Tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ và các văn bản liên quan

Ngày 20/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ và các văn bản có liên quan.

Ngày 20/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ và các văn bản có liên quan. Tham gia Hội nghị có Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Chủ trì Hội Nghị, Lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai, Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, Lãnh đạo các đơn vị đo đạc và bản đồ hoạt động trên địa bàn tỉnh: Công ty Cổ phần Đo đạc địa chính và Trắc địa công trình Quảng Nam, Công ty Cổ phần Đo đạc địa chính và Công trình Hưng Bình, Công ty Cổ phần An Bình Dương, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng số 1, Công ty TNHH MTV Dương Trung Chu Lai, Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Đo đạc và bản đồ Trường Sơn. Về nội dung triển khai Luật Đo đạc và Bản đồ số 27/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14/6/2018. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 gồm có 61 điều, 09 chương.

 qtiupload qoffice 2019 traodoinoibo 6 chinh thuc - Copy

Tại Hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám; Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ; Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.
Trên cơ sở đó, đã được các đơn vị đo đạc và bản đồ thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác đo đạc và bản đồ tại địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiện tổng hợp, báo cáo đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời Sở tham mưu UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn cho các địa phương triển khai thực hiện đúng theo Luật Đo đạc và Bản đồ và các văn bản có liên quan.

Đăng Khoa

Tin liên quan