Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Nghiệm thu đề tài giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai

Email In PDF.

Ngày 12/8/2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo nghiệm thu cấp tỉnh đề tài giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tham dự hội thảo có ThS. Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng, Chủ trì, Ông Trần Minh Thái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ nhiệm đề tài, Ông Ngô Đình Bảy - PCT Hội đồng, các ủy viên phản biện, ủy viên và nhóm thực hiện đề tài.
Ông Trần Minh Thái báo cáo tóm tắt đề tài giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; ý kiến tham gia góp ý của các ủy viên phản biện, ủy viên.

Copy of WP 20150812 001ThS. Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận một số nội dung chính: Đề tài hoàn thành mục tiêu và nội dung nghiên cứu, hoàn thành đầy đủ các chuyên đề theo thuyết minh đề tài đã được phê duyệt, đưa ra được các phương pháp nghiên cứu, xác định thực trạng, nêu ra những tồn tại, nguyên nhân tồn tại, các phương hướng và các giải pháp đề xuất. Cơ sở dữ liệu thực trạng từ năm 2008-2012 đánh giá đúng theo đề cương được duyệt. Lý luận đánh giá theo Luật Đất đai năm 2003 nhưng hiện nay đã có Luật Đất đai năm 2013, do vậy đề nghị ban chủ nhiệm đề tài cố gắng chỉnh sửa lý luận thực tiễn đặt ra trên cơ sở văn bản mới, viện dẫn các văn bản mới theo Luật Đất đai năm 2013. Nguyên nhân khiếu nại hành chính về đất đai nên phân tích, đánh giá cụ thể và logic hơn để đưa ra các giải pháp thiết thực áp dụng vào thực tiễn. Trong đề tài cần bổ sung và nêu rõ nội dung cần kiến nghị với UBND tỉnh, với các Bộ như về bộ máy tổ chức, phân định rõ trách nhiệm của các ngành tham mưu cho UBND các cấp...
Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh thống nhất thông qua đề tài; đề nghị ban chủ nhiệm đề tài nghiên cứu bổ sung các ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện đề tài để trình Hội đồng khoa học tỉnh, UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt và chuyển giao đề tài để Thanh tra tỉnh đưa vào áp dụng thực tiễn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.

Ngọc Hiếu

Giải quyết vướng mắc tại Công ty Quốc tế đá Thái Bình

Email In PDF.

Thực hiện kết luận số: 319/TB-UBND ngày 31/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu về tình hình thực hiện công tác GPMB và bố trí TĐC dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn các huyện, thị xã: Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành. Ngày 05/8/2015 Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, UBND huyện Núi Thành, UBND xã Tam Nghĩa và đại diện chủ sở hữu Công ty Quốc tế đá Thái Bình đã tổ chức họp thống nhất và hướng dẫn cho Công ty lựa chọn vị trí và lập thủ tục thỏa thuận địa điểm về đất đai để di dời trạm biến áp, dây chuyền nghiền sàng đá và kho vật liệu nổ.

Copy of image001chuahSau khi đi thực địa xem xét các vị trí Công ty xác định xin chọn trên phạm vi đất đã thuê đang còn thời hạn sử dụng để di dời trạm biến áp và dây chuyền nghiền sàng đá còn vị trí kho thuốc nổ nằm ngoài phạm vi thuê đất, các thành viên dự họp đã thống nhất:
- Đối với Công ty Quốc tế đá Thái Bình: Lập thủ tục liên quan về đất đai, trình các cấp có thẩm quyền xin thỏa thuận địa điểm di dời hệ thống thiết bị sản xuất đến vị trí mới;
- Đối với các Sở, ngành
+ Sở Xây dựng: Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra thực địa vị trí Công ty xin thỏa thuận địa điểm, đồng thời báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo;
+ Sở Công Thương hướng dẫn việc xin địa điểm và quy mô về diện tích đối với kho vật nổ đúng Quy chuẩn Nhà nước đồng thời hướng dẫn việc mở moong đá về phía Tây theo chủ trương của UBND tỉnh.
+ Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty lập và trình các cơ quan chức năng thủ tục về việc xin thỏa thuận địa điểm theo quy định, đồng thời tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh, Sở Xây dựng để thống nhất sau khi các thủ tục đã hoàn chỉnh;
+ UBND xã Tam Nghĩa phối hợp, hướng dẫn việc chọn vị trí kho vật liệu nổ đúng quy hoạch tránh chồng lấn, đảm bảo công tác an ninh và đời sống của nhân dân tại đia phương.
- Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện Núi Thành, UBND xã Tam Nghĩa và Công ty Quốc tế đá Thái Bình giải quyết việc thỏa thuận địa điểm mới, sớm tháo dỡ, di dời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư./.

