Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Tình hình thực hiện công tác xây dựng Hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai tại thành phố Tam Kỳ

Email In PDF.

Ngày 16/3/2016, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất đối với các xã, phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng theo Chủ trương của UBND tỉnh theo Thông báo Kết luận số 61/TB-UBND ngày 23/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thành phần tham dự có đồng chí Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở TN&MT, đồng chí Bùi Ngọc Ảnh - PCT. UBND thành phố Tam Kỳ- đồng chủ trì. Lãnh đạo Chi cục QLĐĐtỉnh, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh, Trung Tâm CN TTTN&MT tỉnh, Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Tam Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và Cán bộ Địa chính của 04 xã: An Phú, Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng, Đại diện đơn vị thi công (Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3).

WP 20160316 003

Tại cuộc họp đã nghe ý kiến phát biểu, trao đổi thảo luận của đơn vị thi công, UBND 04 xã, phường, cơ quan chuyên môn cấp huyện, các đơn vị trực thuộc Sở TN &MT, ý kiến của đồng chí Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở TN&MT; PCT.UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh kết luận: UBND thành phố Tam Kỳ sẽ có thông báo kết luận cuộc họp gửi cho các cơ quan liên quan, gửi cho các địa phương thực hiện dự án; Đảng bộ 04 của các xã, phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng có Nghị quyết để thực hiện công tác xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai trong năm 2016; Có biên bản cam kết 04 bên giữa Sở TN&MT, UBND thành phố, đơn vị thi công và UBND các xã, phường;  Các địa phương kiện toàn ngay Hội đồng tư vấn cấp xã theo nội dung hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, một tuần phải ưu tiên bố trí một lần họp HĐTV, hiệu quả cuộc họp phải đảm bảo thông qua trên 150 hồ sơ; Phòng TN&MT tham mưu cho Lãnh đạo UBND thành phố thông báo việc thực hiện công tác kê khai đăng ký đến tất cả nhân dân, thời gian hoàn thành việc kê khai đăng ký chậm nhất 30/4/2016; thống nhất phải kê khai đăng ký 100% số thửa đất tại các địa phương; Phấn đấu kết quả cấp giấy CNQSD đất tại 04 xã, phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng phải đạt tỷ lệ trên 70%; Đơn vị thi công lập kế hoạch công tác cụ thể cho từng địa phương và báo cáo về UBND thành phố để chỉ đạo thực hiện, hằng tuần báo cáo tiến độ thực hiện cho UBND thành phố và Sở TN &MT nắm bắt để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

 Trước đó, ngày 11/3/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Thăng Bình tổ chức triển khai công tác đo đạc, xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai tại 11 xã vùng đông huyện Thăng Bình./.

Ngọc Hiếu

Tình hình thực hiện và kế hoạch triển khai việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Ngày 07/3/2016, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch triển khai việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Tham dự họp có Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.WP 20160307 007Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận: - Để triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 61/TB-UBND ngày 23/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và kế hoạch đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận QSD đất khu vực vùng Đông các huyện, thành phố: Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ trong thời gian tới. UBND tỉnh thống nhất gia hạn thời gian thực hiện của dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/12/2016 và phải đảm bảo 80% khối lượng công việc của dự án. - Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh việc cấp Giấy CNQSD đất cho các tổ chức, hộ gia đình và thực hiện một số nội dung:+ Chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Công nghệ Thông tin TN &MT sớm xây dựng quy trình về đo đạc, kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; công khai dữ liệu đo đạc bản đồ tại các địa phương cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết.+ Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh mức hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để tổ chức họp Hội đồng tư vấn cấp xã trong việc xác định thực trạng pháp lý vào đơn của từng hồ sơ đăng ký (nội dung kê khai so với hiện trạng, nguồn gốc sử dụng đất, tình trạng trang chấp đất đai, sự phù hợp với QHSD đất, quy hoạch xây dựng….)+ Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác (thành viên Tổ công tác có Lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố và Bí thư, Chủ tịch các xã, phường, thị trấn liên quan), tổ chức giao ban định kỳ với các địa phương.+ Làm Tờ trình xin UBND tỉnh chỉ định thầu các gói thầu tư vấn lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, thi công đối với khu đo tại 06 xã: Bình Nam, Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, huyện Thăng Bình và 01 xã Hương An, huyện Quế Sơn.- Sở Tài chính theo dõi, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các địa phương để triển khai thực hiện./.

