Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại thành phố Tam Kỳ

In

Ngày 06/10/2016, tại UBND thành phố Tam Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND thành phố Tam Kỳ, lãnh đạo UBND của 04 xã, phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thăng và xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, đơn vị thi công, tư vấn giám sát. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND thành phố Tam Kỳ và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận:

Copy of IMG20161006073400
1. Yêu cầu UBND thành phố Tam Kỳ chỉ đạo Tổ công tác của thành phố bám sát kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần, hàng tháng của đơn vị thi công và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện. Tăng cường Chỉ đạo UBND các xã, phường khẩn trương họp xét thông qua HĐTV đất đai cấp xã đối với khối lượng hồ sơ đã được đơn vị thi công bàn giao 6.805 hồ sơ, phối hợp với đơn vị thi công lập các thủ tục của UBND xã, phường để trình Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tam Kỳ thẩm định hồ sơ, trình ký giấy CNQSD đất.
2. Đối với khối lượng hồ sơ mà nhân dân chưa kê khai đăng ký vẫn còn 10.425 hồ sơ, đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục tuyên truyền và có thông báo gửi đến đài truyền thanh của xã, phường, đến từng khối phố, từng thôn, tổ, từng hộ dân thực hiện việc kê khai đăng ký, nếu sau ngày 15/10/2016 mà nhân dân không kê khai đăng ký về quyền sử dụng đất, xem như từ chối quyền lợi của người sử dụng đất và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đất đai; chốt lại khối lượng hồ sơ, không tổ chức kê khai đăng ký theo dự án.
3. Đối với số lượng giấy CNQSD đất UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký, yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các địa phương khẩn trương thông báo và tiến hành cấp phát cho nhân dân đúng theo quy định.
4. Yêu cầu đơn vị thi công và UBND các xã, phường tăng cường trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp Giấy CNQSD đất; việc bàn giao hồ sơ của đơn vị thi công với UBND xã, phường phải lập đầy đủ biên bản giao, nhận giữa các bên để xác định trách nhiệm; trường hợp vướng mắc thì báo cáo Tổ công tác thành phố để giải quyết.
5. Đối với số lượng giấy CNQSD đất đã viết chưa trình ký 5.206 giấy, đề nghị đơn vị thi công chủ trì, phối hợp với UBND xã, phường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tam Kỳ khẩn trương trình ký giấy CNQSD đất.
6. Đối với tất cả các dự án nằm trên địa bàn 04 xã, phường đã có Quyết định thu hồi đất (đang thực hiện việc bồi thường hỗ trợ, tái định cư), đề nghị UBND 04 xã, phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thăng, Tam Thanh chủ trì phối hợp với đơn vị thi công kiểm tra rà soát, có văn bản báo cáo UBND thành phố Tam Kỳ, Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét loại bỏ ra khỏi dự án, đồng thời chốt lại số lượng hồ sơ cần thực hiện trong năm 2016 đảm bảo theo yêu cầu của UBND tỉnh.
7. UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho UBND xã Tam Thanh tiến hành đo đạc, quản lý hiện trạng sử dụng đất tại khu vực Tỉnh Thủy đến khu vực Hà Thanh 2, với quy mô khoảng 200 ha, kinh phí thực hiện do UBND thành phố Tam Kỳ bố trí, trường hợp có vướng mắc thì có văn bản báo cáo UBND tỉnh; yêu cầu UBND thành phố Tam Kỳ và UBND xã Tam Thanh phải có cam kết thực hiện không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại xã Tam Thanh.
8. Việc triển khai thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất tại 04 xã, phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thăng, Tam Thanh đến nay, chưa đảm bảo theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Thông báo số 237/TB-UBND ngày 06/6/2016 về Kết luận của Phó chủ tịch Thường trực Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
9. UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho UBND thành phố Tam Kỳ hợp đồng thời vụ thêm cán bộ địa chính tại 04 xã, phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thăng và Tam Thanh để tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (kinh phí tỉnh sẽ hỗ trợ), trước mắt UBND thành phốp tạm ứng kinh phí bố trí cho các xã.

Ngọc Hiếu


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: