Xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về TN&MT là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành giai đoạn 2010 - 2015

Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về TN&MT thực hiện trong 3 năm (2010-212) là một trong những dự án trọng điểm của Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ, nhằm cung cấp dữ liệu về TN&MT cho các cơ quan quản lý Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, tiến tới sẽ kết nối cơ sở dữ liệu TN&MT Quốc gia với cơ sở dữ liệu các ngành và các địa phương

small_1257124340_nvDự án Xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về TN&MT thực hiện trong 3 năm (2010-212) là một trong những dự án trọng điểm của Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ, nhằm cung cấp dữ liệu về TN&MT cho các cơ quan quản lý Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, tiến tới sẽ kết nối cơ sở dữ liệu TN&MT Quốc gia với cơ sở dữ liệu các ngành và các địa phương.

 

Đây là một trong các điều kiện cần thiết để thực hiện chủ trương kinh tế hóa ngành Tài nguyên và Môi trường. Trao đổi với Báo TN&MT về mô hình tổng thể của Dự án này và một số dự án công nghệ thông tin trọng điểm khác liên quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Nguyễn Hữu Chính (ảnh) cho biết:

- Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư 07/2009 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 102/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về TN&MT. Theo đó, nhiệm vụ cơ bản của ngành là phải xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về TN&MT. Cơ sở dữ liệu này phải được xây dựng trên một cơ sở nền tảng hạ tầng kỹ thuật thống nhất. Áp dụng các tiêu chuẩn Quốc gia và quốc tế. Tiến tới kết nối trực tiếp, đồng bộ trong hệ thống thông tin thống nhất toàn ngành, phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước của Bộ TN&MT, của Chính phủ, tiến tới Chính phủ điện tử.

* Được biết Cục Công nghệ thông tin đã trình Bộ báo cáo đầu tư tổng hợp cho toàn bộ dự án, thưa Cục trưởng ?

- Bộ TN&MT đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về TN&MT. Đến thời điểm này, Cục chúng tôi đã cùng các đơn vị thuộc Bộ lập báo cáo đầu tư tổng hợp cho toàn bộ dự án và báo cáo đầu tư chi tiết cho dự án thành phần của từng lĩnh vực và trình Bộ. Các báo cáo đã được chuyển cho các đơn vị trong Bộ và các Bộ Thông tin Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư để lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện, chuyển sang giai đoạn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Dự án dự kiến thực hiện trong 3 năm từ 2010 đến 2012.

* Cục Công nghệ thông tin đã tổ chức nhiều hội thảo chuyên môn với các chuyên gia, các đơn vị trong và ngoài ngành để thống nhất mô hình tổng thể của cơ sở dữ liệu Quốc gia về TN&MT. Xin Cục trưởng cho biết khái quát mô hình tổng thể này?

- Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TN&MT là cơ sở dữ liệu được tích hợp bởi các cơ sở dữ liệu thành phần, được các đơn vị trong Bộ cập nhật thường xuyên, quản lý, lưu trữ và khai thác, (như cơ sở dữ liệu đo đạc bản đồ, đất đai, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, địa chất khoáng sản, biển - hải đảo, môi trường). Định kỳ hoặc khi có yêu cầu, các cơ sở dữ liệu thành phần sẽ chuyển dữ liệu lên cơ sở dữ liệu tích hợp TN&MT Quốc gia đặt tại Cục Công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu chung. Cần lưu ý là Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Trung tâm Viễn thám Quốc gia sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu bản đồ nền địa lý Quốc gia các tỷ lệ và cơ sở dữ liệu viễn thám đa mục tiêu cho toàn bộ các cơ sở dữ liệu thành phần, bằng dịch vụ khai thác trực tuyến.

Mặt khác, dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về TN&MT còn bao gồm  13 dự án thành phần; trong đó 5 dự án mang tính điều phối chung là Xây dựng khung pháp lý, Xây dựng giải pháp kỹ thuật và đầu tư công nghệ, Đào tạo nguồn nhân lực, Tích hợp dữ liệu và phân phối thông tin, Xây dựng khung cơ sở dữ liệu TN&MT địa phương và 8 dự án xây dựng cơ sở dữ liệu của các lĩnh vực Bộ quản lý.

Mô hình này sẽ đáp ứng được nhu cầu khai thác cơ sở dữ liệu TN&MT là ngành nhiều lĩnh vực, đảm bảo thống nhất các khung pháp lý, giải pháp kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực cũng như tích hợp được dữ liệu và hỗ trợ tốt cho cơ sở dữ liệu TN&MT ở các địa phương.

* Thưa Cục trưởng, cùng với dự án này, Cục Công nghệ thông tin còn có 2 dự án trọng điểm đáng quan tâm là Mạng thông tin ngành TN&MT và Thư viện điện tử ngành TN&MT. Cục đã chuẩn bị như thế nào cho 2 dự án nói trên ?

- Dự án Thư viện điện tử ngành TN&MT về cơ bản đã hoàn thành. Các đơn vị thuộc Bộ tham gia dự án đã nhập dữ liệu và được đầu tư một số trang thiết bị phục vụ xây dựng thư viện. Dự án này sẽ hoàn tất vào năm tới, 2010 và tiếp tục được cập nhật hàng năm. Cục chúng tôi cũng đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thiết kế và thử nghiệm một số phần mềm phục vụ trong ngành TN&MT như phần mềm quản lý kho tư liệu TN&MT, hỗ trợ định giá bất động sản, quản lý thông tin quan trắc môi trường...  Dự án Mạng thông tin ngành TN&MT là xây dựng hệ thống mạng diện rộng của ngành để phục vụ quản lý điều hành của Bộ và các đơn vị trong ngành TN&MT, đảm bảo các cơ sở dữ liệu được kết nối trực tuyến giữa các cơ quan trực thuộc Bộ và các địa phương trên nền tảng hạ tầng thống nhất, nhằm tiến tới Chính phủ điện tử trong ngành Tài nguyên và Môi trường. Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành, Cục Công nghệ thông tin phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ đang soạn thảo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở TN&MT các tỉnh, thành phố, dự kiến ban hành vào quý I/2010.

Xin cảm ơn Cục trưởng!

Nguồn (www.monre.gov.vn)

 

 

Tin liên quan