Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 13/11/2015 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Sở TN&MT về kết quả thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 và danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng năm 2016 trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh VIII. Tham dự có Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và đại diện các Ban của HĐND tỉnh.

imageql001- Qua tổng hợp kết quả thực hiện do các địa phương báo cáo so với danh mục đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 nhận thấy tỷ lệ thực hiện đa số ở các địa phương đạt thấp, một số địa phương đạt dưới 50% (Đại Lộc, Điện Bàn, Hiệp Đức, Phú Ninh, Quế Sơn, Nam Giang, Đông Giang). Nguyên nhân chính là do địa phương chưa lường trước được khả năng thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong thời gian ngắn (dưới 01 năm), chưa xác định rõ nguồn vốn đầu tư nhưng đưa vào kế hoạch sử dụng đất, đăng ký danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ quá nhiều nên tỷ lệ đạt thấp.
- Về đăng ký danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng năm 2016: nhìn chung đa số các địa phương quan tâm triển khai thực hiện, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương triển khai chưa đồng bộ, thiếu hướng dẫn cụ thể cho cấp xã nên lúng túng trong việc đăng ký, danh mục chưa xác định đủ thông tin theo yêu cầu. Bên cạnh đó vẫn còn quan điểm cứ đăng ký rồi sau đó mới kêu gọi đầu tư, nên một số địa phương đăng ký danh mục quá nhiều, chưa xác định được chủ trương đầu tư, nguồn vốn đầu tư theo quy định, có danh mục nằm ngoài quy hoạch sử dụng đất được duyệt. Do đó ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân bổ đất lúa, tính khả thi không cao và sẽ không được HĐND chấp thuận.
Những địa phương đăng ký danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa quá nhiều, chưa phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất tại Quyết định 1963/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND như: Thị xã Điện Bàn (157 danh mục, chuyển đất lúa 112,34 ha gần bằng chỉ tiêu UBND tỉnh phân bổ cho thị xã 10 năm 122ha; huyện Quế Sơn 438 danh mục thu hồi, chuyển đất lúa 70,90 ha; huyện Đại Lộc chuyển đất lúa 95,75 ha...).
Phát biểu kết luận buổi làm việc ông Nguyễn Đức – Trưởng ban kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, các thành viên dự họp để hướng dẫn, bổ sung hoàn chỉnh danh mục trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa VIII, trong đó lưu ý các nội dung:
- Hạn chế thu hồi, chuyển mục đất chuyên trồng lúa nước đến mức thấp nhất, loại bỏ những danh mục khai thác quỹ đất từ đất chuyên trồng lúa nước;
- Các danh mục, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng phải xác định rõ nguồn vốn đầu tư trong năm 2016, có văn bản chủ trương đầu tư, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Những danh mục không đầy đủ thông tin thì xem xét loại khỏi danh mục trình HĐND tỉnh.

Quang Lạnh 

Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2015, triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2016

Email In PDF.

Ngày 04 /11/2015, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2015 và triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2016, trước mắt là vụ sản xuất Đông Xuân 2015 – 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Dưới sự chủ trì của đ/c Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thành phần tham dự: Đại diện Thường trực tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên CSHCM tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành ở tỉnh, đ/c Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) các huyện, thị xã, thành phố.
Qua báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện: Sản xuất nông, lâm ,thủy, hải sản năm 2015 với tổng giá trị sản xuất (GTSX) ước đạt 11.794 tỷ đồng (theo giá trị cố định năm 2010), tăng 4,5% so với năm 2014, đạt 101,67% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt cả năm 2015 ước đạt 520.838 tấn, đạt 100,4% kế hoạch. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 97.800 tấn, đạt 108,7% kế hoạch. Diện tích rừng trồng tập trung ước đạt 12.549 ha. Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: đến nay có 204/204 xã đã phê duyết Đồ án xã quy hoạch nông thôn mới, đạt 100%, đến cuối tháng 10/2015 các tiêu chí nông thôn mới ở các xã bình quân đạt 11,38 tiêu chí/xã, tăng 2,7 tiêu chí/xã so với cuối năm 2014...
*Một số chỉ tiêu năm 2016:
- Phấn đấu đạt giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 12.290 tỷ đồng (theo giá cố định năm 2010), đảm bảo tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên 4,2%;
- Tăng độ che phủ rừng đạt trên 50,6%;
- Phấn đấu đạt trên 85,5% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh;
- Phấn đấu đạt 30% số xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới (62 xã/204 xã);
- Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm: 154.00 ha;
- Sản lượng lương thực cây có hạt: 516.655 tấn;
- Sản lượng khai thác thuỷ sản: 77.500 tấn;
* Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016;
- Tập trung chỉ đạo điều hành nhiệm vụ sản xuất nông, lâm, thủy sản theo mục tiêu kế hoạch đề ra năm 2016;
-Tập trung triển khai nhiệm vụ kế hoạch hành động tái cơ cấu, ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiêp trên 4,2%;
- Nâng cao hiệu quả đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn theo hướng có trọng tâm, trọng điểm;
-Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thủy sản, tháo gỡ vướng mắc khó khăn để thực hiện chính sách về thủy sản có hiệu quả (theo nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ);
- Thực hiện mục tiêu tăng cường và bảo vệ vốn rừng, tăng độ che phủ trên 50,60% vào năm 2016;
-Triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông thôn;
-Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về khai thác lâm sản trái phép, phá rừng tự nhiên để sản xuất;
Qua đó đề nghị các địa phương, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ cần có biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện đạt kết quả năm 2016 tốt nhất ./.

