Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đại Lộc

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1090 /QĐ-UBND, ngày 15 tháng 4 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đại Lộc.

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1090 /QĐ-UBND, ngày 15 tháng 4 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đại Lộc.

 

Theo đó, UBND huyện Đại Lộc chịu trách nhiệm: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;  Huy động nguồn lực đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt;  Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương; Rà soát những danh mục dự án công trình đăng ký kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, công bố công khai liên tiếp 03 năm nhưng không thực hiện, kịp thời điều chỉnh hoặc đề xuất hủy bỏ;  Cập nhật các danh mục dự án kế hoạch sử dụng đất 2020 vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

 Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thei dõi, hướng dẫn, giám sát UBND huyện Đại Lộc triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét xét lý các trường hợp phát sinh (nếu có).

File đính kèm

Tin liên quan