Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Tài nguyên nước
2

Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ

Xem chi tiết >>
Môi trường
3

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Xem chi tiết >>
Đất đai
4

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

Xem chi tiết >>
Tài nguyên nước
5

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Xem chi tiết >>
Đất đai
6

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Xem chi tiết >>
Đất đai
7

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)

Xem chi tiết >>
Đất đai
8

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Địa chất và khoáng sản
9

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Địa chất và khoáng sản
10

Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất (đã có Văn phòng đưng kí đất đai - cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Đất đai
11

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

Xem chi tiết >>
Đất đai
12

Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

Xem chi tiết >>
Đất đai
13

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

Xem chi tiết >>
Đất đai
14

Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh (Ban quản lý các khu công nghiệp)

Xem chi tiết >>
Môi trường
15

Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh (TTHC cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Môi trường
16

Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Địa chất và khoáng sản
17

Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện)

Xem chi tiết >>
Môi trường
18

Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Địa chất và khoáng sản
19

Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh)

Xem chi tiết >>
Môi trường
20

Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Huyện)

Xem chi tiết >>
Môi trường