Văn Anh

Họp bàn kết thúc dự án xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai tại huyện Núi Thành

Email In PDF.

Ngày 05/8/2015, Sở TN&MT tổ chức cuộc họp bàn kết thúc dự án xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai tại huyện Núi Thành. Thành phần tham dự có Ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở chủ trì, Ông Trương Văn Trung – PCT UBND huyện Núi Thành, Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ tỉnh, Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh, Trung tâm CNTN TN&MT tỉnh, Phòng TN&MT và Văn phòng ĐKQSD đất huyện Núi Thành, Lãnh đạo UBND và cán bộ Địa chính của 17 xã, thị trấn, huyện Núi Thành, Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ Đo đạc và Bản đồ và đơn vị thi công.

Copy of 65758 WP 20150805 004Tại cuộc họp đã nghe đại diện Chi cục QLĐĐ báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án, một số công việc liên quan kết thúc dự án. Các ý kiến đề xuất kiến nghị của các đại biểu, UBND xã, thị trấn, Phòng TN&MT và UBND huyện Núi Thành. Ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở TN&MT kết luận một số nội dung chính cần phải tập trung:
- Đơn vị thi công phối hợp với UBND xã, thị trấn, Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện Núi Thành tập trung rà soát, thống nhất lại số liệu đã thực hiện dự án, đến ngày 15/8/2015 phải hoàn thành dứt điểm tất cả các số liệu giữa các bên có liên quan (có danh sách cụ thể); rà soát về dữ liệu không gian, thuộc tính để cập nhật, vận hành và bàn giao cho Trung tâm CNTT tỉnh để hướng dẫn cho các địa phương vận hành cập nhật cơ sở dữ liệu theo quy định;
- UBND huyện khẩn trương ký GCNQSD đất (8.086 giấy) để cập nhật đưa vào xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai;
- UBND các xã, thị trấn bố trí ngay con người có chuyên ngành về quản lý đất đai và am hiểu về công nghệ thông tin để vận hành cơ sở dữ liệu;
- Đơn vị tư vấn giám sát khẩn trương phối hợp với đơn vị thi công kiểm tra khối lượng hồ sơ, cơ sở dữ liệu và lập các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu gửi cho Sở TN&MT xem xét để lập thủ tục kiểm tra, nghiệm thu, thanh quyết toán và kết thúc dự án xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai tại huyện Núi Thành theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam./.

Ngọc Hiếu

Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND

Email In PDF.

Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND ngày 07/07/2015 về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Kiểm tra điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp tại thị xã Điện Bàn

Email In PDF.

