụ thể các nội dung bao gồm: thời gian thực hiện, thành phần hồ sơ, cơ quan thực hiện, triển khai thực hiện, kết quả của từng thủ tục.

dsc09317-09 32 21 785Quy định về trình tự, thủ tục BT, HT & TĐC để GPMB trên địa bàn tỉnh được ban hành nhằm hệ thống hóa các bước thực hiện, theo đó tăng cường tính minh bạch thông tin thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn trong việc tra cứu, thực hiện; giúp cho các cá nhân, tổ chức, các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp và Nhà đầu tư, nghiên cứu, đối soát để phối hợp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ BT, HT & TĐC, từ đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án và giảm thiểu tối đa những khiếu nại, khiếu kiện có liên quan.
Ngoài ra, một điểm đổi mới khá quan trọng trong Quy định được ban hành lần này là Quy định nộp, trả hồ sơ (Điều 3) theo nguyên tắc: Danh mục hồ sơ, giấy tờ hành chính phải nộp theo quy định tại Quyết định này chỉ nộp một lần, cơ quan thụ lý có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ, giấy tờ hành chính đã nộp và đã được phê duyệt theo quy định tại khâu giải quyết thủ tục lần trước để giải quyết thủ tục lần sau.
Quy định được ban hành là một quá trình nỗ lực lớn trong công tác tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường và với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Hy vọng, đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng cho tất cả các cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước triển khai thực hiện công tác BT, HT & TĐC một cách hệ thống, đúng quy định và thống nhất trên toàn địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Thị Phước

Tình hình thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Duy Xuyên

Email In PDF.

Ngày 06/9/2016, tại UBND huyện Duy Xuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên, lãnh đạo UBND các xã: Duy Hải, Duy Nghĩa, đơn vị thi công (Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam). Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận:

Copy of WP 20160906 002
- UBND huyện Duy Xuyên khẩn trương chỉ đạo Tổ công tác của huyện bám sát kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần, hàng tháng của các đơn vị thi công và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 382/STNMT-ĐK ngày 05/4/2016, trên cơ sở đó chủ động tổ chức theo dõi và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra; đồng thời hướng dẫn nhân dân thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất theo Công văn hướng dẫn liên ngành số 973/HDLN-STN&MT-CT ngày 20/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế tỉnh Quảng Nam. Chỉ đạo UBND các xã Duy Hải, Duy Nghĩa xã bố trí Cán bộ địa chính thường xuyên hoặc ít nhất 03 ngày trong tuần (chưa kể thứ 7, CN) tham gia cùng với đơn vị thi công thực hiện công tác kiểm tra, phân loại hồ sơ, trình ký hồ sơ đã được họp thông qua HĐTV. Theo đó HĐTV cấp xã bố trí thời gian ít nhất trong tuần từ 01 đến 02 lần để tổ chức họp HĐTV cấp xã. Đối với khối lượng hồ sơ đã họp thông qua HĐTV cấp xã, đề nghị UBND xã sớm hoàn thành các thủ tục để trình Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Duy Xuyên thẩm định. UBND huyện Duy Xuyên khẩn trương ký cam kết tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai theo Kết luận của UBND tỉnh Quảng Nam tại Thông báo số 227/TB-UBND ngày 31/5/2016;
- UBND huyện Duy Xuyên chỉ đạo, yêu cầu UBND các xã, các hộ dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, đối với 417 hồ sơ chưa kê khai đăng ký, nếu sau ngày 30/9/2016 mà nhân dân không đăng ký về quyền sử dụng đất, xem như từ chối quyền lợi của người sử dụng đất và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đất đai. Đồng thời đề nghị UBND huyện Duy Xuyên vận dụng Công văn số 3990/UBND-KTTH ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh để giải quyết các trường hợp vướng mắc về đất đai tương tự trên địa bàn huyện Duy Xuyên;
- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (đơn vị thi công) tiếp tục xây dựng lịch chi tiết làm việc hàng tuần, hàng tháng với địa phương, đồng thời có kế hoạch chi tiết thực hiện đến ngày 31/12/2016; Nêu rõ trách nhiệm phối kết hợp của chính quyền địa phương, của nhân nhân trong việc kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính.
- Sở Tài nguyên và Môi trường đến ngày 15/9/2016 phải có văn bản chính thức trả lời các nội dung kiến nghị của UBND huyện Duy Xuyên báo cáo tại cuộc họp, tổ công tác của Sở phải tăng cường việc kiểm tra, hướng dẫn thực hiện dự án đối với 02 xã Duy Hải và Duy Nghĩa.
- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Duy Xuyên khẩn trương thẩm định 203 hồ sơ đã trình (xã Duy Nghĩa 10 hồ sơ, xã Duy Hải 193 hồ sơ) để chuyển cho đơn vị thi công viết giấy CNQSD đất.
- Thống nhất cho tiếp tục đo đạc các thửa đất dở dang nằm trong 02 dự án Cienco5 và dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai để cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân.
- Đối với xã Duy Hải đề nghị phải tiếp tục thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trong năm 2016; đối với 02 xã Duy Hải và Duy Nghĩa phải đạt trên 70 % khối lượng cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân.
- Đối với giấy CNQSD đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện ký giấy, đề nghị UBND các xã sớm trao giấy CNQSD đất cho nhân dân, đồng thời tăng cường công tác quản lý hiện trạng sử dụng đất tại các địa phương.

Ngọc Hiếu

Trang 5 trong tổng số 39