Ngọc Hiếu

Thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thăng Bình và Bắc Trà My

Email In PDF.

Ngày 01/3/2016 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định QH, KHSD đất tổ chức họp thẩm định KHSD đất năm 2016 của huyện Thăng Bình và huyện bắc Trà My. Tham dự cuộc họp có các thành viên HĐTĐ, lãnh đạo UBND huyện, các Phòng, Ban của huyện và đơn vị tư vấn.

Qua báo cáo KHSD đất và ý kiến của các thành viên nhận thấy KHSD đất của 02 địa phương xây dựng chưa bám sát kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công của địa phương và của các ngành, nhiều công trình chưa xác định được nguồn vốn đầu tư, đăng ký nhu cầu sử dụng đất cao, vượt chỉ tiêu tại Nghị quyết số 184/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016.

IMG 1065    

Ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Chủ tịch HĐTĐ kết luận một số nội dung:

- Đơn vị tư vấn phối hợp với địa phương hoàn thiện KHSD đất năm 2016 để trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy đnh chi tiết vic lập, điều chnh QH, KHSD đất;

  - Đánh giá cụ thể về kết quả thực hiện KHSD đất 2015 kể cả nguồn thu, chi từ đất, nêu rõ nguyên nhân KHSD đất thực hiện đạt thấp để làm cơ sở xây dựng KHSD đất 2016;

- Căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công, nguồn vốn đầu tư cho các công trình để xây dựng KHSD đất sát với thực tế, đảm bảo tính khả thi, sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang cho các mục đích khác. Danh mục công trình THĐ và CMĐ phải theo Nghị quyết HĐND tỉnh. Loại khỏi KHSD đất những danh mục công trình chưa xác định được nguồn vốn đầu tư.

- Kiểm tra bổ sung danh mục các khu rác thải tại địa phương, khoanh vùng quản lý đảm bảo quỹ đất cho bảo vệ môi trường.

          - Xác định cụ thể các giải pháp để thực hiện KHSD đất, trong đó chú trọng giải pháp nguồn lực đầu tư và tổ chức thực hiện.

Quang Lạnh

Định hướng và giải pháp triển khai thực hiện các dự án trọng điểm tại vùng Đông

Email In PDF.

Sáng ngày 01/3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì cuộc họp thông qua nội dung Báo cáo về định hướng và giải pháp triển khai thực hiện các dự án trọng điểm tại vùng Đông tỉnh Quảng Nam, trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Khánh Toàn, Trần Đình Tùng, Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Tại cuộc họp, ông Đỗ Xuân Diện – Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho biết: hiện tổng thể không gian phát triển của vùng Đông (ven biển) từ Nam Hội An đến Chu Lai – Núi Thành khoảng 42.000 ha với 25 xã, phường, thị trấn của 04 huyện và thành phố: Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên.

Các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, thu phát sinh kinh tế trên địa bàn Khu Kinh tế mở Chu Lai chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu của tỉnh. Giá trị xuất khẩu năm 2015 đạt 68 triệu USD, gấp 12 lần năm 2006; tổng nguồn thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 đạt hơn 10.405 tỷ đồng,  gấp 21 lần năm 2006 và chiếm tỷ trọng hơn 70% toàn tỉnh, góp phần đưa Quảng Nam vào nhóm tỉnh có số thu cao, xếp thứ 12 của cả nước. Tính đến cuối năm 2015, trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai và Dự án Tổng thể đã thu hút được 111 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 2.027 triệu USD, trong đó có 71 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 973 triệu USD. Tổng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai hơn 10.405 tỷ đồng. Hàng năm giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 12.000 người, ngoài ra còn một số lượng lớn lao động gián tiếp và công nhân xây dựng tại các dự án.