Ngày 31/7/2015, UBND thị xã Điện Bàn chủ trì mời kiểm tra thực tế để điều chỉnh hồ sơ thành lập 07 CCN trên địa bàn thị xã Điện Bàn gồm đại diện Sở TN&MT, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển CCN thị xã Điện Bàn và các Phòng, Ban có liên quan của thị xã.
- Theo Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 về phê duyệt điều chỉnh mạng lưới CCN trên địa bàn thị xã Điện Bàn đến năm 2015, có 21 CCN với tổng diện tích 446 ha. Trong đó đã phê duyệt quy hoạch chi tiết được 10 cụm với diện tích 298,8 ha; diện tích đã giao hoặc cho thuê cho các doanh nghiệp 105 ha.
- Theo QHSD đất đến năm 2020 của thị xã Điện Bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2015, chỉ tiêu đất CCN của thị xã Điện Bàn đến năm 2020 là 166,36 ha. Như vậy so với QHSD đất thì QH phát triển CCN của thị xã Điện Bàn có diện tích lớn hơn 279,64 ha.
- UBND thị xã Điện Bàn đề nghị thống nhất thành lập 10/21 CCN đã có quyết định phê duyệt QHCT với diện tích 298,78 ha, lớn hơn QHSD đất 132,44 ha. Trong đó có 03 CCN phù hợp với QHSD đất còn lại 07 CCN có diện tích chênh lệch lớn hơn so với QHSD đất 129,16 ha gồm: Trảng Nhật 1 (xã Điện Thắng Trung), Trảng Nhật 2 (Điện Hòa), Thương Tín (Điện Nam Đông), An Lưu (Điện Nam Đông) , Cẩm Sơn (Điện Tiến), Nam Dương (Điện Nam Đông, Điện Dương, Bồ Mưng (Điện Thắng Bắc).
* Qua kiểm tra thực tế đại diện các ngành, địa phương thống nhất điều chỉnh lại hồ sơ thành lập, quy hoạch chi tiết của 07 CCN trên cơ sở:
+ Loại khỏi phần diện tích đất lúa sản xuất ổn định mà trước đây đã đưa vào quy hoạch CCN;
+ Loại khỏi các khu dân cư hiện trạng đảm bảo khoảng cách ly an toàn;
+ Khoanh định các khu nghĩa địa hiện trạng và đưa ra khỏi ranh giới CCN;
+ Ưu tiên quỹ đất cho công trình xử lý nước thải, cây xanh cách ly của từng CCN khi điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết.
+ Nghiên cứu bố trí các ngành nghề sản xuất cho phù hợp với từng CCN để không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Trên cơ sở rà soát, đánh giá, khoanh định, UBND thị xã Điện Bàn lập lại hồ sơ thành lập của 07 CCN phù hợp với thực tế và yêu cầu trên, đồng thời đề xuất điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 của tỉnh Quảng Nam và của thị xã Điện Bàn cho phù hợp để triển khai thực hiện.

Quang Lạnh

Triển khai công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2016

Email In PDF.

Chiều ngày 28/7/2015, phòng TN&MT tổ chức cuộc họp bàn một số vấn đề liên quan triển khai công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bắc Trà My. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN&MT, Văn phòng đăng ký QSD đất, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng NN&PTNT, lãnh đạo UBND và cán bộ Địa chính – xây dựng của 13 xã, thị trấn và đại diện lãnh đạo Công ty TNHH tư vấn quy hoạch Quảng Tín (đơn vị trúng thầu).

Copy of IMG 2912Cuộc họp đã nghe đại diện lãnh đạo phòng TN&MT phổ biến chủ trương, nội dung, yêu cầu thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bắc Trà My, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH tư vấn quy hoạch Quảng Tín triển khai kế hoạch thực hiện, ý kiến góp ý của các đại biểu. Đồng chí Nguyễn Đức Xuân – Trưởng phòng TN&MT – Chủ trì cuộc họp kết luận một số nội dung chính cần tập trung:
Công tác quy hoạch sử dụng đất là một trong những nguyên tác quan trọng để làm căn cứ cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Mặc dù nội dung công việc đã được Chủ đầu tư ký kết Hợp đồng với đơn vị tư vấn, tuy nhiên, các cơ quan, ban ngành và địa phương cần có sự quan tâm phối hợp chặt chẽ để thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
- Công ty TNHH tư vấn quy hoạch Quảng Tín: Xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian hợp lý để triển khai đến từng xã, trên cơ sở đó cán bộ Địa chính – Xây dựng ở xã phối hợp đi kiểm tra khảo sát ngoại nghiệp trên tinh thần tham gia của lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.
- UBND các xã, thị trấn: Căn cứ vào hồ sơ hiện có như quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch nông thôn mới, nhu cầu sử dụng đất và các quy định của pháp luật, định hướng việc sử dụng đất của địa phương; rà soát, xác định quỹ đất, loại đất, ranh giới, mốc giới các vị trí khu dân cư mới phát sinh nếu phù hợp thì đưa vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 lần này. Cử cán bộ Địa chính – Xây dựng tham gia trực tiếp phối hợp cùng đơn vị tư vấn đến hiện trường xuyên suốt trong thời gian thực hiện.
- Địa phương cần bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, danh mục đầu tư công trình trong năm và các nguồn đầu tư ngoài ngân sách, nên xác định danh mục đầu tư mang tính ưu tiên đưa vào KHSD đất để có tính khả thi cao.
- Các đơn vị có liên quan: Phòng NN&PTNT, phòng KT-HT phối hợp với UBND các xã, thị trấn và đơn vị tư vấn: Xác định rõ danh mục phải thu hồi đất, danh mục chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước (sử dụng không hiệu quả do thiếu nước) vào mục đích trồng cây lâu năm đưa vào quy hoạch lần này.

