Trung Tâm Quan Trắc và Phân tích Môi trường

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Địa chỉ: Lô 4, Phan Bội Châu – TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.825399 – 0235.3.825499 – Fax: 0510.825588

Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 56/2005/QĐ-UBND ngày 01/8/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam.

NHIỆM VỤ:
1. Thực hiện quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải...), môi trường không khí, vi khí hậu, môi trường đất, chất thải rắn, môi trường sinh thái và tiếng ồn;
2. Quan trắc, giám sát khi có nguy cơ sự cố và gia tăng ô nhiễm môi trường, tham gia phối hợp khắc phục sự cố ô nhiễm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;
3. Tổng hợp, phân tích hiện trạng môi trường và đề xuất, kiến nghị các phương án, giải pháp xử lý, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường;
4. Tham gia giám sát môi trường trong các cuộc thanh tra, kiểm tra về môi trường;
5. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để thực hiện các chương trình, dự án về quản lý, nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá tác động môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường;
6. Tham gia, phối hợp thực hiện các đề tài, dự án về môi trường;
7. Phối hợp các các cơ quan chức năng tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực môi trường, truyền thông nâng cao nhận thức về môi trường và bảo vệ môi trường;
8. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường;
9. Tổ chức thu phí và lệ phí các hoạt động về lĩnh vực được cơ quan có thẩm quyền giao theo đúng quy định hiện hành của nhà nước;
10. Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật;
11. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành của nhà nước;
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh giao.

Tin liên quan