Dinh huong va giai phap thuc hien du an trong diem vung dong QNam

Hiện nay, để làm tiền đề phát triển Chu Lai và vùng Đông đến năm 2020, UBND tỉnh đang chỉ đạo Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai và Dự án Tổng thể theo 05 nhóm dự án trọng điểm, tập trung thu hút đầu tư, gồm: Nhóm công nghiệp ô tô và các sản phẩm phụ trợ ngành ô tô; Nhóm dự án khu đô thị,dịch vụ Nam Hội An; Nhóm công nghiệp dệt may và các sản phẩm phụ trợ ngành dệt may; Nhóm dự án Chương trình phát triển công nghiệp và dịch vụ gắn với sân bay Chu Lai; Nhóm dự án Khí – Điện và các ngành công nghiệp sản phẩm khí.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu nhấn mạnh: Trong quy hoạch, vùng Đông được xác định là vùng động lực của tỉnh. Việc phát triển vùng Đông sẽ tạo thành động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam nói riêng và cả khu vực miền Trung-Tây Nguyên nói chung. Thời gian tới, vùng này có nhiều lợi thế nhất định, vì vậy, cần lựa chọn những nhóm giải pháp thích hợp để phát triển vùng này. Trước mắt, tập trung đầu tư các dự án trọng điểm làm nền tảng, động lực phát triển cho vùng Đông, ưu tiên hàng đầu phát triển 3 nhóm dự án trọng điểm: Nhóm dự án công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ sản xuất ô tô; Nhóm dự án khu đô thị du lịch dịch vụ Nam Hội An; Nhóm dự án công nghiệp dệt may và các sản phẩm phụ trợ ngành dệt may Tam Thăng. Về lâu dài, cần tập trung chuẩn bị các điều kiện và xúc tiến đầu tư 2 nhóm dự án trọng điểm tại Khu kinh tế mở Chu Lai: Nhóm dự án Chương trình phát triển công nghiệp và dịch vụ gắn với sân bay Chu Lai; Nhóm dự án Khí – Điện và các ngành công nghiệp sản phẩm khí.

(T. Thao) 

Họp kế hoạch đo đạc, xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai vùng đông

Email In PDF.

Chiều ngày 19/02/2016, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp bàn kế hoạch đo đạc, xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai vùng đông các huyện: Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tham gia cuộc họp có Ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì, đại điện các Sở: TN&MT, Tài chính, Xây dựng, Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình và Duy Xuyên.

WP 20160219 002

Ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở TN&MT báo cáo  tình hình thực hiện dự án xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai tỉnh.

Tại cuộc họp đã nghe Lãnh đạo Sở TN&MT báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự án xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai tại 04 khu đo Tam Kỳ, Núi Thành, vùng đông Sông Trường Giang thuộc huyện Thăng Bình và Duy Xuyên; kế hoạch thực hiện công tác đo đạc, xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL tại các xã vùng đông theo yêu cầu của UBND tỉnh và 04 xã, thị trấn thuộc huyện Duy Xuyên theo phương án đã được phê duyệt; ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu. Ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận một số nội dung cần phải tập trung:

(1) Đối với dự án xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai tại 03 khu đo Tam Kỳ, vùng đông Sông Trường Giang thuộc huyện Thăng Bình và Duy Xuyên, thống nhất giao cho UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình và Duy Xuyên làm chủ đầu tư, ký kết hợp đồng kinh tế với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Nam tiếp tục hoàn thành công tác cấp giấy CNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các xã: Duy Hải, Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên; Bình Dương, Bình Đào, Bình Hải, Bình Minh, Bình Sa, Bình Nam, huyện Thăng Bình; Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng và phường An Phú, thành phố Tam Kỳ theo quy định;

 (2) Đối với khu đo 06 xã: Bình Nam, Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, huyện Thăng Bình và 01 xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, thống nhất giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, đặt hàng các đơn vị tư vấn lập thiết kế kỹ thuật dự toán và thi công công trình, lập thủ tục trình Tổng cục QLĐĐ thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán; trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện;

(3) Dự án thành phần 04 xã, thị trấn: Nam Phước, Duy Phước, Duy Vinh, Duy Thành đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường lập các thủ tục đấu thầu và triển khai thực hiện dự án đã phê duyệt theo Quyết định số 3638/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam;

(4) Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối ngân sách, bố trí kế hoạch kinh phí để thực hiện Dự án và kiểm tra thanh quyết toán việc sử dụng nguồn vốn đúng quy định của Nhà nước./.

