Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND

Email In PDF.

Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND ngày 07/07/2015 về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Kiểm tra điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp tại thị xã Điện Bàn

Email In PDF.

Ngày 31/7/2015, UBND thị xã Điện Bàn chủ trì mời kiểm tra thực tế để điều chỉnh hồ sơ thành lập 07 CCN trên địa bàn thị xã Điện Bàn gồm đại diện Sở TN&MT, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển CCN thị xã Điện Bàn và các Phòng, Ban có liên quan của thị xã.
- Theo Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 về phê duyệt điều chỉnh mạng lưới CCN trên địa bàn thị xã Điện Bàn đến năm 2015, có 21 CCN với tổng diện tích 446 ha. Trong đó đã phê duyệt quy hoạch chi tiết được 10 cụm với diện tích 298,8 ha; diện tích đã giao hoặc cho thuê cho các doanh nghiệp 105 ha.
- Theo QHSD đất đến năm 2020 của thị xã Điện Bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2015, chỉ tiêu đất CCN của thị xã Điện Bàn đến năm 2020 là 166,36 ha. Như vậy so với QHSD đất thì QH phát triển CCN của thị xã Điện Bàn có diện tích lớn hơn 279,64 ha.
- UBND thị xã Điện Bàn đề nghị thống nhất thành lập 10/21 CCN đã có quyết định phê duyệt QHCT với diện tích 298,78 ha, lớn hơn QHSD đất 132,44 ha. Trong đó có 03 CCN phù hợp với QHSD đất còn lại 07 CCN có diện tích chênh lệch lớn hơn so với QHSD đất 129,16 ha gồm: Trảng Nhật 1 (xã Điện Thắng Trung), Trảng Nhật 2 (Điện Hòa), Thương Tín (Điện Nam Đông), An Lưu (Điện Nam Đông) , Cẩm Sơn (Điện Tiến), Nam Dương (Điện Nam Đông, Điện Dương, Bồ Mưng (Điện Thắng Bắc).
* Qua kiểm tra thực tế đại diện các ngành, địa phương thống nhất điều chỉnh lại hồ sơ thành lập, quy hoạch chi tiết của 07 CCN trên cơ sở:
+ Loại khỏi phần diện tích đất lúa sản xuất ổn định mà trước đây đã đưa vào quy hoạch CCN;
+ Loại khỏi các khu dân cư hiện trạng đảm bảo khoảng cách ly an toàn;
+ Khoanh định các khu nghĩa địa hiện trạng và đưa ra khỏi ranh giới CCN;
+ Ưu tiên quỹ đất cho công trình xử lý nước thải, cây xanh cách ly của từng CCN khi điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết.
+ Nghiên cứu bố trí các ngành nghề sản xuất cho phù hợp với từng CCN để không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Trên cơ sở rà soát, đánh giá, khoanh định, UBND thị xã Điện Bàn lập lại hồ sơ thành lập của 07 CCN phù hợp với thực tế và yêu cầu trên, đồng thời đề xuất điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 của tỉnh Quảng Nam và của thị xã Điện Bàn cho phù hợp để triển khai thực hiện.

Quang Lạnh

Triển khai công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2016

Email In PDF.

Chiều ngày 28/7/2015, phòng TN&MT tổ chức cuộc họp bàn một số vấn đề liên quan triển khai công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bắc Trà My. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN&MT, Văn phòng đăng ký QSD đất, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng NN&PTNT, lãnh đạo UBND và cán bộ Địa chính – xây dựng của 13 xã, thị trấn và đại diện lãnh đạo Công ty TNHH tư vấn quy hoạch Quảng Tín (đơn vị trúng thầu).

