Thông báo 80/TN-STNMT ngày 16/02/2023 công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
Tiêu đề Thông báo 80/TN-STNMT ngày 16/02/2023 công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
Mô tả ngắn Thông báo 80/TN-STNMT ngày 16/02/2023 công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
Tải về

Nội dung liên quan