Ngọc Hiếu

Tăng cường năng lực định giá đất và hệ thống thông tin giá đất dựa trên VietLIS cho Việt Nam

Email In PDF.

 MG 9802 resize

Ngày 29/01/2016, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và ông Chang Jae-yun, Giám đốc Quốc gia của KOICA tại Việt Nam đã ký Biên bản thảo luận về Dự án "Tăng cường năng lực định giá đất và hệ thống thông tin giá đất dựa trên VietLIS cho Việt Nam". Tham dự Lễ ký kết còn có lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai và đại diện của KOICA tại Việt Nam.
Dự án tập trung vào phát triển, xây dựng phương pháp luận và mô hình định giá đất, quy trình định giá đất; xây dựng chiến lược phát triển hệ thống định giá đất; phát triển hệ thống thông tin giá đất dựa trên VietLIS và nâng cấp phần mềm VietLIS theo các yêu cầu về chuẩn cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin mới ban hành, hỗ trợ kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin giá đất tại địa bàn thí điểm; đào tạo và nâng cao năng lực về định giá đất và chuyển giao công nghệ cho các đối tượng liên quan.

 MG 9781 resize 1

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Hồng Hà cảm ơn phía KOICA trong thời gian vừa qua đã quan tâm hỗ trợ lĩnh vực đất đai, tạo điều kiện triển khai Dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng mô hình hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu. Dự án đã hoàn thành với đầy đủ các nội dung đảm bảo tiến độ với các sản phẩm được đánh giá là đáp ứng các yêu cầu đặt ra khi xây dựng Dự án để tiếp tục kế hoạch hoàn thiện và phát triển hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu cho Việt Nam.
Về Dự án "Tăng cường năng lực định giá đất và hệ thống thông tin giá đất dựa trên VietLIS cho Việt Nam", Thứ trưởng nhấn mạnh đây là Dự án rất cần thiết, sẽ hỗ trợ cho Việt Nam thực hiện tốt hơn nhiệm vụ định giá đất theo yêu cầu của Luật Đất đai 2013, đặc biệt sẽ hỗ trợ cho công tác tăng cường năng lực định giá đất và phát triển hệ thống thông tin giá đất. Đồng thời, Dự án sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp tục nâng cấp phần mềm hiện tại trên cơ sở các yêu cầu về quy trình và chuẩn cơ sở dữ liệu, yêu cầu về hệ thống thông tin đất đai theo quy định hiện hành và hướng dẫn triển khai của Chính phủ Việt Nam và hướng tới hoàn thiện hệ thống thông tin đa mục tiêu.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng trân trọng đề nghị phía KOICA ủng hộ và hỗ trợ thúc đẩy các thủ tục cần thiết để Dự án nhanh chóng đưa vào triển khai thực hiện. Dự án VietLIS-giai đoạn 2 sau khi triển khai nếu được đánh giá là thành công và phù hợp với hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu sẽ là nền tảng tốt để nhân rộng và áp dụng trên các địa bàn trong cả nước.

 MG 9796 resize 1

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc quốc gia của KOICA tại Việt Nam, ông Chang Jae-yun đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa KOICA và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sự hợp tác tốt đẹp của Dự án VietLIS-giai đoạn 2 trong thời gian tới. Ông Chang Jae-yun cho biết đây là Dự án quan trọng mà Chính phủ cả hai nước đều rất quan tâm, phía KOICA sẽ cố gắng hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam thực hiện Dự án này.

 MG 9826 resize

Nguồn: monre.gov.vn

Bắc Trà My: Họp xét tỷ lệ mất đất sản xuất nông nghiệp do thu hồi đất của các hộ gia đình

Email In PDF.