Phạm Bê

Bắc Trà My: Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân xã Trà Đốc

Email In PDF.

Sáng ngày 03/11/2015 tại Hội trường UBND xã Trà Đốc, phòng TN&MT huyện tổ chức Lễ trao GCNQSD đất cho nhân dân xã Trà Đốc (phần diện tích đất nhận bàn giao của Ban quản lý Dự án Thủy điện 3). Tham dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Trà My và Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành liên quan xã Trà Đốc cùng với sự tham dự của thôn trưởng: thôn 2, thôn 3 và 20 hộ dân đại diện cho 88 hộ được cấp GCNQSD đất.

Copy of image001gvvCông trình đo đạc, xây dựng hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân của xã Trà Đốc được UBND huyện phê duyệt Dự toán với tổng giá trị công trình 135.261.000 đồng. Qua thời gian thực hiện đến nay đã hoàn thành. Kết quả thực hiện đã có 88 hộ/97 giấy/63,69 ha được cấp, trong đó đất ở 09 giấy/0,36 ha, đất sản xuất 88 giấy/63,33 ha.
Phát biểu tại buổi Lễ, đ/c Phạm Minh Tài – Phó phòng TN&MT đánh giá cao nổ lực của chính quyền xã và cảm ơn sự phối hợp của người dân đã tạo điều kiện để công tác cấp giấy được hoàn thành nhanh chóng, đúng tiến độ.

Hoàng Vy Tin

Hội thảo xây dựng khung chiến lược phát triển thành phố Tam Kỳ

Email In PDF.

Từ ngày 03-04/11/2015, UBND thành phố Tam Kỳ phối hợp với Văn phòng UN-Habitat Việt Nam và Cities Alliance tổ chức Hội thảo xây dựng khung chiến lược phát triển thành phố Tam Kỳ. Tham dự hội thảo có đại diện các Sở, ban ngành: TN&MT, KH&ĐT, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, GTVT, VHTT&DL, LĐTB&XH, BQL Khu KTM Chu Lai, Trường Đại Học Quảng Nam, Viện nghiên cứu tại Quảng Nam, Lãnh đạo UN-Habitat, Cities Alliance, Lãnh đạo UBND thành phố Tam Kỳ, các phòng, ban chuyên môn và UBND của 13 xã, phường, thành phố Tam Kỳ.

 

Copy of WP 20151103 004

Tại hội thảo đã báo cáo và thảo luận 06 chuyên đề, đó là:
1. Phát triển không gian, sử dụng đất ở, nhà ở; chương trình phát triển đô thị Tam Kỳ.
2. Phát triển kinh tế địa phương, sinh kế và giảm nghèo.
3. Phát triển và nâng cấp cơ sở hạ tầng; tài chính và quản trị đô thị.
4. Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa cho sự phát triển bền vững của thành phố Tam Kỳ; những thách thức và nỗ lực của thành phố đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.
5. Bền vững môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu và hiệu quả sử dụng năng lượng.
6. Phân tích SWOT, xây dựng tầm nhìn, chiến lược và kế hoạch hành động.