Copy of IMG 2912Cuộc họp đã nghe đại diện lãnh đạo phòng TN&MT phổ biến chủ trương, nội dung, yêu cầu thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bắc Trà My, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH tư vấn quy hoạch Quảng Tín triển khai kế hoạch thực hiện, ý kiến góp ý của các đại biểu. Đồng chí Nguyễn Đức Xuân – Trưởng phòng TN&MT – Chủ trì cuộc họp kết luận một số nội dung chính cần tập trung:
Công tác quy hoạch sử dụng đất là một trong những nguyên tác quan trọng để làm căn cứ cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Mặc dù nội dung công việc đã được Chủ đầu tư ký kết Hợp đồng với đơn vị tư vấn, tuy nhiên, các cơ quan, ban ngành và địa phương cần có sự quan tâm phối hợp chặt chẽ để thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
- Công ty TNHH tư vấn quy hoạch Quảng Tín: Xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian hợp lý để triển khai đến từng xã, trên cơ sở đó cán bộ Địa chính – Xây dựng ở xã phối hợp đi kiểm tra khảo sát ngoại nghiệp trên tinh thần tham gia của lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.
- UBND các xã, thị trấn: Căn cứ vào hồ sơ hiện có như quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch nông thôn mới, nhu cầu sử dụng đất và các quy định của pháp luật, định hướng việc sử dụng đất của địa phương; rà soát, xác định quỹ đất, loại đất, ranh giới, mốc giới các vị trí khu dân cư mới phát sinh nếu phù hợp thì đưa vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 lần này. Cử cán bộ Địa chính – Xây dựng tham gia trực tiếp phối hợp cùng đơn vị tư vấn đến hiện trường xuyên suốt trong thời gian thực hiện.
- Địa phương cần bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, danh mục đầu tư công trình trong năm và các nguồn đầu tư ngoài ngân sách, nên xác định danh mục đầu tư mang tính ưu tiên đưa vào KHSD đất để có tính khả thi cao.
- Các đơn vị có liên quan: Phòng NN&PTNT, phòng KT-HT phối hợp với UBND các xã, thị trấn và đơn vị tư vấn: Xác định rõ danh mục phải thu hồi đất, danh mục chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước (sử dụng không hiệu quả do thiếu nước) vào mục đích trồng cây lâu năm đưa vào quy hoạch lần này.

Hoàng Vân Lĩnh

Kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển và mô hình tổ chức quản lý, phát triển cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Sáng ngày 21/7/2015, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc họp Kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển và mô hình tổ chức quản lý, phát triển cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tham dự cuộc họp có Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu - Chủ trì, các PCT UBND tỉnh Lê Văn Thanh, Lê Trí Thanh; Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, NN&PTNT, KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, Nội vụ, Ban xúc tiến ĐT&HTDN, Ban dân tộc, UBND huyện Nam Trà My và các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT.

Copy of WP 20150721 002Đại diện Lãnh đạo Sở NN&PTNT báo cáo tóm tắt Kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển và mô hình tổ chức quản lý, phát triển cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu phát biểu kết luận một số nội dung chính cần tập trung: (1) Ổn định công tác bộ máy tổ chức, giao cho Sở NN&PTNT chủ trì để thực hiện, trước mắt tập trung phát triển vùng Sâm tại huyện Nam Trà My; thống nhất thành lập Ban chỉ đạo bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trong đó Lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng Ban, Lãnh đạo Sở NN&PTNT làm Phó Ban trực, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My làm Phó ban, các thành viên là đại diện các ngành: TN&MT, KH&ĐT, Tài chính, Y tế, KH&CN, Ban Dân tộc,...; (2) Giao Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam và Trung tâm Sâm Ngọc Linh Nam Trà My là 02 đơn vị chịu trách nhiệm bảo tồn, sản xuất giống gốc (từ cây đầu dòng); (3) Thống nhất nghiên cứu hình thành hiệp hội Sâm Ngọc Linh trên cơ sở hiệp hội Quế Trà My; (4) Thống nhất chủ trương thành lập một BQL để quản lý 15.567,68 ha đất quy hoạch vùng trồng Sâm, BQL này chịu trách nhiệm cho thuê tài nguyên rừng (kể cả rừng, kể cả Sâm). Ban hành quy chế, kế hoạch cho thuê tài nguyên rừng; (5) UBND huyện Nam Trà My chịu trách nhiệm xây dựng quy hoạch cụ thể vùng trồng Sâm cho các hộ gia đình, quy hoạch các khu dân cư, tuyên truyền kêu gọi các con em đồng bào về sinh sống và tham gia phát triển trồng Sâm nhằm xóa đói, giảm nghèo; (6) Phải có giải pháp bảo tồn nguồn giống Sâm gốc, đây là giải pháp ưu tiên hàng đầu; đồng thời phải bảo tồn và phát triển Sâm, bảo tồn rừng, giải pháp này phải song hành không thể tách rời; (7) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch khu dân cư, trường học, trạm y tế, quy hoạch đường giao thông đến với vùng quy hoạch Sâm, đầu tư về công nghệ quản lý quy hoạch, chỉ dẫn địa lý về Sâm Ngọc Linh, lập đề tài nghiên cứu quản lý dịch bệnh đối với cây Sâm; (8) Sở NN&PTNT nghiên cứu đầu tư nguồn nhân lực cho các Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam, Trung tâm Sâm Ngọc Linh Nam Trà My cán bộ có chuyên môn về trồng trọt, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp để phát triển nhân giống Sâm; (9) Chủ trương di thực Sâm Ngọc Linh về cho các huyện miền núi Tây Giang, Phước Sơn là thống nhất, nhưng trước mắt tập trung cho huyện Nam Trà My./.

