Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ảnh minh họa.

Mục đích nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái; Tạo sự chuyển biến trong nhận thức về bảo vệ môi trường, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm do sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi nilon khó phân hủy gây ra.

Hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức: Tuyên truyền sâu rộng về phong trào “Chống rác thải nhựa” cho nhân dân và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đồng thời phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, từ đó tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Hoạt động giảm thiểu và giải pháp thay thế: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3306/UBND-KTN ngày 18/8/2014 về việc tăng cường sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020; Hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi nilon khó phân hủy và tìm kiếm các sản phẩm thay thế trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; không sử dụng ly, cốc, bình nhựa sử dụng một lần để tiếp khách và trong sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị; thực hiện cắt giảm sử dụng, đóng gói bao bì sản phẩm bằng nhựa và nilon, tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, bao bì nhựa như túi giấy, túi nilon dễ phân hủy, dùng lá chuối, lá dong,....tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, bệnh viện, cơ sở y tế, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực để huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định; Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất; hoàn thiện cơ chế, chính sách, khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường và đảm bảo tiêu chí được công nhận thân thiện với môi trường theo Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 04/7/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thay thế sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí, hội đoàn thể: Xây dựng chuyên trang, bài viết, chuyên mục, phóng sự tài liệu liên quan về tác hại của chất thải nhựa, túi nilon đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe cộng đồng, vận động người dân thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; Phát huy vai trò, trách nhiệm của các hội, đoàn thể, đặc biệt là Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phân loại chất thải, cắt giảm sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy (vận động chị em phụ nữ xách giỏ đi chợ; mang theo hộp, cà mèn để đựng thức ăn chế biến sẵn,….), triển khai nhân rộng mô hình phụ nữ nói không với túi nilon trên toàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” do Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh phát động và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; Đăng ký nội dung thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” gửi về UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/5/2019.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện phong trào, biểu dương và khen thưởng những cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích, đóng góp hiệu quả, thiết thực trong phong trào “Chống rác thải nhựa” để động viên kịp thời và xây dựng hình ảnh tiêu biểu; Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ và đề xuất khen thưởng về UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01 tháng 8 hằng năm để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh giải quyết.

UBND tỉnh yêu cầu phong trào phải được triển khai rộng khắp, phải có sự nỗ lực, chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và người dân để giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi nilon khó phân hủy ra môi trường; Các hoạt động triển khai hưởng ứng thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” của các cấp, các ngành phải đảm bảo phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của địa phương và ngành, thiết thực, đạt kết quả.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh theo dõi tình hình thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh; tổng hợp nội dung đăng ký thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương và báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND tỉnh trước ngày 10 tháng 8 hàng năm để đánh giá và lựa chọn những hoạt động nổi bật, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, khen thưởng nhân dịp hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm). Tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức về tác hại, nguy cơ ô nhiễm nhựa đối với môi trường sống tự nhiên đến các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng, dân cư nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần; treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” vào các ngày lễ môi trường trong năm; phối hợp với các tổ chức, Hội, đoàn thể, địa phương xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, mô hình “Phân loại chất thải rắn tại nguồn”, “Nói không với túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần”.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tuyên truyền sâu rộng về phong trào “Chống rác thải nhựa” trong cộng đồng để nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm nhựa, nilon và cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.

Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, từ đó tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy. Đồng thời, tùy vào điều kiện, khả năng của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam…/.

Tin liên quan