Thông báo số 148/TB-ĐGTS

Thông báo số 148/TB-ĐGTS ngày 07/09/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam đấu giá tài sản

Thông báo số 148/TB-ĐGTS ngày 07/09/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam đấu giá tài sản.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Tin liên quan