Tìm kiếm

Tìm thấy 17 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Quyết định 130/QĐ-Stnmt ngày 19_4_2024 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2024
2 Quyết định số 114/QĐ-STNMT ngày 08/04/2024 Công bố công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2024
3 Quyết định 80-QĐ/SNMT- Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2024
4 Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2024
5 Quyết định về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2024
6 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2023
7 Công khai quyết toán NSNN năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2023
8 Công khai tình hình thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2023
9 Công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường 2023
10 Công khai quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2023
11 Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2023
12 Công khai tình hình thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý I năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2023
13 Thông báo 80/TN-STNMT ngày 16/02/2023 công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2023
14 Công khai giao dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2023
15 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2022
16 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2022
17 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2021