Qua đợt hội thảo này, giúp cho các nhà Lãnh đạo, quản lý quy hoạch phát triển không gian, đô thị, sử dụng đất, nhà ở của thành phố theo chiến lược phát triển hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam nói chung và thành phố Tam Kỳ nói riêng./.

Ngọc Hiếu

Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 và triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015

Email In PDF.

Sáng ngày 23/10/2015, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh (2010-2015) và triên khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/25015 của Chính phủ Về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp - nông thôn.

Thành phần dự họp, gồm: TT UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Liên minh HTX tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Ban thi đua khen thưởng, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, Chi nhánh Ngân hàng TMCP trên địa bàn tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh, Văn phòng đất đai tỉnh và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố.

IMG 7455Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh (2010-2015) và triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ Về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp-nông thôn.

Qua ý kiến trao đổi, tham gia của các ngành, kết luận cuộc họp đ/c Trần Đình Tùng - PCT Chủ tịch UBND tỉnh - Kết luận một số nội dung như sau:
- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cơ chế chính sách, các quy trình nghiệp vụ để người dân hiểu rõ về cơ chế tín dụng để vay vốn kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ.
- Theo quy định cơ chế bảo đảm tiền vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 thì cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, HTX, liên hiệp HTX và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản đảm bảo (Khách hàng chỉ được sử dụng giấy xác nhận chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp để vay vốn nếu chưa được cấp Giấy chứng nhận), mức vay có cao hơn mức vay cũ theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này. Tuy nhiên về lãi suất cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn chưa có cơ chế đặc thù thì người dân khó tiếp cận nguồn vốn vay. Ngoài ra các hộ gia đình, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng không phải nộp các lệ phí chứng thực hợp đồng, lệ phí giao dịch bảo đảm.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xác nhận các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp để người dân được sớm tiếp cận với nguồn vốn này.
- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố việc đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không thu lệ phí giao dịch bảo đảm.

Trần Bốn

Hội nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016

Email In PDF.

Sáng ngày 21/10/2015, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bắc Trà My. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai tỉnh, Thường trực Thường vụ Huyện ủy, TT HĐND, UBND, các ngành liên quan, lãnh đạo UBND và cán bộ Địa chính – xây dựng của 13 xã, thị trấn và đại diện lãnh đạo Công ty TNHH tư vấn quy hoạch Quảng Tín (đơn vị trúng thầu).

Copy of IMG 3150Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Công ty TNHH tư vấn quy hoạch Quảng Tín báo cáo Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bắc Trà My, cùng ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu. Đồng chí Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện – Chủ trì Hội nghị kết luận một số nội dung chính cần tập trung:
- Công ty TNHH tư vấn quy hoạch Quảng Tín: Tiếp tục cập nhật, rà soát các ý kiến đề nghị, định hướng của lãnh đạo, các ngành và địa phương; rà soát lại địa chỉ đã có, yêu cầu đảm bảo tính chính xác về diện tích, loại đất, địa danh, vị trí; tiếp tục đánh giá bổ sung hiệu quả sử dụng đất trong kỳ kế hoạch 2015; dựa vào định hướng phát triển của huyện: Nghị quyết của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, các Nghị quyết chuyên đề gắn liền với sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới,... trên cơ sở đó để có sự làm việc thống nhất với đơn vị được giao chủ đầu tư tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- UBND các xã, thị trấn: Ngoài những góp ý tại Hội nghị này, tiếp tục đóng góp ý kiến gửi phòng TN&MT huyện tổng hợp (chậm nhất đến hết ngày 22/10/15).
- Các đơn vị có liên quan: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch: Hỗ trợ cung cấp thông tin về giao thông, đầu tư vốn trung hạn.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, cùng với các ngành có liên quan và đơn vị tư vấn tổng hợp các ý kiến đóng góp bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch; tham mưu danh mục đầu tư 2016 để tham mưu trình kế hoạch sử dụng đất gửi tỉnh trước ngày 30/10/2015; xác định phân kỳ lại lộ trình, yêu cầu trong định hướng phát triển để đưa vào quy hoạch đảm bảo tính phát triển và hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 theo đúng quy định tại Thông tư 29; tổ chức công bố quy hoạch, tổ chức thực hiện, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bắc Trà My.

