Tìm kiếm

Tìm thấy 10 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Công khai tình hình thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2023
2 Công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường 2023
3 Công khai quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2023
4 Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2023
5 Công khai tình hình thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý I năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2023
6 Thông báo 80/TN-STNMT ngày 16/02/2023 công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2023
7 Công khai giao dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2023
8 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2022
9 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2022
10 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2021