Chi cục Quản lý Đất đai

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Chi cục Quản lý đất đai là một tổ chức hành chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án trong lĩnh vực đất đai, đo đạc, bản đồ trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án trong lĩnh vực đất đai, đo đạc, bản đồ do Bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt hoặc ban hành.
2. Chi cục Quản lý đất đai có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở và kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Chi cục Quản lý đất đai chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Nhiệm vụ:
a) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình cấp có thẩm quyền:
- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trên lĩnh vực đất đai, đo đạc và bản đồ trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao;
- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án và các giải pháp quản lý trên lĩnh vực đất đai, đo đạc và bản đồ trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực đất đai, đo đạc và bản đồ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực đất đai, đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
c) Tham mưu Giám đốc Sở về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh; quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;
- Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do UBND cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt;
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thẩm định về nhu cầu sử dụng đất theo quy định;
- Thông báo chủ trương thu hồi đất theo quy định của pháp luật.
d) Về đo đạc và bản đồ:
- Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định hồ sơ và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, bổ sung, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch; quản lý, kiểm tra chất lượng các công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ; thống nhất quản lý toàn bộ hệ thống tư liệu đo đạc và bản đồ tại địa phương; quản lý việc bảo mật, lưu trữ, cung cấp khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; quản lý việc bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc và bản đồ;
- Quản lý và tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tại địa phương, bao gồm: Hệ thống điểm đo đạc cơ sở, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, hệ thống địa danh trên bản đồ, hệ thống bản đồ địa chính, hệ thống bản đồ hành chính, bản đồ nền, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên dụng, bản đồ địa hình;
- Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương; ấn phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật.
đ) Về giá đất:
- Điều tra, khảo sát, thống kê giá các loại đất và xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất;
- Giải quyết các vướng mắc về xây dựng, điều chỉnh, thực hiện bảng giá đất trên địa bàn tỉnh;
- Cập nhật thông tin giá đất trong hệ thống thông tin đất đai và cung cấp thông tin, dữ liệu về giá đất trong bảng giá đất của tỉnh;
- Lập và tham mưu Giám đốc Sở hồ sơ thẩm định bảng giá đất, gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định; phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan chuyên môn có liên quan trong trường hợp UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất;
- Tham mưu Giám đốc Sở báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về xây dựng và thực hiện bảng giá đất tại địa phương;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác về định giá đất do UBND tỉnh giao.
e) Tham mưu Giám đốc Sở về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất:
- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp với cơ quan có liên quan thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp các ngành, địa phương, các tổ chức trong việc xử lý những khó khăn, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quản lý, sử dụng đất sau khi giải phóng mặt bằng;
g) Hướng dẫn việc xác định người sử dụng đất được bồi thường, được hỗ trợ hoặc không được bồi thường, không được hỗ trợ; hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người tái định cư; quy định và hướng dẫn về quản lý đất đai trong khu tái định cư.
h) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; kiểm tra bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất.
i) Tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với cơ quan tài chính tổ chức thực hiện kiểm tra việc thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.
k) Tổ chức thực hiện các dịch vụ công về đất đai theo quy định của pháp luật; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách bảo đảm cho hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai.
l) Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện theo quy định hiện hành.
m) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Quản lý tài chính, tài sản được giao theo phân cấp của Sở Tài nguyên và Môi trường và theo quy định của pháp luật.
n) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, giao nhiệm vụ của Giám đốc Sở hoặc theo quy định hiện hành.
2. Quyền hạn:
a) Tham mưu Giám đốc Sở ban hành các văn bản hướng dẫn và tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai của các tổ chức theo kế hoạch được Giám đốc Sở phê duyệt.
b) Kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình; tổ chức nghiệm thu công trình, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ theo phân công của Giám đốc Sở.
c) Ký kết các hợp đồng, các văn bản giao dịch trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai:
a) Chi cục Quản lý đất đai có Chi cục trưởng và không quá 02 (hai) Phó Chi cục trưởng.
b) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ của UBND tỉnh.
c) Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục. Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Chi cục trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ công tác được giao.
2. Các tổ chức giúp Chi cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm:
a) Phòng Tổng hợp;
b) Phòng Đo đạc và bản đồ;
c) Phòng Quy hoạch;
d) Phòng Kinh tế đất.
3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục:
Trong quá trình hoạt động, căn cứ vào đặc điểm, điều kiện và nhu cầu thực tế tại địa phương, Chi cục trưởng đề xuất Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục Quản lý đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của UBND tỉnh.
4. Biên chế
a) Biên chế của Chi cục Quản lý đất đai do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phân bổ trong tổng biên chế của Sở được UBND tỉnh giao.
b) Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai căn cứ tình hình thực tế về chức năng, nhiệm vụ được giao của Chi cục và theo quy định hiện hành, xây dựng Đề án vị trí việc làm, biên chế và chức danh công chức của Chi cục, báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan, ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo; thành lập, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức giúp việc Chi cục để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.
2. Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có vấn đề phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

Tin liên quan