Họp định kỳ cuối năm 2023 của ban điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng

Họp định kỳ cuối năm 2023 của ban điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng

Chi bộ phát triển quỹ đất tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

Chi bộ phát triển quỹ đất tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

Hội nghị giới thiệu nội dung Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Hội nghị Tập huấn công tác kê khai tài sản năm 2023

Hội nghị Tập huấn công tác kê khai tài sản năm 2023

Quyết định số 625/QĐ-STNMT ngày 18/10/2023 về Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam năm 2023

Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam năm 2023

Hội nghị tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2023

Hội nghị tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2023
Thông báo 29/TB-HĐKTSH về việc trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tiếp nhận vào làm viện chức tại Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam năm 2023

Thông báo 29/TB-HĐKTSH về việc trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tiếp nhận vào làm viện chức tại Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam năm 2023

01/02/2024 | 04:30 PM
Thông báo 29/TB-HĐKTSH về việc trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tiếp nhận vào làm viện chức tại Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam năm 2023