Công bố danh mục vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 4151/QĐ-UBND Ban hành danh mục vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai Danh mục vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thông tin công bố cụ thể: - Quyết định số 4151/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành danh mục vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; - Báo cáo thuyết minh khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; - Bản đồ vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; - Bản đồ khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất

Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 4151/QĐ-UBND Ban hành danh mục vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai Danh mục vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thông tin công bố cụ thể:

- Quyết định số 4151/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành danh mục vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Báo cáo thuyết minh khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Bản đồ vùng hạn chế khai thác nước dưới đất;

- Bản đồ khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất.
Sở Tài nguyên và Môi trường kính thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện./.

Bấm vào đây để tải file

Tin liên quan