Thông báo số 36/TB-PTQĐ

Thông báo số 36/TB-PTQĐ ngày 31/07/2020 của Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Quảng Nam về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 36/TB-PTQĐ ngày 31/07/2020 của Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Quảng Nam về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Tin liên quan