Ngọc Hiếu

Hội nghị Triển khai thi hành Nghị định số 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ

Email In PDF.

Ngày 16/7/2015, Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam đã phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) tổ chức Hội nghị Triển khai thi hành Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ. Đồng chủ trì Hội nghị gồm: ông Phan Đức hiếu – Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và ông Lê Văn Hợp - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TN&MT. Tham dự Hội nghị có đại diện: Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, liên quan; các Sở TN&MT trong cả nước; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ trực thuộc Bộ TN&MT; Văn phòng Bộ, các Vụ chức năng, các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, đại diện Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

Copy of Copy of 20150716 103635Nội dung Hội nghị nhằm tạo điều kiện cho các đại biểu tham dự cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ. Đồng thời, Hội nghị cũng là cơ hội để đại diện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, cơ quan quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ ở địa phương trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, từ đó đưa ra những kiến nghị trong việc triển khai thi hành Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ở địa phương sao cho có hiệu quả nhất, tạo tiền đề cho việc xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ trong thời gian tới.
Nghị định số 45/2015/NĐ-CP là một văn bản pháp lý cao nhất trong hoạt động đo đạc và bản đồ. Nghị định được ban hành nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế của chính sách hiện hành; tạo cơ sở pháp lý để đáp ứng công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội; chuyên môn hóa hoạt động đo đạc và bản đồ với tư cách là hoạt động điều tra cơ bản, nền tảng phục vụ đắc lực yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, đồng thời là động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành cũng như các mục tiêu cộng đồng khác trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay.
Vì vậy, việc triển khai Nghị định 45/NĐ-CP là hết sức cần thiết. Nghị định là cơ sở pháp lý, nền tảng quan trọng, là tiền đề để xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ trong thời gian tới.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nội dung dự thảo 4 thông tư về quản lý trong công tác đo đạc bản đồ do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đang xây dựng. Đó là Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc, Thông tư Quy định về quản lý công trình, chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ, Thông tư Quy định về giao nộp, quản lý, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ, Thông tư Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục tổ chức góp để hoàn thiện và trình các Bộ, ngành xem xét sớm ban hành để triển khai thực hiện./.

T.Thảo

Thẩm định Quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My

Email In PDF.

Sáng ngày 15/7/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 -2020. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì; các thành viên trong Hội đồng thẩm định, Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT (Chủ đầu tư) và Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Trung Trung Bộ (đơn vị tư vấn).

Copy of WP 20150715 007Qua nội dung báo cáo tóm tắt Quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2020. Các thành viên Hội đồng thẩm định tham gia góp ý các nội dung chủ yếu là: Đề nghị điều chỉnh phương án là Quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 -2020, định hướng đến năm 2030; điều chỉnh mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể cho phù hợp với việc bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh; trong phương án cần cụ thể các giải pháp để quản lý và bảo vệ vốn rừng hiện có, bảo vệ các loại cây rừng tự nhiên tái sinh, bảo vệ vùng Sâm gốc, đề xuất biện pháp di thực cây Sâm Ngọc Linh từ huyện Nam Trà My đến trồng tại các huyện miền núi của tỉnh; đầu tư khoa học kỹ thuật để tạo ra chế phẩm bảo vệ cây Sâm, không dùng hóa chất; cập nhật thêm nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển cây Sâm Ngọc Linh; đề xuất hình thành BQL rừng đặc dụng Ngọc Linh, lồng ghép nhiều nguồn vốn để thực hiện quy hoạch; cập nhật cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu quý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vào trong phương án; thống nhất diện tích quy hoạch Sâm Ngọc Linh giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030 là 18.147,40 ha, diện tích có khả năng trồng Sâm Ngọc Linh 15.567,68 ha trên địa bàn huyện Nam Trà My.
Qua các nội dung góp ý nêu trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn phát biểu kết luận: Đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung theo các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng thẩm định, sớm hoàn thiện phương án trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh thống nhất thông qua, để UBND tỉnh phê duyệt phương án theo quy định./.

Ngọc Hiếu

Tổng kết công tác GPMB dự án Quốc lộ 1, sơ kết các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Thăng Bình

Email In PDF.

