Bản tin thông báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2020, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biên soạn bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2020 cho 5 vùng: Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ, cụ thể như sau:

Thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2020, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biên soạn bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2020 cho 5 vùng: Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ, cụ thể như sau:

- Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2020 vùng Đồng bằng Bắc bộ

- Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2020 vùng Bắc Trung Bộ

- Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2020 vùng Tây Nguyên

- Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2020 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

- Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2020 vùng Nam Bộ

Đường link download bản tin hoặc trao đổi thông tin qua trang web: http://www.nawapi.gov.vn và http://cewafo.gov.vn

Tin liên quan