Hoàng Vân Lĩnh

Kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển và mô hình tổ chức quản lý, phát triển cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Sáng ngày 21/7/2015, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc họp Kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển và mô hình tổ chức quản lý, phát triển cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tham dự cuộc họp có Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu - Chủ trì, các PCT UBND tỉnh Lê Văn Thanh, Lê Trí Thanh; Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, NN&PTNT, KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, Nội vụ, Ban xúc tiến ĐT&HTDN, Ban dân tộc, UBND huyện Nam Trà My và các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT.

Copy of WP 20150721 002Đại diện Lãnh đạo Sở NN&PTNT báo cáo tóm tắt Kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển và mô hình tổ chức quản lý, phát triển cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu phát biểu kết luận một số nội dung chính cần tập trung: (1) Ổn định công tác bộ máy tổ chức, giao cho Sở NN&PTNT chủ trì để thực hiện, trước mắt tập trung phát triển vùng Sâm tại huyện Nam Trà My; thống nhất thành lập Ban chỉ đạo bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trong đó Lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng Ban, Lãnh đạo Sở NN&PTNT làm Phó Ban trực, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My làm Phó ban, các thành viên là đại diện các ngành: TN&MT, KH&ĐT, Tài chính, Y tế, KH&CN, Ban Dân tộc,...; (2) Giao Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam và Trung tâm Sâm Ngọc Linh Nam Trà My là 02 đơn vị chịu trách nhiệm bảo tồn, sản xuất giống gốc (từ cây đầu dòng); (3) Thống nhất nghiên cứu hình thành hiệp hội Sâm Ngọc Linh trên cơ sở hiệp hội Quế Trà My; (4) Thống nhất chủ trương thành lập một BQL để quản lý 15.567,68 ha đất quy hoạch vùng trồng Sâm, BQL này chịu trách nhiệm cho thuê tài nguyên rừng (kể cả rừng, kể cả Sâm). Ban hành quy chế, kế hoạch cho thuê tài nguyên rừng; (5) UBND huyện Nam Trà My chịu trách nhiệm xây dựng quy hoạch cụ thể vùng trồng Sâm cho các hộ gia đình, quy hoạch các khu dân cư, tuyên truyền kêu gọi các con em đồng bào về sinh sống và tham gia phát triển trồng Sâm nhằm xóa đói, giảm nghèo; (6) Phải có giải pháp bảo tồn nguồn giống Sâm gốc, đây là giải pháp ưu tiên hàng đầu; đồng thời phải bảo tồn và phát triển Sâm, bảo tồn rừng, giải pháp này phải song hành không thể tách rời; (7) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch khu dân cư, trường học, trạm y tế, quy hoạch đường giao thông đến với vùng quy hoạch Sâm, đầu tư về công nghệ quản lý quy hoạch, chỉ dẫn địa lý về Sâm Ngọc Linh, lập đề tài nghiên cứu quản lý dịch bệnh đối với cây Sâm; (8) Sở NN&PTNT nghiên cứu đầu tư nguồn nhân lực cho các Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam, Trung tâm Sâm Ngọc Linh Nam Trà My cán bộ có chuyên môn về trồng trọt, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp để phát triển nhân giống Sâm; (9) Chủ trương di thực Sâm Ngọc Linh về cho các huyện miền núi Tây Giang, Phước Sơn là thống nhất, nhưng trước mắt tập trung cho huyện Nam Trà My./.