Chiều ngày 10/7/2015, UBND huyện Thăng Bình tổ chức tổng kết công tác GPMB dự án Quốc lộ 1, sơ kết các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Thăng Bình. Tham dự Hội nghị, về phía tỉnh có ông Trương Công Trân – PCVP UBND tỉnh, ông Nguyễn Bá Nghĩa - PGĐ Sở GTVT, đại diện Sở TN&MT, Thanh tra tỉnh, các thành viên tổ công tác GPMB tỉnh; về phía huyện có Ông Phan Nghĩa – TUV - Bí thư huyện ủy, Ông Nguyễn Văn Ngữ - chủ tịch UBND huyện chủ trì, cùng Lãnh đạo các phòng, ban của huyện; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Thăng Bình, đại điện các đơn vị thi công.

Copy of Picture 274Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình báo cáo khái quá tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện: Dự án Quốc lộ 1 đi qua 06 xã, thị trấn của huyện Thăng Bình (Bình Trung, Bình Tú, Bình An, Bình Phục, Bình Nguyên và thị trấn Hà Lam), với tổng chiều dài 18,5 km (Lý trình: Km966+324 - Km984+875), với tổng số hộ bị ảnh hưởng 1.956 hộ, tổng diện tích đã thu hồi bồi thường và hỗ trợ 15,20 ha, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án là 118,168 tỷ đồng; Dự án đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với tổng chiều dài đoạn qua huyện Thăng Bình là 12,7 Km (Lý trình: Km39+650 - Km52+ 350), đi qua 04 xã Bình Quý, Bình Chánh, Bình Quế và Bình An, với tổng số hộ bị ảnh hưởng dự án 1.095 hộ; Dự án trường Trung cấp cảnh sát giao thông với tổng diện tích ảnh hưởng dự án là 40 ha, vị trí ở thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục, tổng số bị ảnh hưởng 270 hộ; Dự án đường dẫn vào Cầu cửa đại, đoạn Qua huyện Thăng Bình với tổng chiều dài 8,4 Km, với mặt cắt đường rộng 138 m, đi qua 03 xã Bình Dương, Bình Minh và Bình Đào, tổng số hộ bị ảnh hưởng 746 hộ; Các dự án khác do các địa phương thực hiện công tác GPMB, trên cơ sở chủ trương vận động nhân dân hiến đất, bàn giao mặt bằng (Dự án đường Bình Quý -Bình Phú; đường Trần Thị Lý, thị trấn Hà Lam). Qua đó, UBND huyện đã khen thưởng 82 tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác GPMB góp phần hoàn thành nhiệm vụ của huyện nhà.
Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Ngữ - chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung như sau:
- Đối với các thành viên Ban chỉ đạo: Đề nghị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp nhằm tập trung giải quyết các vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
- Đảng ủy, UBND, UBMT và các hội, đoàn thể, các phòng, ban liên quan ở huyện, xã, thị trấn tăng cường phối hợp, tập trung giải quyết các tồn tại, khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án, bàn giao mặt bằng đảm bảo kế hoạch, tiến độ theo yêu cầu của UBND tỉnh và đơn vị chủ đầu tư. Đặc biệt tập trung công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong dân về chủ trương, chính sách của Nhà nước về thực hiện dự án; tập trung cho công tác xác nhận nguồn gốc đất, quản lý hiện trạng, xem thực hiện công tác GPMB & TĐC là tiêu chí thi đua của đơn vị; UBND xã chỉ đạo cán bộ địa chính - xây dựng khẩn trương phối hợp với Trung tâm PTQĐ, Phòng TN &MT lập các thủ tục đề nghị cấp GCNQSD đất, phân công cán bộ Lãnh đạo trực tiếp theo dõi kiểm tra và đôn đốc, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, UBND xã về tiến độ lập hồ sơ cấp GCNQSD đất cho các hộ dân vào các khu TĐC; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, kiến nghị của nhân dân; đối với những hộ cố tình không chấp hành xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự hỗ trợ thi công và cưỡng chế thu hồi đất.
- Ngành Công an huyện theo dõi tình hình an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện có biện pháp ngăn ngừa và xử lý các đối tượng lợi dụng, chống đối không chấp hành, thực hiện chính sách, chủ trương về công tác bồi thường, GPMB &TĐC, có phương án phối hợp với các địa phương để giải quyết các trường hợp mất an ninh, trật tự trong quá trình thi công.
- Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét cho chủ trương để giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác GPMB Trường Trung cấp cảnh sát giao thông, đường dẫn cầu Cửa đại và tiếp tục phân bổ nguồn vốn để chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Quốc lộ 1, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ngọc Hiếu

Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Tam Kỳ khóa X

Email In PDF.

