Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Địa chỉ : 18 – Lê Lợi – TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điên thoại : 0235.3810452    -     0235.3.829549
Email: cirenquangnam@gmail.com – Website://www.tnmtquangnam.gov.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam được thành lập tại Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam theo Quyết định thành lập số 2672/QĐ-UB ngày 14/09/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam ban hành tại Quyết định số 46/QĐ-STNMT ngày 05/5/2011.

 ♦ NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Xây dựng kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường của địa phương thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức xây dựng và quản lý vận hành cơ sơ dữ liệu tài nguyên và môi trường của cấp tỉnh theo phân công của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường, gồm:

a) Xây dựng quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn cấp tỉnh;

b) Xây dựng kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường hàng năm của cấp tỉnh và phối hợp tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Tiếp nhận, xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường; xây dựng, tích hợp, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường của địa phương;

d) Cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

đ) Xây dựng danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường của địa phương và phối hợp tổ chức công bố trên cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và của cấp tỉnh;

e) Tham gia kiểm tra và đề xuất hình thức xử lý các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thu nhập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường của địa phương.

f) Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý; Thành lập bản đồ hành chính các cấp, bản đồ chuyên đề; Thành lập Atlas địa lý.

3. Xây dựng và quản lý thư viện điện tử về thông tin, tư liệu thuộc phạm vi quản lý của ngành; Xuất bản và phát hành Bản tin Tài nguyên và Môi trường.

4. Tổ chức thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường; tổ chức các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường ở địa phương; hướng dẫn, giám sát, quản lý, tư vấn thiết kế, xây dựng, các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành.

5. Xây dựng, triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường; quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

6. Quản lý, lưu trữ và tổ chức cung cấp, dịch vụ, thu phí khai thác về thông tin, tư liệu tổng hợp về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

7. Thẩm định các dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

8. Thực hiện các chương trình, dự án hợp tác trong nước và quốc tế, các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ theo phân công của Sở.

9. Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức và chuyển giao các ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng chuyên ngành cho cơ sở và các đối tượng sử dụng theo kế hoạch và chương trình được duyệt.

10. Tổ chức xây dựng, nghiên cứu và thực hiện các chương trình, đề tài, đề án về công nghệ thông tin, tư liệu, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

11. Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức có liên quan thực hiện công tác bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường ở địa phương.

12. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công nghệ thông tin và thực hiện chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn cấp tỉnh.

13. Thực hiện dịch vụ, chuyển giao công nghệ về ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

14. Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân cấp của Sở Tài nguyên và Môi trường và quy định của pháp luật.

15. Thống kê, báo cáo về lĩnh vực công nghệ thông tin và dữ liệu về tài nguyên và môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

♦ TỔ CHỨC BỘ MÁY:

- Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT gồm Lãnh đạo Trung tâm (Giám đốc và Phó Giám đốc)

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: gồm 03 phòng

          + Phòng Hành chính - Tổng hợp;

          + Phòng Phát triển Công nghệ;

          + Phòng Dữ liệu và Lưu trữ.

Tin liên quan