Chiều ngày 22/01/2016, UBND xã Trà Sơn phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức cuộc họp để xét tỷ lệ mất đất sản xuất nông nghiệp do thu hồi đất của các hộ gia đình thuộc Công trình Khai thác quỹ đất Khu dân cư Dương Hòa. Đến dự có đại diện lãnh đạo Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất, HĐND xã Trà Sơn, UBMTTQVN xã Trà Sơn và thôn trưởng thôn Dương Hòa xã Trà Sơn.

Copy of IMG 3373Để phục vụ cho Công trình Khai thác quỹ đất Khu dân cư Dương Hòa, UBND huyện có chủ trương thu hồi đất của các hộ dân nằm trong vùng Dự án. Theo đó, UBND xã Trà Sơn cùng các ban, ngành liên quan đã làm việc với các hộ, rà soát, đo đạc và thống kê lại các hộ có đất nằm trong vùng Dự án. Theo báo cáo của UBND xã Trà Sơn (giai đoạn bổ sung của Công trình): UBND xã Trà Sơn đã tham mưu UBND huyện thu hồi 8.934,6 m2, chiếm 26,85% đất sản xuất nông nghiệp của 13 hộ, các hộ thực hiện chủ trương, chính sách một cách tự giác, tích cực, không có hộ nào khiếu nại, phản đối. Tại cuộc họp, các thành viên tham dự đều thống nhất với kết quả trên.
Việc mất đất sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, buổi làm việc là cơ sở để thực hiện việc đền bù, giải phòng mặt bằng, giải quyết thỏa đáng cho người dân, tạo điều kiện để Công trình Khai thác quỹ đất Khu dân cư Dương Hòa được thực hiện nhanh chóng, đúng tiến độ.

Hoàng Vy Tin

Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam: Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016

Email In PDF.

Ngày 22/01/2016 Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2016. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nguyễn Viễn – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở; Lãnh đạo các Phòng, Đơn vị trực thuộc Sở TN&MT; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam, hơn150 cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam và 18 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai về tham dự.

Copy of image001vtThực hiện chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trong năm 2015, trước và sau khi chuyển giao nguyên trạng về Sở TN&MT để thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp, với kết quả thực hiện trong năm 2015, như sau:
- Công tác thu hồi đất: 408 tr hợp/4.266 ha; Giao đất: 99 tr hợp/ 229,8ha; Thuê đất: 116 tr hợp/3.633,7ha; Cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất: 3.573 giấy/2.386,6 ha; Chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sang thuê đất: 09 tr hợp/ 50,8ha; Chuyển mục đích sử dụng đất: 06 tr hợp/4,7 ha; Đăng ký thế chấp 181 tr hợp, xóa thế chấp 199 tr hợp, đăng ký thay đổi giao dịch 16 tr hợp, góp vốn 23 tr hợp, xóa góp vốn 12 tr. hợp.
- Công tác lưu trữ và kiểm tra hồ sơ địa chính: Hoàn thành sản phẩm công trình Cidoc thực hiện theo kế hoạch năm 2015; Cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức và cá nhân: 56 hồ sơ; Nhận bàn giao hồ sơ đo đạc của Trung Tâm Kỹ thuật TN&MT: 05 công trình từ năm 2009 đến năm 2011.
- Kiểm tra Hồ sơ địa chính thuộc dự án tổng thể: 8 xã vùng Đông Thăng Bình, Duy Xuyên; 4/17 xã huyện Núi Thành; 10/13 xã, phường thành phố Tam Kỳ
- Hoàn thành: Công tác đo đạc, chỉnh lý đất Lâm phận, lập thủ tục hồ sơ cấp GCNQSD đất cho 13 Ban quản lý Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và các khu bảo tồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo dự án được duyệt; Công tác kiểm kê đất đai năm 2014 cấp tỉnh; Công tác kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc lập bản đồ tại thành phố Đà Nẵng
Ngoài ra, Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam đã hoàn thiện các thủ tục cần thiết về thành lập Văn phòng đăng ký một cấp theo Luật Đất đai; Tham mưu trình UBND ban hành 02 quyết định: Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã; Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT. Hoàn thiện thủ tục tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quy định hạn mức giao đất, công nhận QSD các loại đất, thay thế quyết định số 53/2008/QĐ-UBND; Tổ chức thực hiện dịch vụ trực tuyến công theo danh mục đăng ký: tổng số danh mục đã đăng ký thực hiện là 6/11 (đã chuyển về CCQLĐĐ 2 danh mục); Tham gia trả lời giao lưu trực tuyến theo sự phân công của Lãnh đạo Sở; Xây dựng hàng chục báo cáo chuyên đề, định kỳ và văn bản trả lời các kiến nghị của địa phương theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở....
Tại Hội nghị đã nghe nhiều tham luận và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự; Ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Viễn như sau: Hoàn thành công tác thanh quyết toán tài chính năm 2015; Phối hợp thực hiện tốt công tác thống kê năm 2015 đảm bảo thời gian quy định; Hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết, xin chủ trương tăng cường nhân lực, củng cố tổ chức trong toàn hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai "một cấp" từng bước ổn định đi vào hoạt động có nề nếp; Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công tác chuyên môn, thực hiện tốt quan hệ phối hợp theo "Quy chế", thực hiện nghiêm túc quy trình thủ tục đăng ký cấp GCN theo đúng thủ tục thời gian quy định; Nhanh chóng tổ chức tiếp cận cơ sở dữ liệu địa chính đã nhận bàn giao theo dự án xây dựng hồ sơ địa chính; Hoàn thiện và ban hành các Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm viêc, quy chế văn hóa công sở, quy chế ủy quyền ký kết hợp đồng; Thực hiện việc quét dữ liệu hồ sơ và lưu trữ theo chỉ đạo của Bộ TN&MT; Triển khai xây dựng cơ quan theo Dự án được duyệt; Áp dụng tất cả các thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với hồ sơ của tổ chức thực hiện ở Văn phòng đăng ký; Tăng cường các hoạt động dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao để giải quyết việc làm cho người lao động và tạo nguồn thu cho hoạt động.