Ngày 09 - 10/7/2015, HĐND thành phố Tam Kỳ khóa X tổ chức kỳ họp thứ 14 dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Quốc Đinh; PCT HĐND thành phố Nguyễn Duy Ân và Ủy viên Thường trực HĐND thành phố Đặng Thị Phú Hoa. Đây là kỳ họp thường kỳ 6 tháng đầu năm của HĐND thành phố.

dsco11-2
Kỳ họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2015; bàn và quyết định về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm...Kỳ họp trình thông qua 17 báo cáo, trong đó Báo cáo hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015. Liên quan đến ngành TN&MT: Đánh giá công tác BT, GPMB được thực hiện quyết liệt ở một số dự án như Khu công nghiệp Tam Thăng, Khu dân cư dành cho người thu nhập thấp, Khu dân cư, tái định cư Đông Tâm Thạnh. Tuy nhiên, Công tác BT, PGMB và tái định cư tại nhiều dự án chưa được tập trung chỉ đạo quyết liệt, chưa đáp ứng tiến độ đề ra, nhất là các Dự án có nguồn vốn của Trung ương, tỉnh như: Dự án phát triển đô thị loại 2-ADB, đường Tam Kỳ-Tam Thanh, đường N10,...Công tác xét duyệt hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất thuộc dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai còn chậm so với yêu cầu đề ra. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015: tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, nhất là quản lý chặt chẽ đất công và có kế hoạch sử dụng một cách hiệu quả; tăng cường quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn. Hoàn chỉnh công tác kiểm kê đất đai năm 2015 và triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 theo đúng phê duyệt. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, giải quyết căn bản tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số nơi công cộng. Kiểm tra có giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên sông Tam Kỳ.. Tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ BT,GPMB, nhất là dự án trọng điểm như: Khu CN Tam Thăng; dự án phát triển thành phố loại 2-tiểu dự án Tam Kỳ; Khu dân cư, TĐC đường Điện Biên Phủ..../.

Phạm Bê

03 tổ chức, doanh nghiệp tại xã Tam Nghĩa bị ảnh hưởng đường cao tốc Đà Nẵng –Quảng Ngãi bàn giao mặt bằng

Email In PDF.

Ngày 03/7/2015 Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam chủ trì phối hợp với BQL đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Tư vấn giám sát GPMB và TĐC (CDM-Smith), UBND xã Tam Nghĩa, đơn vị thi công Tổng Công ty Hoàng An và đại diện chủ sở hữu 3 tổ chức, doanh nghiệp bị thu hồi đất do ảnh hưởng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại xã Tam Nghĩa đã tổ chức bàn giao mặt bằng cho BQL dự án đường cao tốc ĐN-QN.

Copy of Kiểm tra mốc GPMB đường cao tốc ĐN-QN trước khi bàn giao cho chủ đầu tưSau khi kiểm tra các vị trí mốc giải phóng mặt bằng trên thực địa tại các tổ chức, doanh nghiệp: Công ty TNHH Rạng Đông với diện tích thu hồi: 8.027,7m2, Công ty TNHH MTV Xây dựng - Vận tải Hùng Vương với diện thu hồi: 16.472,9 m2 và Công ty liên doanh Công trình Miền Trung diện tích thu hồi: 11.065,5 m2 (Xí nghiệp Hưng Long - Cienco 8 đại diện) đã thống nhất ký Biên bản bàn giao mặt cho BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi để tiến hành thi công các hạng mục công trình.
Tuy nhiên các tổ chức, doanh nghiệp có một số kiến nghị: Công ty TNHH Rạng Đông kính đề nghị UBND tỉnh, Chủ đầu tư xem xét hỗ trợ cho Công ty về kinh phí đã đền bù cho các hộ dân trước đây về tiền thuê đất làm đường vận chuyển sản phẩm, nay bị thu hồi; đồng thời cho phép Công ty được tiếp tục vận chuyển sản phẩm trong thời gian chưa thi công; Công ty TNHHMTV Xây dựng-Vận tải Hùng Vương đề nghị cho Công ty tháo dỡ di dời nhà kho thuốc nổ đến hết ngày 07/7/2015 bàn giao cho đơn vị thi công; Công ty liên doanh Công trình Miền Trung (Xí nghiệp Hưng Long - Cienco 8 đại diện) cam kết tháo dỡ nhà làm việc, các công trình khác trong phạm vi đất bị thu hồi đến hết ngày 10/7/2015 bàn giao dứt điểm cho nhà thầu.
Về phía BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam, UBND xã Tam Nghĩa và các bên liên quan tiếp tục phối hợp giải quyết nếu các tổ chức, doanh nghiệp chậm trễ việc bàn giao đất cho đơn vị thi công theo cam kết.

Văn Anh

Trang 10 trong tổng số 38