Hoàng Vân Lĩnh

Hiến đất làm đường giao thông nông thôn

Email In PDF.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện Bê tông hóa GTNT với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", hàng năm phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ) đã vận động nhân dân thực hiện hàng chục km đường để bê tông hóa, đến nay đã có tổng cộng hơn 11 km đường đất đã được Bê tông hóa, trong đó vận động nhân dân đóng góp công và tiền gần 2 tỷ đồng. Trong đó, người dân khối phố Hương Trà Đông, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn tạo phong trào thi đua tích cực trong quần chúng nhân dân.

Copy of Tuyến đường giao thông tại đồng Canh phường Hòa Hương Tam Kỳ đã được BTH tạo phong trào thi đua tích cực trong quần chúng nhân dânTuyến đường giao thông tại đồng Canh thuộc khối phố Hương Trà Đông đã được bê tông hóa từ lâu song vẫn còn đoạn dài khoảng 70m không được khớp nối gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển của người dân. Gần đây, 4 hộ dân đã tự nguyện hiến đất sản xuất của mình để tuyến đường sớm được khớp nối. Ông Trần Phương Thiệp – cán bộ Quản lý đô thị phường Hòa Hương vui vẻ cho biết: "Đây là tuyến đường giao thông nội đồng huyết mạch đối với khối phố Hương Trà Đông, tuy nhiên còn một đoạn dài 70m nhiều năm qua không được khớp nối bởi lẽ tuyến đường này có từ rất lâu nhưng không hiểu vì sao trước đây khi hình thành tuyến đường lại còn một đoạn không được đào đắp. Do đó khi thực hiện bê tông hóa thì chỉ căn cứ theo tuyến đường đất có sẵn. Vì không được khớp nối nên việc đi lại và vận chuyển của người dân rất bất tiện. Từ đó, địa phương tập trung vận động 4 hộ dân có đất sản xuất liên quan đến tuyến đường tự nguyện cống hiến một phần diện tích để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương thực hiện khớp nối." Ông Thiệp cho biết thêm, nhằm kịp thời biểu dương tinh thần trách nhiệm "mình vì mọi người, mọi người vì mình", vừa qua UBND phường Hòa Hương đã quyết định khen thưởng nóng đối với 4 hộ dân. Được biết bốn hộ dân thuộc khối phố Hương Trà Đông tự nguyện hiến đất sản xuất với diện tích tổng cộng trên 128m2 gồm hộ bà Nguyễn Thị Công, bà Trần Thị Mỹ Châu, bà Lê Thị Chỉnh và hộ ông Trịnh Tám. Đại diện trong số các hộ đó, ông Trịnh Tám chia sẻ: "Bốn hộ dân chúng tôi hiện tại đất sản xuất nông nghiệp còn rất ít bởi vì hầu hết diện tích đất lúa thuộc đồng Cồn Hến, Nhà nước đã huy hoạch để xây dựng công trình hồ xử lý nước thải trong khi đời sống của các hộ chúng tôi chủ yếu vẫn bám ruộng đồng. Song vì sự phát triển kinh tế chung của địa phương, bốn hộ chúng tôi chấp nhận hiến một phần đất sản xuất để tuyến đường sớm được khớp nối."
Theo ông Nguyễn Tấn Thâm – khối phố trưởng khối phố Hương Trà Đông, sau khi các hộ dân tự nguyện hiến đất làm đường, BND khối phố đã phối hợp với các chi, tổ hội huy động bà con nhân dân ra quân đào đắp, chỉnh trang mặt bằng hoàn tất đoạn dài 70m trước khi bước vào vụ sản xuất Đông xuân. Trong thời gian đến sẽ tiến hành thực hiện bê tông hóa, khớp nối tuyến đường đồng Canh – Cồn Sạn. Như vậy việc đi lại cũng như vận chuyển sẽ thuận tiện hơn nhiều, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân khối phố.
Với phương châm "Nhà nước hỗ trợ, nhân dân đóng góp", trong những năm qua nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương nên rất nhiều tuyến đường trên địa bàn phường đã được bê tông hóa. Những con đường nắng bụi, mưa bùn dần dần được thay thế bằng những con đường bê tông xinh xắn không chỉ phục vụ giao thông đi lại thuận tiện, thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn góp phần làm cho đường làng, ngõ phố phong quang, sạch đẹp, diện mạo phường nhà ngày thêm khởi sắc, xứng đáng là một phường nội thị của thành phố Tam Kỳ. Trong quá trình triển khai thực hiện, để có được những con đường đảm bảo đúng quy cách, kích thước theo quy định thì không ít cá nhân, hộ gia đình đã tự giác cống hiến đất đai, chặt bỏ cây cối có giá trị lên đến hàng triệu đồng. Đây là những con người luôn sống với tinh thần "mình vì mọi người" rất đáng được biểu dương, nhân rộng. Có mặt trên cánh đồng phường Hòa Hương vào những ngày thu hoạch, mới thấy hết tác dụng của những tuyến đường bê tông giao thông nội đồng. Ông Phan Đình Yến – lão nông ở khối phố Hương Sơn cho hay: "Trước đây đường đất vận chuyển khó khăn lắm, nếu từ 6-7 gánh lúa trên xe cộ thì phải tới 2 - 3 người mới có thể kéo về nhà. Còn bây giờ đường bê tông chỉ cần 1 người, vừa rất nhanh, khỏe, vừa giảm được công lao động đáng kể."
Trong thời gian đến, trên địa bàn phường Hòa Hương sẽ còn tiếp tục triển khai công tác bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Nhất định có những tuyến đường ảnh hưởng đến đất đai, cây cối của bà con nhân dân. Song chắc chắn người dân sẽ đồng thuận, tự giác cống hiến để tạo điều kiện thuận lợi đối với công tác bê tông hóa, góp phần xây dựng phường Hòa Hương ngày càng giàu đẹp.