Trương Văn Thương

Bắc Trà My: UBND huyện làm việc với Ban chỉ đạo về bồi thường, giải phóng mặt bằng

Email In PDF.

Sáng ngày 13/01/2016, UBND huyện tổ chức họp Ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 2 dự án: Dự án xây dựng đường giao thông trung tâm huyện đi Trà Dương (giai đoạn 2) – đoạn từ Tổ dân phố Đàng bộ đến Bến xe mới và Dự án nâng cấp tuyến đường Chu Huy Mân đi Trường phổ thông dân tộc nội trú Nước Oa. Đồng chí Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

Copy of Tin 2 Boi thuong GPMB du an giao thong huyen di tra duongBuổi làm việc đã quán triệt các chủ trương đầu tư của 2 dự án. Phân giao nhiệm vụ từ nay đến trước Tết Nguyên Đán cho các thành viên thực hiện để sau Tết xúc tiến thi công đảm bảo tiến độ công trình trước mùa mưa. Tuyên truyền, vận động người dân hiến một phần diện tích đất, bàn giao mặt bằng, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng dự án với phương châm: Nhà nước và nhân dân cùng làm. Phối hợp kiểm tra, giải quyết đối với các hộ gia đình, cá nhân có thắc mắc, kiến nghị về thu hồi, bồi thường đất và tài sản trên đất.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Anh Tuấn chỉ đạo: Về chủ trương cần thực hiện khẩn trương, thận trọng, chính xác để có mặt bằng thi công, làm đẹp đô thị; căn cứ vào những quy định của Nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo quyền lợi và hạn chế thiệt hại các bên liên quan. Về trách nhiệm, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện rà soát hồ sơ, cung cấp thông tin mặt cắt, khảo sát tuyến, xác định mốc mặt bằng; phòng TN&MT tham mưu chủ trương thu hồi đất; Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu kế hoạch tổ chức giải phóng mặt bằng; UBND thị trấn tổ chức họp dân, tuyên truyền, vận động người dân thống nhất theo chủ trương thu hồi và đền bù; Đài Truyền thanh - Truyền hình ghi hình hiện trạng sử dụng đất và chuyển giao băng ghi hình cho Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện lưu trữ; Các đơn vị liên quan thường xuyên báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện về UBND huyện để kịp thời theo dõi, chỉ đạo.

Hoàng Vy Tin

Trang 8 trong tổng số 39