Đề án quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đề án quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đề án quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bấm vào đây để tải toàn nội dung thuyết minh

Quyết định số 1662/QĐ-UBND tỉnh ngày 19/06/2020 phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn tính Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Tin liên quan