Minh Sơn

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam (03/10/1945 - 2015)

Email In PDF.

Ngày 02/10 tại thành phố Hà Nội, Bộ TN&MT long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Quản lý đất đai Việt Nam (03/10/1945 – 03/10/2015). Đến dự buổi lễ kỷ niệm có đ/c Hoàng Trung Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đ/c Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Quốc Hội; đ/c Hà Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban nội chính Trung ương; đ/c Nguyễn Minh Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT. Đến dự lễ kỷ niệm còn có đ/c Mai Ái Trực, đ/c Phạm Khôi Nguyên nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT; đ/c Bùi Xuân Sơn, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính; đ/c Trần Hồng Hà, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT; các đồng chí Thứ trưởng và nguyên là Thứ trưởng Bộ TN&MT; các đ/c nguyên là Lãnh đạo Tổng cục Quản lý ruộng đất, Tổng cục Địa chính, Tổng cục QLĐĐ qua các thời kỳ.Tham dự lễ kỷ niệm còn có đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, Cơ quan ở Trung ương; đại diện các Đại sứ quán: Hàn Quốc, Thụy Điển, Cộng hòa DCND Lào, Hoàng gia Campuchia, Niu-zi-lân, Nhật Bản và Ngân hàng thế giới tại Hà Nội; Ngân hàng Châu Á tại Hà Nội; lãnh đạo Sở TN&MT của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đại diện các trường, học viện, Viện, hiệp hội và doanh nghiệp.

