Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)

Xem chi tiết >>
Đất đai
2

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Địa chất và khoáng sản
3

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Địa chất và khoáng sản
4

Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)

Xem chi tiết >>
Đất đai
5

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Xem chi tiết >>
Đăng ký biện pháp bảo đảm
6

Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt

Xem chi tiết >>
Môi trường
7

Công nhận khu vực biển cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Biển và hải đảo
8

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (643)

Xem chi tiết >>
Đất đai
9

Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Địa chất và khoáng sản
10

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Xem chi tiết >>
Địa chất và khoáng sản
11

Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Khí tượng, thủy văn và Biến đổi khí hậu
12

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Xem chi tiết >>
Tài nguyên nước
13

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

Xem chi tiết >>
Tài nguyên nước
14

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm

Xem chi tiết >>
Tài nguyên nước
15

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Tài nguyên nước
16

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

Xem chi tiết >>
Tài nguyên nước
17

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Xem chi tiết >>
Đất đai
18

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai

Xem chi tiết >>
Đất đai
19

Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Khí tượng, thủy văn và Biến đổi khí hậu
20

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Tài nguyên nước