Bản tin thông báo tài nguyên nước mặt tháng 6 năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2020, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biên soạn bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước mặt tháng 6 năm 2020, bao gồm:

Thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2020, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biên soạn bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước mặt tháng 6 năm 2020, bao gồm:

- Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tháng 6 năm 2020;
- Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên quý II năm 2020;
- Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt lưu vực sông Srê Pốk tháng 6 năm 2020;
- Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt lưu vực sông Srê Pốk Quý II năm 2020;
- Bản tin dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt lưu vực sông Sê San tháng 7 năm 2020;
- Bản tin dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt lưu vực sông Sê San Quý III năm 2020.

Đường link download bản tin hoặc trao đổi thông tin qua trang web: http://www.nawapi.gov.vn và http://cewafo.gov.vn.

Tin liên quan