Tập huấn lớp Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong làng nghề truyền thống Quán Hương, TT Hà Lam

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng mô hình điểm thực hiện dự án “Xây dựng và thực hiện chương trình giữ gìn và phát triển làng nghề sản xuất thủ công gắn với bảo vệ môi trường nông thôn và xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án Xây dựng mô hình điểm “Thu gom, xử lý ô nhiễm môi trường trong Làng nghề truyền thống Quán Hương gắn với bảo vệ môi trường”.

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng mô hình điểm thực hiện dự án “Xây dựng và thực hiện chương trình giữ gìn và phát triển làng nghề sản xuất thủ công gắn với bảo vệ môi trường nông thôn và xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án Xây dựng mô hình điểm “Thu gom, xử lý ô nhiễm môi trường trong Làng nghề truyền thống Quán Hương gắn với bảo vệ môi trường”.
     Đây là dự án thiết thực, ý nghĩa với mục đích nâng cao nhận thức, kiến thức vệ sinh môi trường trong làng nghề truyền thống cho cán bộ, hội viên nông dân, giúp họ thay đổi hành vi, ứng xử thân thiện với môi trường, góp phần giảm tình trạng ô nhiễm môi trường do chính con người gây ra, nhằm ngăn chặn, khắc phục ô nhiễm, giữ cho môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân.
     Dự án đã được Hội Nông dân các cấp triển khai từ tháng 4/2017 và được sự đồng thuận, nhất trí cao của Đảng ủy, UBND TT Hà Lam và tiến hành khảo sát chọn địa điểm, thiết kế mô hình, đối tượng, số lượng tham gia dự án.
     Tổng kinh phí thực hiện dự án 250.000.000 đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 40%, địa phương và cộng đồng đối ứng 60%. Dự án bao gồm các nội dung: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện dự án; Hỗ trợ thùng, xe rác đặt tại các vị trí khu dân cư các tổ trong Làng nghề.
     Để đảm bảo dự án triển khai thành công, Hội nông dân tỉnh Quảng Nam, UBND TT Hà Lam đã ban hành Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án cấp tỉnh và Ban Điều hành dự án cấp xã, thị trấn.
     Ngày 12/9/2017, Hội nông dân tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 90 người là bà con nông dân tổ 10, 11, 12, TT Hà Lam tại Nhà Truyền thống làng nghề Quán Hương, TT Hà Lam về “Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải, chất thải tại hộ gia đình trong làng nghề truyền thống Quán Hương”
 

Ảnh: Lớp tập huấn thuộc dự án “Thu gom, xử lý ô nhiễm môi trường trong Làng nghề truyền thống Quán Hương gắn với bảo vệ môi trường”.
 

     Theo dự kiến, từ tháng 9/2017 đến tháng 12/2017 sẽ vận chuyển, bàn giao vật tư, triển khai thực hiện dự án.

M.T

Tin liên quan