Bản tin thông báo tài nguyên nước mặt tháng 9 năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2020, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biên soạn bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước mặt tháng 9 năm 2020, bao gồm:

Thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2020, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biên soạn bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước mặt tháng 9 năm 2020, bao gồm:
Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tháng 9 và Qúy III năm 2020;
Bản tin dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt lưu vực sông Srê Pốk tháng 10 và Qúy IV năm 2020;

Bản tin dự báo, cảnh báo tài nguyên nước mặt lưu vực sông Sê San tháng 10_2020;
Bản tin dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt lưu vực sông Sê San Quý IV năm 2020

Đường link download bản tin hoặc trao đổi thông tin qua trang web: http://www.nawapi.gov.vn và http://cewafo.gov.vn

Tin liên quan