Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Địa chỉ : 99 - Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 02352.240.451
Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số: 3515/2015/QĐ-UB ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam.

 NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

- Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).
- Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.
- Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.
-Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.
- Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
- Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
- Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù họp với năng lực theo quy định của pháp luật, cụ thể:
+ Thực hiện các nội dung hoạt động đo đạc bản đồ theo Giấy phép của Cục trưởng Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam về hoạt động đo đạc và bản đồ;
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Quảng Nam giao;
- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Văn phòng Đăng ký đất đai có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
- Văn phòng đăng ký đất đai có 5 phòng nghiệp vụ và 18 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở 18 huyện, thị xã, thành phố
- 5 Phòng chuyên môn gồm:
+ Phòng Hành chính - Tổng hợp
+ Phòng Kế hoạch - Tài chính:
+ Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận:
+ Phòng Kỹ thuật địa chính:
+ Phòng Thông tin – Dữ liệu:
- 18 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tam Kỳ;
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đại Hội An;
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Điện Bàn;
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đại Lộc;
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Duy Xuyên;
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quế Sơn;
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thăng Bình;
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hiệp Đức;
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tiên Phước;
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Núi Thành;
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phú Ninh;
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nông Sơn;
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tây Giang;
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đông Giang;
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nam Giang;
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phước Sơn;
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Trà My;
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nam Trà My;

Tin liên quan