Ngọc Hiếu

Hội nghị Triển khai thi hành Nghị định số 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ

Email In PDF.

Ngày 16/7/2015, Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam đã phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) tổ chức Hội nghị Triển khai thi hành Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ. Đồng chủ trì Hội nghị gồm: ông Phan Đức hiếu – Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và ông Lê Văn Hợp - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TN&MT. Tham dự Hội nghị có đại diện: Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, liên quan; các Sở TN&MT trong cả nước; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ trực thuộc Bộ TN&MT; Văn phòng Bộ, các Vụ chức năng, các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, đại diện Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

Copy of Copy of 20150716 103635Nội dung Hội nghị nhằm tạo điều kiện cho các đại biểu tham dự cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ. Đồng thời, Hội nghị cũng là cơ hội để đại diện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, cơ quan quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ ở địa phương trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, từ đó đưa ra những kiến nghị trong việc triển khai thi hành Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ở địa phương sao cho có hiệu quả nhất, tạo tiền đề cho việc xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ trong thời gian tới.
Nghị định số 45/2015/NĐ-CP là một văn bản pháp lý cao nhất trong hoạt động đo đạc và bản đồ. Nghị định được ban hành nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế của chính sách hiện hành; tạo cơ sở pháp lý để đáp ứng công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội; chuyên môn hóa hoạt động đo đạc và bản đồ với tư cách là hoạt động điều tra cơ bản, nền tảng phục vụ đắc lực yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, đồng thời là động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành cũng như các mục tiêu cộng đồng khác trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay.
Vì vậy, việc triển khai Nghị định 45/NĐ-CP là hết sức cần thiết. Nghị định là cơ sở pháp lý, nền tảng quan trọng, là tiền đề để xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ trong thời gian tới.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nội dung dự thảo 4 thông tư về quản lý trong công tác đo đạc bản đồ do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đang xây dựng. Đó là Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc, Thông tư Quy định về quản lý công trình, chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ, Thông tư Quy định về giao nộp, quản lý, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ, Thông tư Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục tổ chức góp để hoàn thiện và trình các Bộ, ngành xem xét sớm ban hành để triển khai thực hiện./.

T.Thảo

Thẩm định Quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My

Email In PDF.

Sáng ngày 15/7/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 -2020. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì; các thành viên trong Hội đồng thẩm định, Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT (Chủ đầu tư) và Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Trung Trung Bộ (đơn vị tư vấn).

Copy of WP 20150715 007Qua nội dung báo cáo tóm tắt Quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2020. Các thành viên Hội đồng thẩm định tham gia góp ý các nội dung chủ yếu là: Đề nghị điều chỉnh phương án là Quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 -2020, định hướng đến năm 2030; điều chỉnh mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể cho phù hợp với việc bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh; trong phương án cần cụ thể các giải pháp để quản lý và bảo vệ vốn rừng hiện có, bảo vệ các loại cây rừng tự nhiên tái sinh, bảo vệ vùng Sâm gốc, đề xuất biện pháp di thực cây Sâm Ngọc Linh từ huyện Nam Trà My đến trồng tại các huyện miền núi của tỉnh; đầu tư khoa học kỹ thuật để tạo ra chế phẩm bảo vệ cây Sâm, không dùng hóa chất; cập nhật thêm nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển cây Sâm Ngọc Linh; đề xuất hình thành BQL rừng đặc dụng Ngọc Linh, lồng ghép nhiều nguồn vốn để thực hiện quy hoạch; cập nhật cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu quý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vào trong phương án; thống nhất diện tích quy hoạch Sâm Ngọc Linh giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030 là 18.147,40 ha, diện tích có khả năng trồng Sâm Ngọc Linh 15.567,68 ha trên địa bàn huyện Nam Trà My.
Qua các nội dung góp ý nêu trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn phát biểu kết luận: Đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung theo các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng thẩm định, sớm hoàn thiện phương án trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh thống nhất thông qua, để UBND tỉnh phê duyệt phương án theo quy định./.

Ngọc Hiếu

Trang 10 trong tổng số 38