Copy of 68773 IMG 1989Thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đã đọc Diễn văn chào mừng kỷ niệm 70 năm ngành QLĐĐ Việt Nam, ôn lại những mốc son quan trọng, thành tích và đóng góp không mệt mỏi của toàn Ngành trong suốt 70 năm qua. Có thể nói, những thành tựu của Ngành đã đạt được trong 70 năm qua luôn gắn với mốc son lịch sử của đất nước; trong suốt chặng đường đó, Ngành luôn dành được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những thành tựu của Ngành đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất; giải quyết tốt các vấn đề xã hội như xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ và phát triển rừng, tăng thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế. Thứ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh quan điểm phát triển của Ngành đó là: (1) Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, vì vậy,việc quản lý bảo vệ, khai thác và sử dụng phải hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm. (2) Phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH bền vững là định hướng chủ đạo và yêu cầu xuyên suốt trong công tác quản lý đất đai. Việc quản lý sử dụng đất phải vừa đảm bảo quỹ đất phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vừa đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường, an ninh lương thực, thích ứng với biến đổi khi hậu, đảm bảo quỹ đất sử dụng lâu dài cho các thế hệ mai sau. (3) Ngành QLĐĐ cần được phát triển theo hướng hiện đại hóa trên cơ sở xây dựng mô hình tổ chức tiên tiến và ứng dựng công nghệ hiện đại. (4) Nâng tầm đóng góp của đất đai và ngành QLĐĐ cho phát triển KT-XH, xã hội hóa cung cấp dịch vụ công, tăng cường sử dụng các công cụ tài chính nhằm nâng cao nguồn thu Ngân sách, đảm bảo công bằng trong hưởng thụ các lợi ích từ đất đai. (5) Con người là trung tâm, là động lực và nhân tố quyết định trong chiến lược phát triển Ngành. Việc đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ ngành QLĐĐ vừa có chuyên môn, nghiệp vụ cao vừa có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ tốt đáp ứng được mọi nhu cầu của phát triển bền vững phải được coi là nhiệm vụ then chốt.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước của các thế hệ cán bộ, công nhân, viên chức ngành QLĐĐ Việt Nam.
Có thể khẳng định rằng, suốt 70 năm qua, kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành QLĐĐ Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, những thành tích ấy đã và đang làm cho ngày truyền thống của ngành Quản lý đất đai Việt Nam, càng thêm ý nghĩa và niềm tự hào to lớn hơn" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Để đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng nền tảng vững chắc để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, ngành QLĐĐ cần tiếp tục nỗ lực, sáng tạo vượt qua thách thức khẳng định vai trò của Ngành trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ hội nhập.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đề nghị Ngành quan tâm tập trung làm tốt các nhiệm vụ cơ bản như: (1) Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; tổ chức tốt việc thi hành Luật Đất đai 2013; hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai nhằm giải quyết những bất cập về cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; (2) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; sớm hoàn thiện hệ thống dữ liệu thông tin về đất đai; chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất; công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thực hiện tốt việc điều tra cơ bản về đất đai, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tập trung làm tốt công tác định giá đất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai; tập trung xử lý dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật về đất đai, đặc biệt là những vụ việc tồn đọng kéo dài; triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất; (3) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá quan trọng trong việc xây dựng nền hành chính hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân; (4) Tập trung xây dựng ngành QLĐĐ chính quy, hiện đại; đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức ngành; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và có đạo đức, lối sống trong sạch để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. /.

Phạm Bê

Thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam và Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam

Email In PDF.

Chiều ngày 02/10/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam và Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Đến dự Hội nghị có đ/c Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ; Lãnh đạo UBND, Phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký QSD đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố cùng Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

IMG 6622Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Nguyễn Hữu Sáng – Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố quyết định thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam và Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam. Đ/c Lưu Văn Ba – Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quảng Nam, đ/c Phạm A – Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam, đ/c Nguyễn Viễn – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã trao đổi một số nội dung khó khăn, vướng mắc, những công việc cần tiếp tục tháo gỡ, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, tài chính, tài sản,... để Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam, Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam, Chi nhánh 02 đơn vị tại các huyện, thị xã, thành phố ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch thường trực UBND phát biểu nhấn mạnh: Việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam và Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường là phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013, trong giai đoạn chuyển tiếp sẽ có những khó khăn, vướng mắc nhất định, đề nghị Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành, địa phương có liên quan và công chức - viên chức - người lao động 02 đơn vị cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm để 02 đơn vị này đi vào hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định.

Copy of HAI 9694Cũng trong buổi chiều ngày 02/10/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Sinh hoạt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Địa chất - Khoáng sản Việt Nam (02/10/1945 - 2015) và ngành Quản lý đất đai Việt Nam (03/10/1945 - 2015) và kỷ niệm 12 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường (27/8/2003 - 2015). Đây là dịp nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm của ngành Địa chất - Khoáng sản Việt Nam, 70 năm ngành Quản lý Đất đai Việt Nam và ôn lại truyền thống 12 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, đánh giá đúng mức những thành tích đã đạt được và những thiếu sót, khuyết điểm cần khắc phục để tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trong tình hình mới. Đồng thời, đây cũng là dịp để ghi nhận, biểu dương thành tích của đội ngũ cán bộ - công chức - viên chức – người lao động đã có công lao cống hiến cho ngành Tài nguyên và Môi trường trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam trong 12 năm qua./.

Tào Qúy Tâm

Trang 9 trong tổng số 39